profil

Kształcenie słuchu dla szkół muzycznych I stopnia

drukuj
satysfakcja 61 % 314 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

27 RODZAJE TRÓJDZWIĘKÓW

TRÓJDZWIĘK DUROWY-zbudowany jest z tercji wielkiej i małej 3 3>.
TRÓJDZWIĘK MOLOWY-zbudowany jest z tercji małej i wielkiej 3> 3.
TRÓJDZWIĘK ZWIĘKSZONY-zbudowany jest z dwóch tercji wielkich +5<
TRÓJDZWIĘK ZMNIEJSZONY-zbudowany jest z dwóch tercji małych O5>

RODZAJ TRÓJDZWIĘKU ZALEŻY OD WIELKOŚCI TERCJI I ROZMIESZCZENIA TYCH TERCJI W ZWIĄZKU DO SIEBIE.

TRÓJDZWIĘK OPARTY NA TERCJI-zaczyna się od trzeciego stopnia gamy zbudowany jest z tercji oraz z kwarty. /sekstowy
TRÓJDZWIĘK OPARTY NA KWINCIE-zaczyna się na piątym stopniu gamy zbudowany jest z kwarty i tercji. /kwartsekstowy

INTERWAŁY ZŁOŻONE - są to interwały składające się z oktawy i jeszcze z innego interwału prostego.

NONA=OKTAWA + SEKUNDA(wielka i mała)
DECYMA =OKTAWA + TERCJA(mała i wielka)
UNDECYMA=OKTAWA+KWARTA(czysta)
DUODECYMA=OKTAWA+KWINTA(czysta)
TERCDECYMA=OKTAWA+SEKSTA(wielka i mała)
KWARTDECYMA=OKTAWA+SEPTYMA(wielka i mała)
KWINTDECYMA=OKTAWA+OKTAWA(czysta)

DOMINANTA SEPTYMOWA
jest to cztero dźwięk zbudowany z trójdźwięku dominantowego oraz dodanej jeszcze jednej tercji. Skrajne dźwięki D7 są oddalone o septyme.
PRZEWROTY D7
1) kwintsekstowy D3
2) terckwartowy D5
3) sekundowy D7x
GAMY Z KRZYZYKAMI DUROWE-MOLOWE DO CZTERECH ZNAKÓW

C-dur = a-moll 0
G-dur = e-moll 1
D-dur = h-moll 2
A-dur = fis-moll 3
E-dur = cis-moll 4
GAMY Z BEMOLAMI DUROWE -MOLOWE DO CZTERECH ZNAKÓW

F-dur = d-moll 1
B-dur = g-moll 2
Es-dur = c-moll 3
As-dur= f-moll 4

INTERWALY PROSTE
pryma (1 ) są to te same dźwięki
sekunda (2)-wielka zawiera 2 półtony
sekunda(2>)-mała zawiera 1 półtony
sekunda(2<)-zwiększona 3 półtony
tercja(3)-wielka 4 półtony
tercja(3>)-mała 3 półtony
kwarta(4)-czysta

5 półtonów
kwarta(4<)-zwiększona 6 półtonów
kwinta(5)-czysta 7 półtonów
kwinta(5>)-zmniejszona 6 półtonów
seksta(6)-wielka 9póltonów
seksta(6>)-mała 8 półtonów
septyma(7<)-wielka 11 półtonów
septyma(7)-mała 10 półtonów
oktawa(8)-czysta 12 półto
BUDOWA GAMY
półtony
trójdźwięki i ich przewroty w tonice subdominancie i dominancie
przewroty i D7
interwały zwiększone 4
pisanie toniki
Gamy z krzyżykami oddalone są od siebie o 5 w górę
Gamy z bemolami oddalone są od siebie o 5 w dół1)znajomość interwałów i ich budowy 1-8 od prymy do oktawy
2)budowa gam do czterech znaków
3)dyktanda rytmiczne i melodyczne
ZASADY
PÓŁTON-jest to najmniejsza odległość między dźwiękami w instrumentach o ustroju równomiernie temperowanym.
PÓŁTON DIATONICZNY-zawarty jest między sąsiednim stopniem, tworzy zawsze interwał
2>
PÓŁTON CHROMATYCZNY-powstaje przez podwyższenie lub obniżenie tego samego dźwięku, tworzy 1< (pryma zwiększona)
Jeżeli w danym interwale przeniesiemy dolny dźwięk o oktawe wyżej pozostawiając wyższy w tym samym miejscu co był lub górny przeniesiemy o oktawe niżej pozostawiając dolny w tym samym miejscu otrzymamy PRZEWRÓT INTERWAŁU
Suma cyfr musi wynosić 9 np. 3+6
OKTAWY

SUBKONTRA A-dwie kreski do H
KONTRA A-kreska do H
WIELKA A do H
MAŁA a do h
RAZKREŚLNA a1 do h1
DWUKREŚLNA a2 do a2
TRZYKREŚLNA a3 do a3
CZTEROKREŚLNA a4 do a4
PIĘCIOKREŚLNA a5 do a5
Znak repetycji jest znakiem powtórzenia części utworu jeżeli powtórzenie rozpoczyna się od początku utworu znak powtórzenia stawia się na końcu odcinka ,w przypadku różnego zakończenia stosuje się tzw. volty . Fragment mieszczący się w volcie 1 opuszczamy powtarzając i wykonując 2 volte.
D.C.AL.FI- da capo al. fine
Innym często spotykanym skrótem muzycznym jest to. Występuje on wówczas gdy utwór ma budowę a,b,a. Ten skrót oznacza od początku do znaku fine
TEMPA

Agogika-prowadzenie, kierowanie zajmuje się wszelkimi zjawiskami dotyczącymi tempa

1) wolne
-Largo szeroko, b. powoli
-Laghetto szybciej niż Largo
-Lento powoli wolno
-Adagio
-Grawe poważnie, ciężko
2) umiarkowane
-Andante zwolna w ruchu spacerowym
-Andantino żywiej niż Andante
-Moderato umiarkowanie
-Allegretto dość żywe
3) szybkie
-Allegro prędko , wesoło
-Vivo żywo
-Prsto szybko
-Feloce lotnie, lekko
-Prestisimo najszybciej

DYNAMIKA I ARTYKULACJA
DYNAMIKA-zajmuje się natężeniem dźwięku i jego zmianami w dźwięku.
ppp- pianissimo posabile bardzo cicho
pp- pianisimo ciszej
p.-piano cicho
mezzo piano - prawie cicho
mezzoforte- prawie głośno
fff- fortissimo posabile bardzo głośno
ff- fortissimo głośniej
f- forte głośno
cresendo < coraz głośniej (stopniowo)
diminuendo > coraz ciszej (stopniowo)
fp- nagłe zciszenie
pf- nagłe wzmocnienie
ARTYKULACJA
JEST TO SPOSÓB WYDOBYCIA I ŁĄCZENIA DŹWIĘKÓW
sstacato- sposób wykonania polega na odrywaniu dźwięku ,czas trwania dźwięku zostaje skrócony o połowę jej wartości. Znak (nuta a nad nią kropka)
legato- oznacza ścisłe łączenie dźwięków ze sobą .Znak(nuta a pod nią łuk)
spiccato- oznacza bardiej energiczny sposób odrywania dźwięku niż stacato. Znak(nuta a nad nią trójkąt)
portato- kolejne dźwięki wykonane są wyraźniej pomiędzy nimi pozostaje pauza .Znak (nuta nad nią łuk oraz kropki)
portamento- jest to płynne przechodzenie z jednego dźwięku na inny poprzez szereg dźwięków pośrednich ,na sposób glisanda
tremolo- drżąco polega na szybkim powtarzaniu dźwięków tej samej wysokości
arpegio- na sposób harfowy polega na szybkim wykonywaniu szybkich zespołów współbrzmień. Znak(nuty i zygzak)
glisando- Znak(nuta i zygzak u góry nuty)
maestoso(maeztozo)- majestatycznie np. adagio maestoso
molto- bardzo np. molto alegro
assai- bardzo wzmacniające
meno- mniej np. meno vivo
piu- bardziej ,więcej np. piu vivo
Tempo zasadnicze w ciągu utworu może się zmieniać
PRZYSPIESENIA
ACCELERANDO(aczelerando)- przyśpieszając
ANIMANDO- ożywiając
STRINGENDO- zwiększając tempo
POCO A POCO STRINGENDO- stopniowo ,coraz to przyśpieszając
ZWOLNIEMIA
ALLARGANDO- rozszerzając
RALENTANDO- zwalniając
RITENDANDO- opóźniając
RITENUTO-(to samo)
Powrót do tempa zasadniczego
-primo T1 -tempo pierwsze pierwotne.-a tempo- wrócić do poprzedniego
PRZEDTAKT
PRZEDTAKTEM nazywamy niepełny takt rozpoczynający utwór muzyczny lub część utworu muzycznego . Przedtakt złożony z jednej nuty nazywany jest “odbitką”. Najczęściej myśl
muzyczną rozpoczynającą się od przedtaktu kończy się taktem niepełnym w takich przypadkach ostatni takt zostaje skrócony o wartość rytmiczną odpowiadającą wartości taktu.
SYNKOPA nazwa pochodzi z greckiego synkope co znaczy obcięcie jest to zjawisko polegające na przedłużeniu wartości rytmicznej znajdującej się na słabej części taktu o wartości znajdującej się już w następnej części taktu.
OZDOBNIKI-są to dźwięki lub kompleksy dźwięków ozdabiające poszczególne dźwięki właściwej linii melodycznej.
1)przednutka krótka (nuta i koło niej druga skreślona)
2)przednutka długa (nuta połączona z drugą łukiem)
3)mordent- polega na szybkiej zamianie górnego dźwięku z dźwiękiem sąsiednim górnym (mordent górny TZW)
lub dolnym (mordent dolny TZW) (nuty i nad nimi kreska zygzak skreślony)
4)obiegnik (nuta i falowana linia nad nią)
5)tryl (nuty i nad nimi pisze TR)INTERWAŁY
Jest to odległość między dwoma dźwiękami, różniąca się wysokością.
Istnieje podział interwałów na melodyczne i harmoniczne.
Inny podział interwałów to na
1CZYSTE: (1,4,5,8)
-MAŁE WIELKIE
-ZWIĘKSZONE I ZMNIEJSZONE
2PROSTE (1-8)
-ZŁOŻONE(9-15)
3KONSONANSE I DYSONANSE (2,7)
Konsonanse mają jeszcze swój podział na DOSKONAŁE (1,4,5,8,)
oraz NIEDOSKONAŁE (3,6)
PRZEDŁUŻENIE WARTOŚCI
Kropka umieszczona po prawej stronie nuty przedłuża dźwięk o połowę jej wartości.
Druga kropka przy nucie przedłuża ją dodatkowo o 4 część podstawowej wartości,
w ten sam sposób przedłuża się wartość pauz.
Kropka przy nucie przedłuża ją o konkretną wartość, ligatura(łuk łączący nutę z inną)natomiast o dowolną wartość.
Innym sposobem przedłużenia czasu trwania nuty lub pauzy jest użycie fermaty.
Fermta nie określa ściśle czasu o jaki należy przedłużyć wartość nuty, pozostawia się to wyczuciu, upodobaniu wykonawcy.
RYTM- to element regulujący następstwo dźwięku w utworze muzycznym w czasie i organizujący je w pewne określone ugrupowania.
METRUM-to element porządkujący ugrupowania rytmiczne w utworze za pomocą regularnie powtarzających się akcentów metrycznych.
TAKT-to graficzny obraz schematu rytmicznego, metrycznego w utworze.
3-ilość jednostek metrycznych
4 –jednostka metryczna

PODZIAŁ DWÓJKOWY
polega na tym że każda wartość większa dzieli się na dwie mniejsze np.
cała nuta na 2 półnuty
półnuta na 2 ćwierćnuty itp.
W podziale dwójkowym dzielimy wartości rytmiczne na 2,4,8,16 równych części.
Podział taki nazywamy regularnym
PODZIAŁ TRÓJKOWY
polega na dzieleniu większej wartości rytmicznej na 3 mniejsze.
Podział nuty z kropką czyli wartości trójdzielnej na 3 części jest podziałem regularnym. np.
cała nuta z kropką-3 półnuty
półnuta z kropką-3 ćwierćnuty itp.
TAKTY PROSTE
są to takty których górna cyfra oznaczenia taktowego jest cyfrą 2 lub 3
Takty proste dwójkowe (dwuczęściowe) dzieli się na dwie części: mocną (pierwsza)
która utrzymuje akcent , i słabą (drugą) która nie posiada akcentu metrycznego.Takty proste trójkowe(trzyczęściowe) dzielą się na trzy części mocne-które utrzymują akcent oraz dwie części słabe-bez akcentu metrycznego.


DŹWIĘKI
Cechy dźwięku
-wysokość
-głośność
-czas trwania
-barwa
Wysokość-zależna jest od częstotliwości drgań na sekundę, im większa częstotliwość tym dźwięk jest wyższy i odwrotnie.
Jednostka częstotliwości to herc/ Herz
Głośność-zależy od amplitudy im większa amplituda tym dźwięk jest głośniejszy i odwrotnie.
Na głośność wpływa również wielkość powierzchni drgającego źródła oraz energią która zostaje zużyta na wydobycie dźwięku.
Jednostka głośności decybel /dB
Czas-zależy od czasu trwania drgań źródła dźwięku.
Z chwilą gdy zanikają drgania źródła dźwięku zanika dźwięk.
Czas trwania bywa czasem pozornie przedłużony gdy np. dźwięk zagrany był w dużym pomieszczeniu o ścianach odbijających fale dźwięku tworzy się zjawisko tzw. pogłosu
tzn. istnieją fale, ale nie istnieje drgania źródła dźwięku.
Barwa-zależna jest od ilości i natężenia alikwotów danego dźwięku..
Każdy dźwięk jest zjawiskiem złożonym i składa się z szeregu tonów składowych zw. alikwotami
SZEREG ALIKWOTÓW C


W przyrodzie istnieje wiele zjawisk akustycznych przy których trudno mówić o określonej wysokości dźwięku (stuki, trzaski. zgrzyty) w akustyce muzycznej zjawiska takie nazywamy SZMERAMI.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
23.5.2010 (15:00)

moim zdaniem dużo dobrych, wiadomości, które bardzo mi się przydały.

jednak bardzo chaotycznie napisane i ciężko znaleźć cokolwiek.

22.9.2009 (19:39)

jak ktoś się nie zna niech nie pisze agogika89;]

świetne!

myślę że wielu się to przyda! :)

19.5.2008 (14:55)

Nawet niezły