profil

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

drukuj
satysfakcja 75 % 8 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Szkoła Podstawowa numer 33

Plan rozwoju zawodowego

mgr Krystyna Szymańczak nauczyciel mianowany

Warszawa 2009

mgr Krystyna Szymańczak, nauczycielka pracująca w świetlicy szkolnej z dziećmi z klas trzecich i czwartych, ubiegająca się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Odbywająca staż w Szkole Podstawowej nr 33 w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 8.
Opiekun stażu nauczyciela kontraktowego pani Agnieszki Maligłówki.
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2009 r.
Zakończenie stażu 31.05.2012 rok.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe: doskonalenie metod i form pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Sposób Dokumentowania Termin
· Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju. · Analiza przepisów prawa oświatowego.· Śledzenie literatury dotyczącej awansu zawodowego.· Szkolenia. · Pogłębianie wiedzy o awansie zawodowym.· Aktualizowanie wiedzy.· Zdobycie umiejętności posługiwania się przepisami. · Prawidłowo skonstruowana dokumentacja.· Wniosek o rozpoczęcie stażu.· Plan rozwoju.· Dokumentacja stażu.· Sprawozdanie z przebiegu stażu· Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego · Do 31.08.2009 · Wrzesień 2009· Maj 2012· 31.05.2012· 31.05.2012
· Praca w komisjach szkolnych. · Spotkania w komisjach statutowej i socjalnej. · Aktualizowanie zarządzeń prawa oświatowego w Statucie.· Pełnienie funkcji lidera w Komisji Socjalnej. · Protokoły z Rad pedagogicznych.· Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalnej. · W trakcie trwania stażu
· Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapoznanie się z literaturą fachową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły. · Doskonalenie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności zawodowych poprzez: -udział w szkoleniach, - konferencjach, -warsztatach, -radach pedagogicznych, -szkoleniach zewnętrznych.· Udział w warsztatach wewnętrznych.· Czytanie ciekawych książek psychologicznych, pedagogicznych i artykułów. · Podniesienie poziomu nauczania.

Data dodania: 2012-07-14

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy