profil

Zasady rachunkowości

drukuj
satysfakcja 61 % 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest rachunkowość jej zakres?
Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności wyrażonej w formie pieniężnej. Rachunkowość obejmuje zakresy:
a) księgowość czyli księgi rachunkowe, odzwierciedlające zjawiska i procesy gospodarcze
b) kalkulacje czyli wyznaczanie kosztu jednostkowego produktu będącego elementem ceny w oparciu o dane księgowości
c) Sprawozdawczość finansowa sporządzona jest w oparciu o księgi rachunkowe, zawiera zbiór danych liczbowych.
2. Co obejmuje majątek trwały?
Głównym elementem majątku trwałego są środki trwałe, które aby były uznane muszą spełniać 2 warunki
I. Okres użytkowania dłuższy niż 1 rok
II. Wartość początkowa wyższa niż 2,5 tyś.
Rzeczowy majątek trwały to:
a) Grunty i tereny
b) Budynki i budowle
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) Inwestycje rozpoczęte
Finansowy majątek trwały to:
a) Udziały i akcje przynoszące korzyści finansowe
b) Akcje długoterminowe
c) Dłuższe papiery wartościowe
d) Udzielone pożyczki przynoszące dochód w formie oprocentowania
Wartości niematerialne i prawne
a) Nabyte prawa
b) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kontów
3. Co obejmuje majątek obrotowy?
Majątek obrotowy obejmuję:
a) Zapasy, czyli:
A) Materiały
B) Półfabrykaty
C) Wyroby gotowe
D) Towary
b) Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, czyli zakupione celem odsprzedaży
c) Należności i rozczenia
d) środki pieniężne i bezgotówkowe
4. Jaka jest podstawowa różnica miedzy majątkiem trwałym a obrotowym?
Majątek trwały podlega zużyciu, czyli amortyzowaniu, co prowadzi do wyznaczenia wartości bieżącej środków trwałych. Nie amortyzuję się gruntów dzieł sztuki a majątek obrotowy to środki, które podlegają obrotowi np. akcje, obligacje, bony skarbowe przeznaczone do obrotu, czyli zakupione celem odsprzedaży i zysków
5. Jakie mogą być własne źródła finansowania majątku podmiotu?
Źródła własne to kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, zysk niepodzielny lat ubiegłych, zysk z roku obrotowego, rezerwy, czyli zobowiązania podmiotu dotyczące, kontów, strat i innych obciążeń, które mogą być poniesione w przyszłości.


6. Jak znasz obce źródła finansowania majątku?
Źródła obce to: zobowiązania długoterminowe gdzie okres spłaty jest dłuższy niż 1 rok, zobowiązania krótkoterminowe z okresem spłaty do 1 roku.
7. Co to jest bilans i co powinien zawierać?
Bilans jest to wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej formie.
Bilans powinien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu, dla którego jest sporządzany
2) słowo „bilans”
3) moment bilansowy, czyli datę, na którą wyceniono pasywa i aktywa
4) wyszczególnienie nazw i zawartości grup aktywów i pasywów
5) ogólną sumę aktywów i pasywów, między którymi musi zachodzić równowaga
6) podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansowa jednostki gospodarczej
7) datę i miejsce sporządzenia bilansu
8. Wyjaśnij pojęcie aktywów i pasywów?
Aktywa są to środki gospodarcze podmiotu, które obejmują majątek trwały i obrotowy
Pasywa są to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które obejmują źródła własne i źródła obce.
9. Omów ujęcie aktywów w bilansie?
Ujęcie aktywów w bilansie to wyszczególnienie nazw i wartości aktywów, następnie wyliczenie ogólnej sumy aktywów i sprawdzenie czy zachodzi równowaga w bilansie między aktywami a pasywami.
10. Omów ujęcie pasywów w bilansie?
Ujęcie pasywów w bilansie to wyszczególnienie nazw i wartości pasywów,, następnie wyliczenie ogólnej sumy pasywów i sprawdzenie czy zachodzi równowaga w bilansie między pasywami a aktywami.
11. Co to jest operacja gospodarcza i jakiej są jej cechy?
Operacją gospodarczą nazywamy zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić wartościowo i które powoduje zmiany w aktywach i pasywach.
Cechy operacji to:
1) ścisły związek z działalnością jednostki
2) jednoznacznie określony termin ich wystąpienia
3) obowiązek ich udokumentowania
4) masowość i powtarzalność występowania
5) wartościowe ujęcie
6) wywoływanie zmian w aktywach i pasywach firmy
12. Omów wpływ operacji na składniki bilansu?
Każda operacja musi być zaewidencjonowana na dwóch różnych odpowiednich kontach, po przeciwnych stronach kont, w tej samej kwocie zgodnie z dokumentem na podstawie, którego rejestrujemy operację.
13. Omów poszczególne typy operacji gospodarczych na przykładach.
1) operacja wywołująca zmiany tylko po stronie aktywów A+x-x=P gdzie suma bilansowa jest bez zmian
Przykład:
Zakupiono meble za gotówkę 2000,-


2) Operacja która wywołuje zmianę tylko w pasywach P+x-x=A, suma bilansowa bez zmian
Przykład:
Przeznaczono część zysków na fundusz świadczeń socjalnych 2000,-


3)Operacja, która wywołuje zmianę w pasywach i aktywach powodująca zwiększenie sumy bilansowej A+x=P+x
Przykład:
Zaciągnięto kredyt, wpływ środków na rachunek bieżący 800,-


3) operacja, która wywołuje zmiany w aktywach i pasywach powodują zmniejszenie sumy bilansowej A-x=P-x
Przykład:
Spłata części kredytu z rachunku 1000,-


Suma bilansowa była 5000,- a zmniejszyła się do 4000,- (o 1000,- spłacone)
14. Jaka jest różnica między zdarzeniem a operacją gospodarczą?
Operacją gospodarczą nazywamy zdarzenie gospodarcze, które wyznaczamy wartościowo i które powoduje zmiany w aktywach i pasywach a zdarzenie wyrażamy wartościowo ale nie powoduje zmian w aktywach i pasywach.
15. Omów na przykładzie funkcjonowanie konta aktywów.
16. Omów na przykładzie funkcjonowanie konta pasywów.
17. Omów na przykładzie poziomy podział konta (analitycznie)
Najpierw księgujemy na koncie syntetycznym a potem na analitycznym. Zapis na kontach analitycznych jest zapisem powtarzalnym do kont syntetycznych.
1) Zakupiono u dostawcy A tkaninę za 2000,-, zapłata nastąpi w terminie późniejszym
18. Przedstaw układ i treść zestawienia obrotów pasywnego salda.
Zestawienie obrotów i sald zwane jest bilansem próbnym.
Wyróżnia ono następujące rodzaje błędów:
1) zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie
2) zaksięgowanie operacji na dwóch różnych kontach po tej samej stronie
3) zaksięgowanie innej kwoty na jednym koncie i innej na drugim koncie
4) błędne zsumowanie obrotów konta
5) błędy przy ustalaniu sald końcowych
Błędy których zestawienie sald i obrotów nie wykazuje.
1) zaksięgowanie operacji na niewłaściwym koncie
2) Zaksięgowanie niewłaściwej kwoty ale równej na obu kontach
3) zaksięgowanie operacji po przeciwnych stronach kont niż należy
4) zaksięgowanie operacji wielokrotnie lub pominięcie jej
19. Omów na przykładzie pionowy podział kont (środki trwałe, mnożenie)
amortyzacja miesięczna 10%-416,-

20. Co to jest dowód księgowy i jak można dokonać klasyfikacji dokumentu?
Dowodem księgowym nazywamy dokumenty podlegające księgowaniu oraz dokumenty niepodlegające księgowaniu.
Podział dowodów księgowych:
a) Księgowych dokumenty obce, które jednostka otrzymuje z zewnątrz ważne jako oryginały (faktura)
b) Dokumenty własne, które sporządza dana jednostka dla osób trzecich (kopia)
c) Dokumenty własne, które są wystawione dla potrzeb wewnętrznych (dowód przychodu i rozchodu gotówki, listy płac)
21. W jaki sposób prowadzi się ewidencję operacji kasowych i jak powinny być one udokumentowane?
Wszystkie operacje kasowe bieżące ujmuje się w raporcie kasowym. Wszystkie wpływy dokumentowane są dowodami wpłaty KP (kasa przyjmuje) a wypłaty na podstawie:
a) źródłowych dokumentów kasowych (faktury obce, listy płac)
b) Dokumentów zastępczych, KW (kasa wypłaci) wystawionych w przypadku braku dokumentów źródłowych
22. Jakie są zasady ewidencji środków posiadanych na rachunku bieżącym i pożyczonych od banku?
23. Jakie zapisy księgowe wywołuje fakt przyznania kredytu i jego spłata?
1) Zaciągnięto kredyt, wpływ na rachunek bieżący 800,-


2) Spłacono kredyt ze środków na rachunku 800,-
24. Co to jest weksel i jakie rodzaje weksli wyróżniamy?
Weksel to dokument sporządzony w formie ustalonej przez prawo, zawiera zobowiązanie do zapłaty w określonym terminie.
Weksel własny – osoba wskazana na wekslu, która ma zapłacić, jest jednocześnie wystawcą weksla. Jeżeli osoba wskazana na wekslu, która ma zapłacić nie jest wystawcą weksla tylko inna osoba to jest weksel ciągniony.
25. W jaki sposób ujmowane jest w ewidencji obrót wekslowy?
a) Przyjęcie weksla jako spłaty należności
b) Spłata zobowiązania wobec dostawcy wekslem otrzymanym od odbiorcy
Rachunki z odbiorcami powstają w efekcie realizacji momentu prawno – finansowego sprzedaży, a rozrachunki z dostawcami występuje w momencie prawno – finansowego zakupu.
26. Co rozumie się pod pojęciem rozrachunki, rozczenia i rozczenia sporne?
Rozrachunki są to rozliczenia z tytułu przyjętych i udzielonych pożyczek, będą dokonywane na kocie pozostałe rozrachunki.
Rozczenia to wierzytelność, do której ustalenia wierzyciel musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające w celu stwierdzenia, czy określona kwota jest rzeczywiście jego wierzytelnością albo ustalenia osoby dłużnika, bądź dokładniej kwoty wierzytelności.
Rozczenia sporne powstają wtedy, gdy wierzytelność całości, lub w części nie jest akceptowane przez dłużnika i jest ona dochodzona na drodze sądowej.
27. Co zalicza się do przychodów kontów finansowych?
Do przychodów zaliczamy różnego rodzaju wpływy i zyski a do kontów finansowych różnego rodzaju należności i zobowiązania oraz ujemny przeliczenia kursowe.
28. Co to są różnice kursowe, kiedy występują i jak się je ujmuje w ewidencji?
Należności i zobowiązania zagraniczne w walutach obcych na koniec roku, czyli na dzień bilansowy muszą być przeliczone na złotówki według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roku. W wyniku przeliczenia powstają różnice kursowe – dodatnie zaliczane są do przychodów finansowych – ujemne zaliczane do kontów finansowych.
29. Co to jest VAT i na czym polega mechanizm jego rozliczania?
VAT jest podatkiem obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Każdy sprzedawca dolicza VAT tzw. Należny do wartości sprzedawanych przez siebie wyrobów, towarów czy usług. W tym samym faktury dostarczane odbiorcą zawierają policzony przez dostawce VAT stanowiący dla odbiorcy podatek ……..Każda jednostka jest z reguły jednocześnie dostawcą i odbiorcą i z urzędem skarbowym rozlicza się ona z różnicy między VATem należnym policzonym przy sprzedaży a VATem ……….. Zawartym w fakturach dostawców.
30. Jakie konta są wykorzystywane do ewidencji VAT jak ta ewidencja przebiega?
Ewidencja VAT prowadzi się na trzech kontach:
- naliczony VAT, na tym koncie gromadzi się VAT naliczony w fakturach dostawców na koniec miesiąca, konto wykazuje saldo debetowe stanowiące należność od urzędu skarbowego
- należny VAT, na tym koncie ujmuje się VAT należny urzędowi skarbowemu z tytułu podatku policzonego w fakturach przy sprzedaży na koniec miesiąca wykazuje saldo kredytowe stanowiące zobowiązanie wobec urzędy skarbowego
- rozrachunki z tytułu VAT na tym koncie przenosimy pod datą ostatniego dnia miesiąca należności od urzędu skarbowego z konta naliczony VAT na debet konta rozrachunki z tytułu VAT oraz na kredyt konta rozrachunki z tytułu VAT.
31. Scharakteryzuj całokształt rozrachunków pracownikami z tytuły wynagrodzeń.
Listę płac księgujemy na koncie naliczenie wynagrodzeń tylko w tedy, kiedy wynagrodzenie te dotyczy pracowników zatrudnionych przy różnych rodzajach działalności.
32. Przedstaw całokształt rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.
33. Co to jest podatek dochodowy i jak jest ewidencjonowany?
- podatek dochodowy z działalności gospodarczej
- podatek od dochodów osób prawnych
- podatek od dochodów osób fizycznych
- podatek od dochodów pracowników
- podatek VAT
- akcyza
Jest to podatek, którym obciąża się wynagrodzenie pracowników, jest obliczany w przedsiębiorstwie odprowadzany do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.
34. Wyjaśnij różnicę między pojęciem płaca brutto i płaca netto.
Płaca netto to kwota należna pracownikowi do wypłaty, po odjęciu w liście płac od wynagrodzenia wyliczonego pracownikowi wszystkich potrąceń.
Płaca brutto to wszelkie wynagrodzenia wynikające z list płac, np. ubezpieczenie zbiorowe, pożyczek z kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz różnego rodzaju egzekucji i grzywny.
35. Jakie znasz zasady wyceny materiałów ewidencji?
Są trzy metody wyceny
1). Pierwsze weszło pierwsze wyszło, tzn. rozchód jest wyceniony według cen pierwszej dostawy, a po jej wyczerpaniu według dostawy drugiej
2). Ostatnie weszło pierwsze wyszło, tzn. rozchód materiałów jest wyceniony według cen ostatniej dostawy, a po jej wyczerpaniu wg dostawy przedostatniej
3). Zasada cen przeciętnych polega na ustaleniu po każdej dostawie ceny przeciętnej obliczanej jako iloraz wartości stany końcowego podzielonego o ostatni przychód materiałów przez ilość odpowiadającą ich wartością.
37. Co rozumiesz przez cenę zakupy przy zakupach krajowych i zagranicznych?
Przy zakupach głównie rzeczowych składników majątkowych oraz robót i usług pobierane są podatki takie jak; cło, akcyza, VAT
Dostawca z importu to cena zakupu + cło + podatek akcyzowy + VAT. Dostawca krajowy to koszt własny producenta + zysk producenta + podatek akcyzowy
38. Jakie podstawowe dokument wiążą się z zakupem materiałów?
1. Dokument zakupu materiałów (faktura)
2. Dokument przychodu materiałów
39. Na czym polega rozliczenie zakupu?
Po stronie debetowej są zaewidencjonowane faktury za dostawy, nie zrealizowane do końca miesiąca lub po stronie kredytowej tego konta są wykazane przyjęcia materiałów do magazynu na podstawie dowodów PZ, na które do końca miesiąca nie otrzymano faktury.
40. Jak funkcjonuje konto rozliczenia zakupu?
Konto może wykazywać 1 lub 2 salda jednocześnie. Saldo dt oznacza iż otrzymaliśmy fakturę, ale nie otrzymaliśmy materiałów (nie wystawiono PZ). Saldo to nazywamy materiały w drodze. W bilansie saldo to wykazywane jest po stronie aktywów, tzn. doliczane jest do zawartości materiałów.
Saldo ct oznacza, że otrzymaliśmy materiały (wystawiono PZ) ale do działy księgowości nie dotarła jawna faktura. Takie saldo nazywamy dostawy nie fakturowane po stornie pasywów jako zobowiązania wobec dostawcy.
41. Kiedy występują odchylenia od cen ewidencyjnych materiału i jak są księgowane?
Różnica między ceną rzeczywistą nabycia lub zakupu a sztuczną ceną ewidencyjną, nazywa się odchyleniami od cen ewidencyjnych materiałów. Odchylenia te mogą być debetowe (cena rzeczywista jest wyższa od ceny ewidencyjnej) lub kredytowa cena rzeczywista jest niższa od ceny ewidencyjnej.

42. Przedstaw na schemacie zakup materiałów od dostawcy zagranicznego.
Wartość celna
+ cło
= wartość do oclenia
+ podatek graniczny
= wartość po ocleniu i dodaniu podatku
+ akcyza
= cena zakupu z importu
+ VAT
= cena zakupu z importu łącznie z VAT

To jest schemat ustalania ceny zakupu w przypadku importu.
43. Co rozumiesz przez koszty i jakie są kryteria klasyfikacji kosztów?
Koszt to celowe zużycie czynników produkcji i usług wyrażone w mierniku pieniężnym.
Koszty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty, które na podstawie dowodów źródłowych lub wiarygodnych obliczeń można przypisać poszczególnym wytwarzanym wyrobom, robotom itp.
Koszty pośrednie obejmują koszty ogólnego kierownictwa, procesem produkcji koszty zarządzania wydziałami produkcji pomocniczej. Do kosztów tych zalicza się koszty działalności zarządu oraz koszty sprzedaży.
44. Podaj typowe zapisy w księgowe związane ze sprzedażą wyrobów gotowych?
a) Przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych księgujemy na podstawie faktury sprzedaży
b) Moment dokonania sprzedaży jest to data przekazania odbiorcy świadectwa tzn. towaru lub usługi
c) Przy sprzedaży gotówkowej jest to data wpływu należności
d) Przy sprzedaży bezgotówkowej krajowej to data wysyłki lub przyjęcia dostawy przez odbiorcę
e) Przy sprzedaży bezgotówkowej eksportowej jest to data potwierdzenia przez graniczny urząd celny, przekazania towaru przez granicę
45. Przedstaw księgowe ujęcie sprzedaży towaru?
Sprzedaż towarów hurcie


46. W jaki sposób ustala się wynik działalności gospodarczej?
47. Jakie pozycje zalicza się do strat i zysków nadzwyczajnych?
Stratami i zyskami nadzwyczajnymi są skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki gospodarczej. Mogą to być zdarzenia losowe, zaistniałe w wyniku pożaru itp. A także w wyniku kradzieży. Straty i zyski nadzwyczajne powstają także w wyniku postępowania układowego lub naprawczego:
- u wierzyciela – straty
- u dłużnika – zyski
48. Podaj pozycje księgowe na kocie wynik finansowy i w korespondencji, z jakimi kontami one funkcjonują?
Na koncie wynik finansowy księgujemy straty po debecie i zyski po kredycie.
49. Jakie salda mogą występować na koncie wynik finansowy i co one oznaczają?
Dodatni wynik finansowy brutto określony jest mianem zysku brutto, a ujemny wynik finansowy stratą brutto.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (16) Brak komentarzy
21.1.2011 (15:12)

napisane bardzo prostym językiem to na+ ale moze zbyt ogólnie.mimo to dzieki:)

25.9.2007 (16:50)

bark bibliografii - czyli nie mozna zweryfikowac informacji...

poza tym troche malo szczegolowo jak na nauke do egzaminu z moja profesorka... ;/

5.2.2007 (13:20)

mało czytelne wykonanie ale tresć miejscami przydatna ;)