profil

Ściąga fizyka - widma

drukuj
satysfakcja 45 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zjawisko fotoel-polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu.Zjawisko jest natychmiastowe. Emisja elektronów z powierzchni metalu następuje po ok.10-9s od naświetlenia płytki.
Widmo atomowe-ma postać oddzielnych linii na pasku widmowym; typowo występuje dla gazów atomowych.
Widmo emisyjne-powstaje w wyniku emisji promieniowania przez ciało.Aby przeprowadzic analizę widmową należy pobudzic atomy do świecenia,używając do tego płomienia palnika gazowego.Widma absorpcyjne-powstaje w wyniku oddziaływania(przejścia lub odbicia) fali o widmie zazwyczaj ciągłym z substancją.
Postulaty Bohra: 1.Elektron w atomie wodoru może krążyc wokół jądra tylko po takich orbitach,dla których moment pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka,podzielonej przez 2pi.Orbitę taka nazywamy stacjonarną. 2.Atom,którego elektron znajduje się na orbicie stacjonarnej,nie promieniuje energii.Emisja promieniowania przez atom następuje,gdy elektorn przechodzi z orbity o wyższej energii na orbitę o en.niższej.Absorpcja promieniowania przez atom zachodzi,gdy Elek.przechodzi z orbity o niższej energii na orbitę o en.wyższej.
Sprzecznosc z mech.klasyczną-energia niesiona przez kwanty promienowania nie przyjmuje dowolnych wartości.Końcowa energia atomu atomu ma zawsze taką sama wartość.Elektrony nie spadają na jądro,ale utrzymuja się w pewnej odl.od jądra.
Teoria Schrodingera-funkcja falowa nie może być bezpośrednio mierzona.Na jej podst.możliwe jest obliczenie wartości wielkości fizycznych.Można także przewidzieć wynik doświadczenia oraz określic prawdopodobieństwo znalezienia obiektu w określonym położeniu.
Spin el-jest cechą cząsteczek kwantowych,niemającą odpowiednika w rzeczywistości,można sobie wyobrazic spin jako moment pędu związany z wirowaniem cząstki wokół własnej osi.W atomie wodoru skwantowane są:wartość en,wartość momentu pędu el,rzut momentu pędu na oś przestrzenną,rzut
spinu el na oś przestrzenną.
Zakaz Pauliego- w stanie kwantowym, całkowicie opisanym czterema l. kwantowymi, nie może znajdować się jeden elektron.
Emisja spontaniczna- zachodzi wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach
wzbudzonych w sposób spontaniczny wracają na niższe poziomy energetyczne,
emitując przy tym fotony o energii równej różnicy energii obu poziomów.


Emisja wymuszona– zachodzi gdy atom znajdujący się w stanie wzbudzonym pod wpływem
padającego na niego fotonu o energii równej różnicy poziomów energ przechodzi
na niższy poziom energetyczny emitując swój własny foton. Emitowany foton jest
identyczny z fotonem wymuszającym.
Inwersja obsadzeń- rozkład energii cząstek, w którym jest więcej atomów w stanie wzbudzonym niż podstawowym. Dokonuje jej się na skutek pompowania, czyli dostarczania energii do atomów
ośrodka czynnego.
Trójstopniowy ukł poziomów- jeden poziom musi być poziomem o długim czasie przebywania. Jest to niezbędne do uzyskania inwersji obsadzeń.
Stan metatrwały- stan wzbudzony układu kwantowego o długim średnim czasie
trwania wzbudzenia.
Zwierciadło w laserach- jedno jest odbijające, a drugie częściowo przepuszczalne. Gdy promieniowanie będzie wystarczająco mocne to zostanie przepuszczone przez zwierciadło
Laser-urządzenie emitujące światło w wyniku zjawiska emisji wymuszonej.Św.las.jest monochromatyczne i rozchodzi się wzdłuż jednego kierunku.

Data dodania: 2012-09-06


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy