profil

Terenowe organy administracji rządowej

drukuj
satysfakcja 68 % 149 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W skład administracji państwowej (rządowej) wchodzą nie tylko organy centralne, lecz również terenowe, to znaczy obejmujące swoim działaniem oznaczoną część terytorium kraju, na przykład województwo.
Terenowe organy administracji rządowej dzielą się na:
1) organy administracji ogólnej,
2) organy administracji specjalnej.
Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowane im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i - w postaci sejmików
- na szczeblu wojewódzkim, oraz które nie zostały przekazane organom administracji specjalnej. Wojewoda jest przedstawicielem rządu na obszarze województwa. Zastępcą wojewody jest wice wojewoda.
Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji państwowej. Wice wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.
Wojewoda realizuje zadania zlecane przez Radę Ministrów. Wojewoda jako przedstawiciel rządu:
1) koordynuje działalność wszystkich organów administracji rządowej na terenie województwa,
2) organizuje kontrolę wykonywania zadań wyznaczonych przepisami przez wymienione organy,
3) zapewnia współdziałanie jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwaniu ich skutków,
4) może przedstawiać pod obrady rządu projekty dokumentów rządowych w
sprawach dotyczących województwa,
5) reprezentuje rząd na uroczystościach państwowych i w trakcie wizyt składanych przez przedstawicieli państw obcych na terenie województwa.
Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki dzieli się na wydziały i inne komórki organizacyjne, zależnie od potrzeb. Na czele urzędu wojewódzkiego stoi dyrektor.
Przy wojewodzie działa kolegium jako organ opiniodawczy i doradczy. W skład kolegium wchodzą: wice wojewoda, dyrektor urzędu wojewódzkiego, dyrektorzy wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego.
Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.
Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządko-wane bezpośrednio ministrom. Organami administracji specjalnej są na przykład izby skarbowe i urzędy skarbowe, do których należy zarządzanie finansami państwa.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki