profil

Rada ministrów

drukuj
satysfakcja 69 % 158 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Rada Ministrów (rząd) jest organem władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły (ha Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego. W szczególności Rada Ministrów:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego wykonaniem,
6) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
7) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami t organizacjami międzynarodowymi,
8) zawiera umowy międzynarodowe,

9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju.

Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. Ponadto mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów. Premier i wicepremierzy mogą zarazem sprawować funkcje ministrów. Przedstawicielem rządu w województwie jest wojewoda.
Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli resortami, bądź wypełniają inne zadania powierzone im przez premiera. Zakres zadań ministrów resortowych określają ustawy, natomiast zadania pozostałych ministrów wyznacza premier. Minister kierujący resortem może wydawać rozporządzenia. Rząd na wniosek premiera może uchylić rozporządzenie ministra.
Sejm może spowodować dymisję Rady Ministrów, wyrażając jej wotum nieufności. Wymaga to jednak wniosku, zgłoszonego przez co najmniej 46 posłów, imiennie wskazującego nowego kandydata na stanowisko premiera. Jeśli Sejm uchwali wniosek, premier składa dymisję rządu, Prezydent ją przyjmuje i powierza zgłoszonej przez Sejm osobie misję sformułowania nowego rządu.

Skład rządu może też ulegać zmianom bez udziału i wyrażania wotum nieufności,
niejako w zwyczajnym, roboczym trybie.

Polega on na tym, że premier kieruje
(10 Prezydenta wniosek o odwołanie ministra i powołanie na to miejsce innej osoby,
a Prezydent jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Rada Ministrów podaje się do dymisji w następujących wypadkach:
l) po wyborach, na pierwszym posiedzeniu Sejmu,
2) w razie nie uchwalenia przez Sejm wotum zaufania,
3) wyrażenia przez Sejm wotum nieufności,

4) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent przyjmuje wówczas dymisję rządu i powierza mu dalsze sprawowanie
obowiązków do czasu utworzenia nowego rządu.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
9.12.2011 (09:33)

Dlaczego na tej stronie nie ma kontaktu (adresu e-mailowego) z Radą Ministrów pocztą elektroniczną, aby obywatel mógł zgłosić problem ?

18.5.2011 (20:17)

nie przejmuj się t tylko pisz co masz napisanem ciesz się że ktoś napisał a nie będziesz gadać i sie zastanawiać co jest napisane.:)))))

26.11.2007 (18:30)

to samo to ja mam na Wikipedii:/

Nauki