profil

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

drukuj
satysfakcja 75 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Szkoła Podstawowa numer 33

Plan rozwoju zawodowego

mgr Krystyna Szymańczak nauczyciel mianowany

Warszawa 2009

mgr Krystyna Szymańczak, nauczycielka pracująca w świetlicy szkolnej z dziećmi z klas trzecich i czwartych, ubiegająca się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Odbywająca staż w Szkole Podstawowej nr 33 w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 8.
Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego pani Agnieszki Maligłówki.
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009 r.
Zakończenie stażu 31.05.2012 rok.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe: doskonalenie metod i form pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju. · Analiza przepisów prawa oświatowego.· Śledzenie literatury dotyczącej awansu zawodowego.· Szkolenia. · Pogłębianie wiedzy o awansie zawodowym.· Aktualizowanie wiedzy.· Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami. · Prawidłowo skonstruowana dokumentacja.· Wniosek o rozpoczęcie stażu.· Plan rozwoju.· Dokumentacja stażu.· Sprawozdanie z przebiegu stażu· Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego · Do 31.08.2009 · Wrzesień 2009· Maj 2012· 31.05.2012· 31.05.2012
· Praca w komisjach szkolnych. · Spotkania w komisjach statutowej i socjalnej. · Aktualizowanie zarządzeń prawa oświatowego w Statucie.· Pełnienie funkcji lidera w Komisji Socjalnej. · Protokoły z Rad pedagogicznych.· Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalnej. · W trakcie trwania stażu
· Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapoznanie się z literaturą fachową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

· Doskonalenie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności zawodowych poprzez: -udział w szkoleniach, - konferencjach, -warsztatach, -radach pedagogicznych, -szkoleniach zewnętrznych.· Udział w warsztatach wewnętrznych.· Czytanie ciekawych książek psychologicznych, pedagogicznych i artykułów. · Podniesienie poziomu nauczania.· Poszerzanie wiedzy o uczniu zdolnym, oraz pomoc uczniom słabym.· Rozwijanie współpracy w gronie pedagogicznym.· Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.· Wykorzystywanie wiedzy w kontaktach z uczniem.· Stosowanie nabytej nowej wiedzy w pracy nauczyciela· Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki dziecka w wieku 6-10 lat. · Zaświadczenia udziału w kursach.· Zaświadczenia o udziale w warsztatach· Tabela przeczytanych lektur. · W trakcie trwania stażu.· W trakcie trwania stażu.
· Współpraca z rodzicami. · Kontakty z rodzicami · Rozmowy· Zaangażowanie do współpracy i pomocy nauczycielom.· Pomoc dobrowolna rodziców w projekcie ,,Cała Polska czyta dzieciom”, a w świetlicy „Czytamy dzieciom”. · Komunikacja werbalna z rodzicami.· Wieczorne czytanie do poduszki.· Samodzielne czytanie książek przez dzieci.· Wspólne czytanie w świetlicy.· Rozmowy telefoniczne. · Rozmowy nt. przeczytanych książek.· Wykaz przeczytanych pozycji.· Prace plastyczne. · W trakcie trwania stażu.
· Organizowanie imprez sportowych turniejów, mini olimpiad w świetlicy szkolnej . · Regulaminy przygotowane przez dzieci.· Zasada fair play. · Wdrażanie do pisania przez uczniów regulaminów· Prowadzenie konkursów przez dzieci.· Tworzenie własnych quizów, szarad. · Zapisanie regulaminów w zeszytach · W trakcie trwania stażu.
· Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku. · Festyny· Kiermasze· Dzień Matki i Ojca · Dzień Babci i Dziadka · Zwiększenie zainteresowania rodziców występami dzieci.· Wytworzenie więzi rodzice, dzieci, nauczyciele.· Współpraca w promowaniu szkoły. · Program imprez· Zdjęcia · W trakcie trwania stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

· Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej. · Opracowanie dokumentacji do stażu oraz zawodowej.· Przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć i konkursów.· Quizów· Dyplomów· Scenariuszy zajęć· Gazetek· Informacji tematycznych. · Uatrakcyjnienie zajęć przez wykorzystanie komputera i jego możliwości· Wzrost zainteresowania uczniów zajęciami.· Podnoszenie jakości pracy nauczyciela, uczniów ,szkoły. · Dyskietki· Płyty· Pendrive’y · W trakcie trwania stażu
· Wykorzystanie Internetu jako składnika warsztatu pracy nauczyciela. · Opublikowanie swojego planu rozwoju na stronach portalu edukacyjnego.· Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.· Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.· Założenie e-maila świetlicowego .· Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej.· Prowadzenie zajęć z Internetem. · Umożliwienie innym nauczycielom, korzystania z udostępnionych materiałów.· Zdobywanie nowych informacji.· Prawidłowe posługiwanie się komputerem Internetem przez dzieci.· Udział dzieci w zajęciach z wykorzystaniem Internetu w ramach Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu . · Dokumentacja· Spis przeczytanych artykułów.· Płyty i książki o Internecie.· E- [email protected] · W trakcie trwania stażu
· Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. · Systematyczne uaktualnianie informacji i materiałów znajdujących się na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.· Kierowanie kreatywnością uczniów.· Założenie Internetowego Klubiku ,,Świetliczaka”.· Teatrzyku Świetlika.· Dostarczanie materiałów do pracy zespołom.· Wyszukiwanie programów artystycznych, inscenizacji i montażu poetyckiego.· Zorganizowanie obchodów Roku Chopinowskiego. · Zamieszczanie bieżących informacji w Internecie.· Rozwijanie aktywności artystycznej u dzieci.· Wyrabianie samodzielności posługiwania się komputerem i Internetem.· Umiejętna współpraca klubiku i teatrzyku.· Dzielenie się wiedzą przez dzieci o technologii informacyjnej i komunikacyjnej. · Informacja widniejąca na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica’’.· Zdjęcia. · W trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów , kontraktowychi mianowanych. · Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla zaproszonych nauczycieli· Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania i wglądu cyklu scenariuszy zajęć świetlicowych. · Uatrakcyjnienie zajęć metodami aktywizującymi· Wzrost zainteresowania uczniów informacjami. · Scenariusze zajęć · W trakcie trwania stażu
· Praca w zespole wychowawców świetlicy szkolnej przy SP 33. · Zajęcia pokazowe. · Wykorzystanie innowacyjnych form prowadzenia zajęć · Rady informacyjne. · Wymiana doświadczeń . · Uatrakcyjnienie zajęćmetodami i formami innowacyjnymi. · Protokoły· Scenariusze zajęć · W trakcie trwania stażu
· Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. · Pomoc przy prowadzeniu dokumentacji.· Hospitacje.· Konsultacje.· Harmonogram współpracy. · Uzyskanie przez nauczyciela kontraktowego wyższego stopnia awansu. · Zaświadczenie dyrektora· Dokumentacja · W trakcie trwania stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.

Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Opracowanie własnego programu profilaktycznego ,,NIE AGRESJI” opracowanie scenariuszy zajęć jak radzić sobie ze złością . · Opracowanie i realizacja programu składającego się z teorii oraz konspektów zajęć świetlicowych i przykładowych gier i zabaw przeciw agresji. · Umiejętne rozróżnianie emocji, uczuć.· Zdobywanie nowych doświadczeń· Wypowiadanie się kiedy czujemy w sobie złość.· Ukazanie uczniom metod zwalczania złości.· Integracja uczniów.· Budowanie osobowości dzieci. · Program własny oparty o scenariusze zajęć i zestaw gier oraz zabaw przeciw agresji. · W trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Rozwijanie zainteresowań dzieci. · Zajęcia muzyczne.· Zajęcia z origami.· Zajęcia komputerowe · Hobby.· Modelarstwo.· Piłka nożna Euro 2012.· Film.· Książka · Uatrakcyjnienie zajęć· Poznanie techniki origami· Dzielenie się dzieci swoimi zainteresowaniami · Notatki· Zdjęcia · W trakcie trwania stażu
· Organizowanie wypoczynku dzieci w świetlicy. · Wypoczynek czynny· Wypoczynek bierny· Słuchanie muzyki relaksacyjnej· Joga· Słuchanie bajek z płyt· Czytanie bajek ,baśni i legend... · Zapoznanie się z różnymi rodzajami muzyki relaksacyjnej.· Zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami jogi. · Słuchanie różnorodnej muzyki. · Notatki· Płyty· Książki · W trakcie trwania stażu
· Prowadzenie i przygotowanie imprez kulturalno-towarzyskich w świetlicy . · Andrzejki/Katarzynki· Mikołajki· Zabawy karnawałowe· Bale przebierańców· Dyskoteki· Dzień dziecka· Ostatki· Powitanie wiosny· Zakończenie Roku Szkolnego- Dzień teatru,- Dzień tolerancji, Jasełka występ dla dzieci ze świetlicy · Poznanie obrzędów andrzejkowo –katarzynkowych, mikołajkowych.· Organizowanie konkursów podczas trwania balu czy dyskoteki.· Zbieranie informacji na temat danej imprezy. · Scenariusez imprez · W trakcie trwania stażu
· Udział w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, dzielnicowych, międzynarodowych · Wykonane prace plastyczne · Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach. · Prace dzieci· Dyplomy · W trakcie trwania stażu
· Organizowanie małych akcji charytatywnych w świetlicy. · Akcja ,, Zwierzątko”· Akcja ,,Zbieramy żywność”· Akcja ,, Pomóżmy potrzebującym”· Akcja ,,Pomóżmy ptakom zimą”· Akcja ,,Żurawie z origami” · Uwrażliwienie dzieci na problemy innych ludzi , zwierząt, ptaków.· Obudzenie empatii. · Dyplomy· Podziękowania · W trakcie trwania stażu
· Planowanie i tworzenie wewnętrznych konkursów tematycznych w świetlicy. · Udział uczniów w konkursach zgodnie z tematyką świetlicy.· Organizowanie konkursów przez dzieci dobranych do tematu kompleksowego.· Udział w Międzynarodowym Tygodniu Świadomości Dysleksji. · Pogłębianie wiedzy ogólnej.· Otrzymanie przez zwycięzców nagród. · Regulaminy· Wykaz konkursów tematycznych · W trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Współpraca z instytucjami charytatywnymi. · Organizowanie zbiórek na rzecz innych ludzi i zwierzą.· Przekazywanie datków· Odczytanie treści z otrzymanych podziękowań dzieciom . · Zapoznanie dzieci z pracą ludzi ze schronisk dla zwierząt .· Wolontariatem.· Zdobywanie wiedzy o pracy ludzi w organizacjach charytatywnych. · Podziękowania· Dyplomy· Rachunki wpłat · W trakcie trwania stażu
· Współpraca z dyrektorem MDK. · Prowadzenie zajęć plastycznych· Udział w zajęciach MDK’u · Poznanie programu Miejskiego Domu Kultury.· Udział dzieci ze szkoły w zajęciach prowadzonych przez MDK. · Wpis do kroniki, do dziennika · W trakcie trwania stażu
· Współpraca z harcerzami i zuchami. · Pokaz zdobywania sprawności przez zuchy. · Poznanie reguł, zasad zastępów harcerskich i drużyn zuchowych · Wpisy harcerzy zuchów · W trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków edukacyjnych ich opis i analiza. · Opis i analiza dwóch przypadków · Znajomość zasad opisu · Analiza· Opis · W trakcie trwania stażu

Opracowała
mgr Krystyna Szymańczak

Data dodania: 2012-07-14


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy