profil

Informacje na sprawdzian ze starożytności. Od system feudalny do kultura i nauka wieków średnich

drukuj
satysfakcja 60 % 25 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

senior -osoba obdarowująca ziemią
wasal-osoba obdarowywana ziemią
system feudalny- system w którym wasal otrzymuje ziemię od seniora,a senior daje ziemię wasalowi. Nazwa pochodzi od słowa ''lenno'' co oznacza majątek ziemski.
STANY SPOLECZNE w średniowieczu:
-chłopi - kmiecie
-mieszczanie
-szlachta
- duchowieństwo
Rycerz:
- otrzymywał od włsdcy lenno
- w zamian za urzytkowanie ziemi kmiecie płacili mu rętnę feudalną
-paź, giermek
-rycerskie herby, szczególne znaki
-kodeks rycerski:
1. obrona wiary
2. obrona religii
3. sławienie imienia damuy swojego serca
Słynni średniowieczni rycerze:
-Roland Cyd
-Zawisza Czarny
Zasada ''wasal mojego wasala nie jest moim wasalem'' oznaczała, że wasal nie podlegał innemu seniorowi
Pozycja poszczególnych prze3dstawicieli społeczeństwa zależała od:
-majątku
-szlachetnego urodzenia
-wykształcenia
Polska była monarchią PATRYMONIALNĄ gdy koronę polską dziedziczył syn włądcy.
Natomiast MONARCHIĄ STANOWĄ Polska stała się gdy w dużym stopniu wladzę zaczeły sprawować dwie najważniejsze warstwy społeczne(czasy W. Łokietka)
LOKACJA - zakładanie nowych osad przez przybyszów, np. z Niemiec
KOLONIZACJA na prawie niemieckim - wzorowanie się na zasadach obowiązujących w Niemczech
Przyczyny kolonizacji:
W średniowiecznej Polsce większość ludności mieszkałą na wsiach, a jej głownym zajęciem była uprawa ziemi. Aby uzyskać większe zbiory wprowadzono wiele ulepszeń.
Również dochody chłopów uległy zmniejszeniu, jak i renta feudalna.
W Polsce było wiele niezagospodarowanych miejsc(pustek). W związku z tym zaczęto do Polski sprowadzać osadników.
ZAKŁADANIE NOWYCH WSI:
1. Pochodzący z Niemiec chłopi zawarli umowę dotyczącą praw i obowiązków zarówno osadników jaki i pana feudalnego.
2.Dokument ten przyjmował ZASADŹCA stojący na czele wsi.
3. Każdy przybysz otrzymywał łan ziemi (ok.25 h). Najwieksza działka przypadałą zasadźcy (osobie tylko trochę niższej rangą od pana feudalnego)
4.Zasadźcy nadano tytuł sołtysa, który dziedziczyli jego potomkowie.
5. Zasadźca stanął na czele miejscowego sądu, zawnego ŁAWĄ.
6. Zasadźca pobierał czynsz i zarządzone kary, a część dochodów zatrzymywał dla siebie.
7.Na czas zagospodarowania nowych wsi mieszkańcy byli zwolnieni z opłat czynszowych. Była to tzw. WOLNIZNA, trwajaca kilka, lub kilkanaście lat.
8. Po upływie określonego terminy mieszkańcy musieli placić czynsz księciu, możnowlądcy, lub duchownym.
9. Chłopi placili dodatkowo daninę, w postaci płodów rolnych.
10. Nowe osady zaczęły przynosić duze dochosy dzięki nowemu sposobowi uprawy roli zwanemu TRÓJPOLÓWKĄ.
11.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna