profil

Źródła finansowania

drukuj
satysfakcja 43 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Źródła finansowania to pasywa. Majątek firmy to aktywa. Aktywa kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości. Powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznej. Aktywa trwałe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zaliczamy do nich: 1)wartości materialne i prawne a) prawa autorskie, koncesje, licencje b) prawo do wynalazków i patentów c) know-how 2) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, zaliczamy do nich: grunty, budynki budowle, maszyny urządzenia, środki transportu. 3) środki trwałe w budowie 4) inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywident lub innych pożytków a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne które nie są użytkowane przez jednostkę lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych wartości i korzyści Aktywa obrotowe- to aktywa które wykorzystujemy w firmie do roku. Zaliczamy do nich: Aktywa rzeczowe (obrotowe)-są to materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne wytworzone lub przetworzone przez jednostkę, produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub toku produkcji; półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Aktywa finansowe zaliczamy do nich środki pieniężne i krótkie terminowe papiery wartościowe, Jest to ogół należności i tytuły usług i dostaw które są wymagane w ciągu roku.
Amortyzacja- spadek wartości trwałych. Stopniowe przenoszenie wartości środka trwałego na produkowane wyroby. Stawka amortyzacji jest to kwotowe wyrażenie amortyzacji. Wartość środków trwałych dzielimy na: wartość początkową (brutto) jest to wartość środka trwałego w momencie zakupu. Wartość bieżąca netto jest to wartość początkowa pomniejszona o zużycie. Wartość odtworzeniowe jest to wartość zyskowa, która zastąpi nam tą rzecz która mamy na nowo. Gotowe wyrażenie amortyzacyjne to stawka amort.: Sa=Wp+Kr+Kl-Wz /n Wp- wartość początkowa, Kr koszty remontów, Kl- likwidacji. Wz- wartość zwrotu, części, n- okres eksploatacji, Sa- stopa amortyzacji. RYS 1) I faza obiegu-faza zaopatrzenia, II faza produkcji-prąd, III faza zbytu, I, wartość pieniądza = wartości materiału. II wartość materiału < wartości wyrobów gotowych. III wartość wyrobów gotowych= wartość pieniądza. Zmiana postaci występuje we wszystkich fazach. Przechodzenie z jednej postaci w drugą może mieć różna prędkość. Zapasy materiałowe są to zapasy przechowywane w przedsiębiorstwie w celu przeznaczenia ich do produkcji. RYS 2) Zmin=Śdź-T1 Zmin- zapas mini. Śdż,- średnie zużycie dzienne, T-czas Zzmienny=Śdż *T2 T2-czas między dostawami Zmaks= Zmin+Zzmienny Nazwa zapasu - Zmin+1/2 Zzmiennego


Przydatna praca? Tak Nie
Polecane prace:
Komentarze (3) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

Praca mało konstuktywna, niewiele można z niej skorzystać.

27.7.2006 (14:11)

beznadziejna praca:/ nie na temat

27.7.2006 (14:11)

nic ciekawego... praca bardzo chaotyczna i tak wogole nie na temat. skoro mowione bylo o zrodlach finansowania aktywow to praca powinna omawiac pojecie pasywow tu natomiast wystepuje tylko omowienie aktywow i amortyzacji ktora nie jest zwiazana z pasywami.