profil

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

drukuj
satysfakcja 66 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r.


Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty
§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły. AD.1· Poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju.Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego poprzez Internet oraz czytanie fachowej literatury i odpowiednich artykułów.Następnie opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy; uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe; samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.Brałam udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego on-line . Warsztatach metodycznych – dokumentacja nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.AD.2· Praca w komisjach szkolnych.Pracowałam w Komisji Statutowej oraz Wewnątrz Szkolnym Systemie Oceniania. Aktualizowałam zarządzenia prawa oświatowego w Statucie.Pełnię funkcję lidera w Komisji Socjalnej. Wdrażam wszelkie przepisy prawa dotyczące ZFŚS w życie mojej szkoły.AD.3· Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapoznanie się z literaturą fachową , wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.Wzięłam udział w warsztatach wewnętrznych: „Pierwsza Pomoc” prowadzone przez p. Dorotę,Origami prowadzone przez p. Małgosię.,,Posługiwanie się zabawkami edukacyjnymi’’.,,Współpraca z reedukatorem” p. Dorota. Uczestniczyłam w kursach :„Moje miasto bez elektro śmieci”- ogólnopolski program edukacyjny.Doskonaląco - zawodowym „Dobra komunikacja kluczem do stworzenia przyjaznej szkoły”.

„Praca z małym dzieckiem przy komputerze’ W szkoleniach w ramach projektu ‘Bezpieczna szkoła”.‘Poznaj bezpieczny Internet” program edukacyjny kampanii warszawskiej.BHP w pracy nauczyciela. W konferencjach: „Rola i miejsce świetlicy w edukacji wczesnoszkolnej w świetle założeń nowej podstawy programowej oraz rządowego projektu ‘Radosna szkoła”.,,Duże problemy małych dzieci’’,,Jak wspierać rozwój małego dziecka’’,,Współczesna szkoła wobec kryzysu wychowania jak działać skutecznie’’,,Dziecko ,literatura, rozwój’’ IV Międzynarodowej ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie’’W Radach Pedagogicznych:,, Jak się uczyć aby nauczyć’’ ,, Wypalenie zawodowe’’ ,, ABC dobrego wychowawcy’’,,Efektywna organizacja pracy świetlicy szkolnej”,,Prawne aspekt y organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej”.AD.4· Współpraca z rodzicami.Moja współpraca z rodzicami polegała na:bezpośrednich kontaktach, telefonicznych rozmowach,spotkaniach na imprezach ,pomocy w organizacji uroczystości,spontanicznych spotkaniach, udziale rodziców w imprezach,czynnego i aktywnego włączania się rodziców do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, a w świetlicy ,,Czytamy dzieciom’’. AD.5· Organizowanie imprez sportowych :turniejów, mini olimpiad w świetlicy.Przygotowałam regulaminy i scenariusze mini olimpiady sportowej z grą w ,,Dwa ognie”, ,,Zbijaka” oraz skokach na skakance, skoków w dal ,biegów i sztafet,turnieju warcabowego i szachowego. W czasie stażu zapoznawałam dzieci ze schematem tworzenia wewnętrznych regulaminów, pokazywałam wzory, następnie zachęcałam ich do samodzielnego i praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Koordynowałam proces tworzenia regulaminu, pilnując by każda ze stron tworząca regulamin jak i uczestnicy gier stosowali się do niego. Uczulałam dzieci by zabawy odbywały się w duchu zdrowej rywalizacji. Z moją pomocą powstały regulaminy:Turnieju gry w piłkarzyki, tańca indywidualnego, w parach i zespołach. Przygotowałam odznaki dla najlepszego,,SPORTOWCA”AD.6· Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.Podczas trwania stażu starałam się czynnie uczestniczyć w życiu szkoły. Brałam udział w akcjach i imprezach okolicznościowych, przygotowywanych na terenie szkoły: · Wigilia w świetlicy, · kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne,· bale karnawałowe, · festyny rodzinne połączone z dniem Dziecka i Dniem Sportu,Przygotowałam wraz z dziećmi dekoracje umieszczone na korytarzu szkolnym ,dekoracje na bal karnawałowy odbywający się na sali gimnastycznej.Organizowałam występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Babci i Dziadka. Ponadto przy udziale dzieci przygotowałam i zmieniałam dekoracje w salach i korytarzu świetlicowym. · Dzieci z mojej grupy wykonywały upominki bożonarodzeniowe za pomocą origami dla pracowników Dzielnicowego Biura Finansowego Dzielnicy Mokotów.· W czasie wizyty ,,Przedszkolaków” wykonałam wraz z dziećmi ,,żabki” z papieru , które maluchy otrzymały na koniec spotkania. AD.1Uczniowie:- lubią nauczyciela, który wymaga od siebie i od innych- czują się dobrze w szkole, w której dba się o wszechstronny rozwójNauczyciel:- podnosząc jakość swojej pracy, podnosi jakość pracy szkoły- doskonali warsztat i metody pracy- poszerza swoją wiedzę i umiejętności stosowania prawa oświatowego- ma wyższą samoocenę i większą motywację do pracyRodzice:czują satysfakcję, gdyż ich dzieci uczy rozwijający się nauczyciel.AD.2Uczniowie:- lubią nauczyciela, który wymaga od siebie i od innych- czują się dobrze w szkole ,w której dba się o wszechstronny rozwój Nauczyciel:- podnosząc jakość swojej pracy, podnosi jakość pracy szkoły- doskonali warsztat i metody pracy- poszerza swoją wiedzę i umiejętności stosowania prawa oświatowego- ma wyższą samoocenę i większą motywację do pracyRodzice:- czują satysfakcję, gdyż ich dzieci uczy rozwijający się nauczyciel Szkoła:- cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym- zapewnia wysoki poziom nauczania- dba o rozwój zawodowy nauczycieli- szczyci się wykwalifikowaną kadrą- umożliwia nauczycielom zdobywanie wiedzy, rozwijanie sięAD.3Uczniowie:- czują się odpowiedzialni za efekty podejmowanych działań- są zaangażowani, otwarci, samodzielni, krytyczni wobec własnych błędów- atrakcyjne zajęcia mobilizują ich do większego wysiłku i systematycznej pracy- czują się dobrze w szkole , która dba o wszechstronny rozwój uczniaRodzice:- mają satysfakcję, gdyż ich dzieci uczy specjalista dbający o swój rozwój,- wierzą, że nauczyciel przekazuje rzetelną wiedzę, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych i metod nauczaniaNauczyciel:- podnosząc jakość swojej pracy, podnosi jakość pracy szkoły- doskonali warsztat i metody pracy- poszerza swoją wiedzę i umiejętności stosowania prawa oświatowego- ma wyższą samoocenę i większą motywację do pracySzkoła:- cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym- zapewnia wysoki poziom nauczania- dba o rozwój zawodowy nauczycieli- szczyci się wykwalifikowaną kadrą- umożliwia nauczycielom zdobywanie wiedzy, rozwijanie sięwpływa na zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego, wychowawczego oraz podniesienia jakości pracyAD.4Uczniowie:- są zadowoleni ze współpracy nauczyciel- rodzic- poznają nową literaturę, wymieniają się spostrzeżeniami na jej temat- pogłębiają więzi z rodzicami Nauczyciel:- umocnienie kontaktu z rodzicami- bezpośrednie spotkania z rodzicamiRodzice:- pogłębienie więzi z dziećmi- poznanie zainteresowań literackich dzieckaSzkoła:- jest atrakcyjna dla uczniów i rodziców- AD.5 Uczniowie:- poznali schemat tworzenia regulaminów- praktycznie zastosowali zdobytą wiedzęNauczyciel:- zadowolony z zaangażowania i chęci współpracy jaką wykazały się dzieci- rozbudza zainteresowania dzieci- daje możliwości rozwoju umysłowego i fizycznego dzieciRodzice:- są włączeni w proces dydaktyczno- wychowawczy świetlicy- czują satysfakcję ze współpracy z nauczycielemSzkoła:- jest atrakcyjna dla rodziców i uczniów- wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci.AD.6Uczniowie:- postrzegają szkołę jako miejsce kreatywne i atrakcyjne- uczą się współpracy, działania w grupie- czują odpowiedzialność za wizerunek szkołyNauczyciel:- czerpie satysfakcję z pozytywnych relacji szkoła- domRodzice:- czują zadowolenie, mogąc pomóc w promocji szkoły- cieszy ich czas spędzony wspólnie z dziećmi- integrują się ze środowiskiem szkolnymSzkoła:- cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym- zyskuje nowych uczniów- jest postrzegana jako miejsce atrakcyjne i uczniów poza zajęciami szkolnymi
§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. AD.1· Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.Opracowałam dokumentację stażu oraz dokumentację pracy zawodowej.Przygotowałam i opracowałam pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmiOpracowałam narzędzia badawcze ( ankiety do programu „ Nie agresji!”).Przekazywałam dane i prowadziłam dokumentację:program własny, program wychowawczy grupy, - - scenariusze zajęć - regulaminy gier, turniejów, grupy, konkursowe - sprawozdania z pracy zawodowej- z realizacji plany rozwoju zawodowego Pozyskiwałam informacje na tematy bieżące i ogólne.Dzięki technice komputerowej mogłam gromadzić wiadomości potrzebne do przeprowadzenia zajęć tematycznych w świetlicy. Wykonywałam pomoce używane podczas prowadzenia zajęć, dyplomy dla dzieci na ich zakończenie oraz po skończonym konkursie ,quizie .Korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy.AD.2· Wykorzystanie Internetu jako składnika warsztatu pracy nauczyciela.Opublikowałam swój plan rozwoju i sprawozdanie z realizacji planu na stronach portali edukacyjnych i oświatowych. Korzystałam z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli. Komunikowałam się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli: www.edusek.pl, - forum nauczycieli, www.eduinfo.pl,- www.literka.pl. Korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl, www.kuratorium.waw.pl,www.literka.pl, www.interklasa.pl,www.profesor.pl, www.edux.pl,Śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Założyłam e-maila świetlicowego Wdrażałam uczniów do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem Internetu. Brałam udział z dziećmi w obchodach Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Przeprowadziłam zajęcia z cyklu 3.2.1...Internet, uczyłam rozwiązywania rebusów oraz wypełniania kolorem kolorowanki w komputerze.AD.3· Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zapoznawałam dzieci z pracą przy komputerze z możliwościami jakie ze sobą niesie korzystanie z Internetu. Powołałam klubik internetowy ,,Świetliczaka”, który zajmował się administrowaniem materiałów mojej grupy do zakładki „świetlica” na stronie internetowej szkoły. Teatrzyk świetlika z wykorzystaniem informacji zawartych w Internecie wystawił montaż poetycko- muzyczny z okazji Roku Chopinowskiego. W czasie zajęć zwracałam uwagę uczniów na to jak istotne jest bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu. Uczulałam również rodziców na bezpieczne i umiejętne korzystanie ich dzieci z wyżej wymienionych zdobyczy techniki komputerowej. AD.1Uczeń:- pracuje na dostosowanych do swoich możliwości pomocach dydaktycznychNauczyciel: w łatwy sposób tworzy i archiwizuje swoją dokumentację- wzbogaca warsztat pracy dzięki materiałom i pomocą przygotowanym techniką komputerowąRodzice:- otrzymują czytelną informację na temat dzieci Szkoła:- cieszy się opinią placówki idącej z duchem czasuAD.2Uczniowie:- pracuje na dostosowanych do swoich możliwości pomocach dydaktycznychNauczyciel:- w łatwy sposób tworzy i archiwizuje swoją dokumentację, - wzbogaca warsztat pracy dzięki materiałom i pomocą przygotowanych za pomocą techniki komputerowejRodzice:- uwrażliwieni na niebezpieczeństwo czyhające w świecie Internetu na ich dzieciSzkoła:- cieszy się opinią placówki idącej z duchem czasuAD.3Uczniowie:- pogłębiają wiedzę z wielu dziedzin- rozwijają swoje zainteresowania i pobudzają kreatywną wyobraźnię- uczą się wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji- chętnie pracują i odnoszą sukcesy- są świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputeraNauczyciel:- jest zmotywowany do poszukiwania nowych pomysłów w pracy pedagogicznejRodzice:- mają świadomość, że ich dzieci korzystają z nowoczesnych zdobyczy techniki- mają świadomość zagrożeń związanych z postępem technologii komputerowejSzkoła:- jest lubiana przez uczniów mogących rozwijać swoje zainteresowania
§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. AD.1· Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów , kontraktowych i mianowanych.Przygotowałam zajęcia dla nauczycieli ze szkoły. Wprowadzałam w zajęciach nowe schematy wykorzystania znanych tematów. Przeprowadzałam zajęcia metodami aktywizującymi. Wykorzystując te metody zachęcałam dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciele mogli przyjrzeć się i pozyskać nowe umiejętności, doświadczenie w pracy pedagogicznej. Udostępniałam młodszym nauczycielom scenariusze zajęć zgodnie z tematyką przeprowadzanych cyklicznie. Opracowałam i prowadziłam zajęcia dla nauczycieli ze szkoły i świetlicy:· Agresja co to jest i cały cykl z programu o agresji.· Poznajemy i rozróżniamy emocje i uczucia .· Bezpieczny Internet hospitowane przez Vice Dyrektora.· Niech żyją wakacje. · Żyjmy zdrowo.· Andrzejki.· Planeta Ziemia· Wesoła szkoła.· Asertywność.AD.2· Praca w zespole wychowawców świetlicy szkolnej przy SP 33.Systematycznie uczestniczyłam w radach zespołu świetlicowego:Rozpoczęcie roku szkolnego ,Organizacja pracy,Podział grup,Przydział dodatkowych obowiązków,Organizacja imprez, uroczystości,Wychowawca jaki jest,Nowe metody pracy,Zakończenie zajęć. Uczestnicząc w spotkaniach doskonaliłam swój warsztat i metody pracy. Wymieniałam doświadczenia dotyczące ciekawych metod aktywizujących, przygotowywania uczniów do konkursów, organizowania imprez świetlicowych czy nowoczesnych form prowadzenia zajęć.AD.3· Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.Jako opiekun stażu nauczyciela kontraktowego moim obowiązkiem było pomóc koleżance: przygotować plan rozwoju zawodowego zgodny z dokumentami szkoły, dopilnować prawidłowego przebiegu jego realizacji. Sporządziłam kontrakt, który zawarłyśmy. Ustaliłam wraz z koleżanką harmonogram zajęć hospitowanych nauczyciela stażysty i opiekuna stażu. Napisałyśmy wspólnie arkusz koordynacji zajęć. W zajęciach wykorzystywałam pomoce dydaktyczne i aktywizujące metody pracy. Dawałam wskazówki wprowadzania nowych metod aktywizujących np. Integracyjne,Diagnozujące pojęcia,Hierarchizacji,Twórczego rozwiązywania problemów i innych. Każde zajęcie omawiałam pod względem merytorycznym i metodycznym ze stażystką. Udzielałam wskazówek opierając się na własnym doświadczeniu, jednocześnie ceniąc inwencję i pomysły koleżanki. Po zakończeniu stażu przygotowałam projekt oceny dorobku nauczyciela kontraktowego. Zwracałam uwagę aby cel- podniesienie awansu stopnia zawodowego został zrealizowany. AD.1Uczniowie:- cenią twórczość nauczycieliNauczyciel:- buduje pozytywne relacje z innymi nauczycielami- wzbogaca swój warsztat pracy- wymieniając materiały oszczędza czas potrzebny na przygotowanie pomocy.Rodzice:- są zadowoleni z efektów prowadzonych zajęćSzkoła:- rozpowszechnianie materiałów przez nauczycieli czyni szkołę rozpoznawalną oraz cenioną za nowatorstwo i kreatywność.AD.2Uczniowie:- systematyzują i utrwalają swoją wiedzę z danej dziedziny w czasie różnorodnych zajęć- dostrzegają celowość procesu edukacyjnego, gdy mogą wykorzystywać swą wiedzę na wielu różnych płaszczyznachNauczyciel:- wzbogaca swą wiedze i doświadczenie- wzbogaca swój warsztat pracy- czerpie satysfakcję z pracy w przyjaznym i kreatywnym zespoleRodzice:- dostrzegają pozytywy wynikające ze współpracy z nauczycielami- doceniają zaangażowanie pedagogów w proces kształcenia- czują satysfakcję gdy ich dzieci odnoszą sukcesySzkoła:- osiąga wysokie wyniki edukacyjne- realizacja szkolnych zadań przebiega sprawnie- posiada pedagogów, którzy dzięki wsparciu kolegów chętnie wkraczają na drogę awansu zawodowegoAD.3Uczniowie:- zyskali nauczyciela, który sprawnie porusza się w rzeczywistości szkolnejNauczyciel stażysta:- podniósł swoje kwalifikacje- wykorzystuje w pracy zdobytą wiedzeRodzice:- czują satysfakcję ponieważ proces edukacyjny dziecka przebiega prawidłowo Szkoła:- grono pedagogiczne poszerzyło się o nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą. AD.1· Opracowanie własnego programu profilaktycznego ,,NIE AGRESJI” opracowanie scenariuszy zajęć jak radzić sobie ze złością .Stworzyłam program profilaktyki agresji aby:- - zapobiegać powstawaniu agresji,- wzmocnić osobowość dzieci,- wskazać dzieciom aby nie używały pięści ani inwektywów, - - eliminować zachowania agresywne wśród dzieci- wzrastało poczucie bezpieczeństwa uczniów i ( świetliczaków),- zintegrować uczniów w świetlicy i wzmocnić więzi między dziećmi, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji,poznać procedury reagowania na agresję. AD.1Uczniowie:- rozwijali poprzez zabawę właściwe zachowania , słownik bierny i czynny komunikacji - prawidłowo kształtują swoje emocję i reakcję- usprawniają swoje reakcje wobec agresji- uczą się współdziałania z innymi dziećmi Nauczyciel:- zapobiega powstawaniu nieprawidłowych zachowań u dzieci- czuję satysfakcję z dobrze wykonanego zadania Rodzice:- mają pewność, że ich dziecko jest pod właściwą opieką Szkoła:- zapewnia właściwą opiekę dzieciom- buduje poczucie bezpieczeństwa
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. AD.1· Rozwijanie zainteresowań dzieci.Organizowałam zajęcia, które rozwijały u dzieci ich zainteresowania i mogły poznać hobby swoih kolegów i koleżanek. Wspólnie z nauczycielkami pracującymi w świetlicy przeprowadzałyśmy zajęcia; muzyczne, teatralne, origami, komputerowe. Dzieci uczestnicząc w tych zajęciach mogły dowiedzieć się i poznać wiele nowych gier, zabaw, technik plastycznych, które je rozwijały oraz sprawdzić co je interesuje. Przyłączyłam się do obchodów Międzynardowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Przeprowadziłam zajęcia z cyklu 3.2.1...Internet, uczyłam rozwiązywania rebusów oraz wypełniania kolorem kolorowanki w komputerze. Ustaliłam, że raz w tygodniu chętne osoby przygotowały prezentację swojego hobby. Dzieci z wielkim zaangażowaniem czekały na swoją kolej, brały udział w zajęciach gdzie mogły opowiadać, przekazywać swoją wiedzę o m.in. modelarstwie, filatelistyce, numizmatyce ( monety), kolekcjonowaniu figurek żołnierzy, sporcie, zawodach w piłkę nożną Euro, gimnastyce artystycznej itp. Organizowałam wystawy przyniesionych eksponatów w świetlicy.Uczestniczyłam w zajęciach o plemieniu POLAN dzieci poznały historię , stroje ,narzędzia , zabawy i życie plemienia.AD.2· Organizowanie wypoczynku dzieci w świetlicy.Podjęłam starania, by pobyt dzieci w mojej sali świetlicowej był atrakcyjny. Po rozmowach z moimi wychowankami na temat ich samopoczucia po skończonych lekcjach, zrozumiałam jak bardzo jest im potrzebna chwila wyciszenia . Ich wypowiedzi zmobilizowały mnie do działania. Wiedziałam, że ten czas spędzany ze mną powinien być urozmaicony, dopasowany do ich potrzeb. Zaczęłam organizować odpoczynek, wprowadzając zajęcia jak: słuchanie bajek z płyty, elementy jogi, czwartkowe słuchania muzyki relaksacyjnej ,muzyka poważna,przynoszenie własnych zabawek, gier, książek, kolorowanek, projektowanie mody przez dziewczynki , albumów z kartami piłkarzy z całego świata,piątkowe czytanie „ do poduszki”.AD.3· Prowadzenie i przygotowanie imprez kulturalno-towarzyskich w świetlicy . Organizowałam imprezy towarzysko - kulturalne. Proponowałam dzieciom spędzanie aktywnie czasu podczas pobytu w świetlicy. Świetliczaki chętnie włączały się w organizowanie wcześniej uzgodnionej imprezy. Dyskoteki, bale, zabawy miały wyznaczonych kilkoro dziecięcych „ gospodarzy”, aby każdy z nich miał możliwość organizowania i prowadzenia imprezy. Ustalałam z dzieci zadania, dzieliłam ich obowiązkami, funkcjami tak, aby każda grupa we własnym stylu, według własnego pomysłu mogła przygotować daną imprezę. Imprezy odbywały się w formie: · Dyskotek,· zabaw tanecznych, · balów, · konkursów, · gier. Wykaz imprez:- Nowy rok szkolny- Zabawa andrzejkowo- katarzynkowa z zaproszonymi dziećmi z klasy IA,- Mikołajki,- Walentynki,- Święto dziewczynek i chłopców,- Ostatki z motywem kwiatów w przebraniu,- Powitanie wiosny,- Zabawy karnawałowe,- Witajcie wakacje,- Dzień teatru,- Dzień tolerancji,- Jasełka występ dla dzieci ze świetlicy,- W czasie imprez towarzysko - kulturalnych była przedstawiana geneza danej uroczystości. Imprezy kończyły się podziękowaniami dla organizatorów, wręczeniem nagród dla zwycięzców w konkursach w czasie zabaw. · AD.4· Udział w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, dzielnicowych, międzynarodowych. Po moim zapoznaniu się z regulaminami konkursów przekazywałam zasady dzieciom. Kierowałam wykonywaniem prac zgodnie z obowiązującymi regułami i zasadami. Przygotowałam dzieci do konkursów plastycznych, recytatorskich itp. Tematyka konkursów była różnorodna, jedne wymagały od dzieci nauczenia się tekst i prawidłowej interpretacji, drugi napisania własnoręcznie wiersza/ opowiadania i zilustrowania go. Wiele z konkursów zakończyło się sukcesem i nagrodzeniem moich uczniów. Uczestniczyłam m.in. w konkursach:· wewnątrzszkolnych,,Biblioteczny-Okładka do książki lub Własna książka”,,Cuda Mokotowa,,· międzyszkolnych,,Jesienny pejzaż”,,Kartka Bożonarodzeniowa” świetlicowy· dzielnicowych,,Nasza Syrenka”,,Stroje w tańcu różnych czasów i stylów”· w konkursie międzynarodowym,,POEMA” konkurs plastyczny prace były wysyłane przez polskiego organizatora do HolandiiAD.5· Organizowanie małych akcji charytatywnych w świetlicy.Rozbudzałam w uczniach odpowiedzialność za siebie, ale i za innych. Uczyłam i wyczulałam w niesieniu pomocy innym, potrzebującym. Nie tylko ludziom, ale również zwierzętom, przyrodzie, środowisku. Angażowałam rodziców do pomocy, by wspólnie działając z dziećmi dawali im dobry przykład. Wspólnie z koleżanką organizowałam akcję:- „ Zwierzątko - pomóż schroniskom”- „Dokarmiamy ptaki zimą”, - „Zbieramy żywność i nie tylko”, - „Żurawie z origami”,- „ Pomóżmy potrzebującym”.Uczestniczyłam aktywnie w każdej akcji przynosząc zbierane rzeczy. W akcję włączały się nauczycielki prowadzące inne grupy świetlicowe w szkole. Wszystkie zbierane rzeczy były przekazywane do osób i instytucji dla których, została zorganizowana akcja.AD.6 Planowanie i tworzenie wewnętrznych konkursów tematycznych w świetlicy.Organizowałam konkursy wewnętrzne dla dzieci zgodnie z tematyką i harmonogramem zajęć pracy świetlicy. Przygotowałam regulaminy, pytania wykorzystując komputer, dawałam wskazówki, pomagałam. Przyłączyłam się do obchodów Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Zorganizowałam w ramach obchodów konkursy plastyczne i opowiadania. ze znajomości bajek i baśni H.CH. Andersena. Drukowałam dyplomy dla dzieci, które podpisywane były przez Dyrekcję szkoły i wręczane przez Kierownika świetlicy. Przeprowadziłam następujące konkursy związane z tematyką pracy świetlicy:- Zasady bezpieczeństwa- Znamy Śląsk- Dookoła świata na talerzu- Ferie w obiektywie- Folder o Chopinie- Komputer i ja- Zwierzęta i ptaki chronione- Niepodległość Polski- Plakat „ Piramida zdrowia”- Plakat o ochronie przyrody na świecie- Ekologia- co to jest?- Dobry kolega i koleżanka- Palcem po mapie- Moje prawa- Savoir vivre na balu, w kawiarni itp.- Dbamy o porządek i higienę- Historia kalendarza- Legendy warszawskie- Moje miasto –Warszawa- Wiedza o Unii EuropejskiejPlanowałam i doprowadzałam do tworzenia i organizowania konkursów w swojej grupie przez dzieci o różnorodnej tematyce np.: Rok szkolny2009/2010I semestr 2009 rok: Konie PokemonyPejzaż zimowy Skakanka Scrable Harry Potter Piosenki filmowe KosmosSpotkanie deszczu i słońca Smurfy II semestr 2010Koty Mapa Matematyczny Zagadki logiczneLas Zwierzęta PacmanWiedzy o zwierzętach świataLesne przygody Rok szkolny 2010/2011I semestr 2010 roku: Conect Taniec rządziMatematyczny KaraokeMam talent Piszę bez błędówŻarty W świecie lekturYou can dance II semestr 2011 rok Milionerzy Umiem tańczyć Asy z trzeciej klasyBreak dance HumorystycznyTop model Mały omnibusSkarby smoka PrzysłowiaTradycje EkologicznyPantomima Czytelniczy- książka JAŚKIIdol Bitwa na wiedzę Rok szkolny 2011/2012 I semestr 2011 Komputer mój przyjaciel Bezpieczeństwo Na co Cię stać Piosenka zimowaPlastyczny- baśnie Komputerowy bilardII semestr 2012Zgaduj zgadula Układanki wyrazowe i zdanioweKalambury Znam znaki drogowe - AD.1Uczniowie:- dzielili się swoją wiedzą z różnych dziedzin- systematyzowali wiedzę w trakcie zajęć- zadowolenie z prezentowania swojej wiedzy, umiejętnościNauczyciel:- wzbogaca swój warsztat pracy- buduje pozytywne relacje z uczniami i rodzicamiRodzice:- dostrzegają pozytywy wynikające ze współpracy z nauczycielem- czują satysfakcję z rozwoju dzieckaSzkoła:- wzmacnia swój wizerunekAD.2Uczniowie:- poznali nowe formy odpoczynku biernego i czynnego- zapoznali się z muzyka relaksacyjną- polubili bajki w formie audiobooków- poznali jogęNauczyciel:- wzmacnia więź z uczniami- jest kreatywny, elastycznyRodzice:- chętnie angażują się we współpracę z nauczycielemSzkoła:- cieszy się dobrą opinią wśród rodzicówAD.3Uczniowie:- wzbogaca szkolną rzeczywistość. - pozwala tworzyć i kontynuować dobre tradycje szkoły- pogłębia więź dziecka ze szkołą- daje uczniom możliwość zaprezentowania swoich zdolności organizacyjnych- dostarcza wiele radości ze wspólnej zabawy- uczy odpowiedzialności za wspólnie podjęte działania- przyczynia się do promowania szkoły w środowisku lokalnym.AD.4Uczniowie:- rozwijają swoje zdolności- pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności- są chętni do podejmowania wyzwań- potrafią się zaprezentowaćNauczyciel:- ma satysfakcję z osiągnięć uczniówRodzice:- są dumni z sukcesów swoich dzieci- doceniają pracę nauczyciela- cenią szkołę za rozwój uczniaSzkoła:- jako placówka wspiera zainteresowania uczniów- promuje się w środowisku oświatowym- szczyci finalistami konkursów.AD.5Uczniowie:- niesienie pomocy potrzebującym,- uwrażliwienie na krzywdę innych ludzi, zwierząt,Nauczyciel:- satysfakcja z własnej pracyRodzice:- zaangażowanie w życie szkołySzkoła:- pozytywny wizerunek szkołyAD.6Uczniowie:- umiejętność tworzeni regulaminów- organizowanie konkursów- wymyślanie tematyki i nazwy konkursu- wydawanie sprawiedliwych werdyktów odnośnie uczestników konkursówNauczyciel:- Kreatywny, pomocny „doradca”Rodzice:- zadowolenie efektów pracy nauczyciela dziećmiSzkoła:- postrzegana jako atrakcyjna przez dzieci i ich rodziców
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. AD.1· Współpraca z instytucjami charytatywnymi.Uczestniczyłam wspólnie z koleżanką czynie w akcjach charytatywnych, które swoim zasięgiem obejmowały cały kraj. Starałam się zawsze swoim wychowankom przekazywać skrupulatne informacje dotyczące zasad udziału w danym przedsięwzięciu. Dobrowolnie uczestniczyłam ja i dzieci ,zainteresowane po konsultacji z rodzicami deklarowały możliwość wsparcia. Po zakończeniu każdej akcji nawiązywałyśmy kontakt z instytucją, która była koordynatorem przedsięwzięcia w celu odebrania zebranych rzeczy, środków finansowych. Szkoła jak i świetlica po zakończeniu każdej akcji otrzymywały dyplom bądź podziękowanie za udział. Współpracowałam z Towarzystwem Opieki nad zwierzętami w Celestynowie, Fundacją Sztuki Współczesnej w Sokołowie i innymi organizacjami odpowiedzialnymi za akcje. Nasze wsparcie otrzymały takie akcje jak: Elektrośmieci Zbiórka baterii Doktor Clown Zdążyć z pomocą dla Oli Jurek Pomoc dla Japonii Pomóżmy kasztanowcom Zbiórka plastykowych nakrętek Góra groszaAD.2· Współpraca z dyrektorem Mokotowskiego Domu KulturyWspółpracowałam z Dyrektorem Mokotowskiego Domu Kultury. Prowadziłam zajęcia plastyczne z Panem Dyrektorem jako pomoc.Zajęcia były przeprowadzane nowoczesnymi metodami.Moja współpraca polegała też na poinformowaniu i zachęceniu do wzięcia udziału dzieci w zajęciach. Otaczałam opieką dzieci zaprowadzając je i odbierając z zajęć. Brałam udział w uroczystościach organizowanych przez MDK dla dzieci z Domu Kultury i z naszej placówki , które odbywały się w budynku naszej szkoły.Zachęcałam dzieci do udziału w zajęciach w MDK-u. AD.3· Współpraca z harcerzami i zuchami. Współpraca z harcerzami i zuchami z naszej szkoły polegała na odwiedzaniu dzieci ze świetlicy. Umożliwiałam prezentowanie wychowankom wartości, idei harcerstwa. Druhowie i druhny drużyn zuchowych wizytując nas prezentowali możliwości zdobywania sprawności zuchowych, opowiadali o ubiorze zucha, harcerza, posługując się fachowym nazewnictwem. Opowiadali dzieciom jak przebiegają zbiórki harcerskie, co należy do obowiązków zucha, harcerza, jak wyglądają obozy. Uczniowie prezentowali jak zdobyli swoje sprawności zuchowe. AD.1Udział w przedsięwzięciach na rzecz potrzebujących wyrabia w uczniach wrażliwość wobec otaczającego świata, wyczula na cudza krzywdę, uczy w jaki sposób można pomagać. Niesienie pomocy sprawia, że dzieci odczuwają dumę i satysfakcję z własnych działań. Szkoła buduję renomę miejsca otwartego i chętnego do pomocy przyłączając się do różnego rodzaju akcji charytatywnych.AD.2Uczniowie:- zapoznali się z programem Mokotowskiego Domu Kultury- poznali nowe techniki plastyczne- promowali szkołę na forum dzielnicyNauczyciel:- koordynował akcję w szkoleRodzice:- zadowolenie z rozwoju dzieckaSzkoła:- promowana poprzez swoich uczniówAD.3Uczniowie:- rozwijają swoje zainteresowania- poznają środowisko zuchowe, harcerskie- podpatrują życie drużyny zuchowej, harcerskiejNauczyciel:- dzięki aktywnej postawie nawiązuje współprace z różnymi organizacjami- pokazuje jak efektywnie połączyć tradycję ze współczesnościąRodzice:- umożliwiają dzieciom uczestnictwo w interesujących je zajęciach poza szkolnychSzkoła:- jest dobrze postrzegana przez lokalne organizacje- jest otwarta na współpracę
§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. AD.1· Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków edukacyjnego i wychowawczego ich opis i analiza.Opracowałam dwa przypadki rozpoznania i rozwiązania: Pierwszy problemu edukacyjnego przypadek dziewczynki, zdolnej, nadmiernie onieśmielonej. Drugi problemu wychowawczego przypadek wychowawczy chłopca nadpobudliwego ruchowo. AD.1Sprawdzenie jak opisani uczniowie zmienią się w czasie całego procesu edukacyjnego w mojej szkoleData dodania: 2012-07-14


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy