profil

Religia , pytania z rozdziałów.

drukuj
satysfakcja 69 % 169 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Co znaczy słowo dekalog .?
- Dekalog to inaczej 10 przykazań bożych.

2.Kto głosił ludziom 10 przykazań .?
10 przykazań głosił ludziom Jezus

3.Kogo obowiązuję przykazania .?
przykazania obowiązują wszystkich chrześcijan
4.Kto potwierdził ważność dekalogu .?
- Ważność dekalogu potwierdził Mojżesz.

5.Kto jest autorem błogosławieństw .?
- Autorem błogosławieństw jest Jezus.

6.Co to znaczy być błogosławionym .?
- Być błogosławionym to po śmierci przebywać w niebie.

7.Jakich ludzi Jezus nazywa błogosławionymi .?
-Jezus nazywa błogosławionymi ludzi, którzy w coś uwierzyli, choć nie widzieli tego.

8.Kto ustanowił i ogłosił przykazania kościelne .
- Ustanowił i ogłosił przykazania kościelne Jan Paweł II, Nauczycielski urząd kościoła .

9.Do jakiej dziedziny życia odnoszę sie przykazania kościelne .?
- Przykazania kościelne odnoszą się do życia chrześcijańskiego

10.W jakim celu zostały nam dane przykazania kościelne .?
- Przykazania kościelne zostały nam dane, w celu poszerzenia naszej wiary w Boga.

11.Dlaczego przykazania są normą życia chrześcijańskiego .?
- Przykazania są normą życia chrześcijańskiego, ponieważ bez nich na świecie panowałyby spory o wiarę ludzi.

12.Co to jest sumienie .?
- Głos Boga w sercu
13.Co to znaczy , że sumienie trzeba kształtować .?
- Sumienie trzeba kształtować, to znaczy, że trzeba unikać popełniania wciąż tych samych błędów

14.Co to jest wolność .?
- Wolność to swoboda od wszystkich obowiązków jakie mamy.

15.Co lub kto zniewala człowieka .?
Człowieka zniewala szatan

16.Kto jest źródłem wolności człowieka .?
- Źródłem wolności człowieka jest Pan Bóg.1.Jakie znaczenie dla Apostołów miało ukazanie się Jezusa po Zmartwychwasaniu .?
Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu , aby utwierdzić ich w wierze i przygotować do zadań, które mają wypełniać po jego odejściu.
2.Do jakiego zadania Jezus przygotowywał uczniów .?
Uczniowie , mieli głosić radosna nowinę jaką było zmartwychwstanie Chrystusa
3.

Jak należy postępować , aby być światkiem Jezusa .?
Być świadkiem Jezusa tzn. postępować zgodnie z jego wolą, być dobrym dla innych oraz przestrzegać wszystkie zasady jakie Jezus ustalił

4.Kim jest papież .?
Jest głową kościoła i następcą św.Piotra
5.Kim są biskupi w kościele .?
Są to następcy apostołów
6.Jakie są zadania biskupów .?
Biskupi przekazują naukę Chrystusa
7.Kto udziela Kościołowi daru nieomyślności .?
Kościołowi daru Nieomylności udziela Pan Bóg

8.Na czym polega i czego dotyczy dar nieomyślności Kościoła .?
Dar nieomylności kościoła dotyczy wiedzy o Jezusie i polega na poradach dawanych przez kościół

9.Kiedy papież w sprawach nauczania jest nieomylny .?
Papież jest nieomylny w sprawach wiary chrześcijańskiej

10.Kim są kapłani .?
Kapłan jest to osoba pośrednicząca między Bogiem a wyznańcami.

11.Jakie zadania wypełniają kapłani w Kościele .?
Sprawują Eucharystie , udzielają chrztu , odpuszczają grzechy , głoszą ewangelię itp
12.Kto może zostać kapłanem .?
Człowiek który musi ukończyć seminarium Duchowne, i przyjąć święcenia kapłańskie.

13.Co to jest powołanie zakonne .?
powołanie zakonne to powołanie do życia zakonnego
14.Na czym polega życie zakonne .?
Życie Zakonne to życie duchowne, związane z religią,wiarą i obyczajami

15.Jakie zadania w Kościele wypełniają osoby zakonne .?
Opiekują się chorymi, głoszą ewangelie przekonują do nawrócenia
16.Czym jest świętość .?
Swiętość jest to powierzenie całego swojego życia Panu Bogu .

17.Jakimi słowami Bóg powołuje nas do świętości .?
Słowami zapisanymi w Biblii
18.Wymień imiona znanych Ci świętości .?
św.Piotr , św.Teresa z kalkuty , św.Paweł , św.Faustyna
19.Wymień , w jakich funkcjach Chrtstusa uczestniczymy przez sakrament chrztu .?
W funkcj kapłana , proroka i króla
20.Kto przypomina nam o naszym uczestnictwie w potrójnej funkcji Chrystusa .?
kapłani w kościele i biblia
21.Kim są świeccy w kościele .?
Świeccy w kościele to ludzie poświęceni Chrystusowi

22.Jakie są zadania świeckich .?
Zadaniem świeckich jest wzajemne wspieranie się w drodze do Zbawienia

23.Jakie grupy i wspólnoty świeckich mamy w kościele .?
Grupy świeckie: Akcja Katolicka, Katolickie stowarzyszenie rodzin, Kręgi Domowego Kościoła, ministranci, oaza, Rycerstwo Niepokalanej, Ruch Apostolski Młodzieży itp.

24.Co znaczy określenie "kultura chrześcijańska" .?
Jest to wyznawanie zasad i reguł wyznaczonych przez Boga

25.W jaki sposób możemy możemy pomnażać kulturę .?
Nawracając niewierzących i przekazując kulturę młodszym
26.Z czego wynika potrzeba zdobywania wiedzy .?
Z chęci rozumienia otaczającego nas świata.

27.Co to są misje .?
Są to wyjazdy księży na zorganizowaną pomoc w najuboższych krajach

28.Co jest najważniejsze w działalności misyjnej Kościoła .?
Chęć ksieży do wyjazdów i nasza pomoc w zdobywaniu pieniędzy i darów dla danych ludzi

29.W jaki sposób każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za misje .?
Pomoc w zdobyciu jedzenia, leków, przyborów codziennego urzytku i wsparcie dla kięży


1.Co to znaczy że człowiek jest istotą społeczną .?
1.Człowiek mieszka i żyje w konkretnej rodzinie, zależny jest od innych. Żyje wg. planu, który dorastając stopniowo odkrywa i realizuje.

2.W jaki sposób możemy okazać troskę o innych ludzi .?
Troskę o innych ludzi możemy okazać poprzez pomoc im w trudnych chwilach.

3.Wymień wspólnoty , których żyje człowiek .?
Wspólnoty w których żyje człowiek to: rodzina, parafia i społeczność

4.Czym jest Ojczyzna .?
Ojczyzna to wielka rodzina, w której przychodzimy na świat

5.Którzy bohaterowe literaccy i historyczni świadczyli o miłości Ojczyzny .?
6.Jak można dzisiaj dawać świadectwo miłości do Ojczyzny .?
Aby dawać świadectwo miłości do Ojczyzny, w dzisiejszych czsach możemy być wierni tradycji, kulturze i religii.

7.Co to jest Dekalog .?
Dekalog to 10 Przykazań Bożych

8.Które przykazania odnoszą się do człowieka .?
Przykazania 4 - 10 odnoszą się do naszego zachowania wobec drugiego człowieka

9.Co to znaczy miłować bliźniego jak siebie samego .?
Miłować bliźniego jak siebie samego, to znaczy troszczyć się o niego tak samo jak o siebie.

10.Dlaczego chrześcijanie zawierają małżeństwo w Kościele .?
Chrześcijanie zawierają małżeństwa w Kościele dla dobra duchowego i umocnienia miłości.

11.Co przede wszystkim ślubują sobie małżonkowie .?
Małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską

12.Kto powołuje ich i uzdalnia do miłości .?
Małżonków do miłości powołuje i uzdalnia Chrystus, ponieważ jest obecny w sakramencie małżeństwa.

13.Kto pomaga małżonkom do pokonywania trudności życia małżeńskiego i rodzinnego .?
Pomaga im Bóg , Jezus , rodzina i oni sami
14.Któte teksty Pisma Świętego mówią o przekazywaniu życia .?
„Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją,””

15.Jaką wartość ma nowe życie w świetle wiary .?

16.Jaka jest nauka Kościoła dotycząca przekazywania życia .?
17.Co to znaczy że poczęcie człowieka jest współdziałem miłości Boga Stwórcy i miłości rodziców .?
18.Dlaczego należy dbać o nasze życie i zdrowie .?
Ponieważ jest tylko jedno
19.Jakie są współczesne zagrożenia życia .?
papierosy , narkotyki , alkochol ...
20.Jaką wartość osobistą , społeczną i religijną ma życie i zdrowie .?

21.Jak Pismo Święte wyjaśnia przyczynę cierpienia .?
Drogą cierpienia szedł Chrystus , przez cierpienie na krzyrzu zbawił świat .
22.Jaki sens mają choroba i cierpienie .?
Choroba i cierpienie są konsekwencją zła czyninego przez ludzi .
23.Jak można pomóc osobie chorej , cierpiącej .?
Możemy pomóc pocieszając ją i wziąć na siebie koszty rehabilitacji .
24.Co mówi Pismo Święte o stosunku jezusa do chorych .?
Chrystus nie zsyła choroby i cierpienia jako kary za grzechy , są one ich konsekwencją.
25.Komu udziela się sakramentu chorych .?
Sakramentu chorych udziela się chorym i cierpiącym.
26.Jaki sens ma śmierć dla chrześcijanina .?
Śmierć jest zmianą życia doczesnego na życe wieczne .
27.Dlaczego moment śmierci nazywa się rozrachunkiem życia .?
Ponieważ wtedy zrzucamy z siebie wszystkie grzechy i wędrujemy do czyśćca.
28.Co znaczą słowa Chrystusa : "Ja jestem zmarwwychwstaniem i życiem .Kto we mnie wierzy , nie umrze na wieki" .?
Ten kto wierzy w Jezusa , nie umrze na wieki
29.Jaki sąd czeka człowieka po śmierci .?
Ostateczny
30.Skąd wiemy , że istnieje piekło .?
piekło istnieje , ponieważ ludzie z ciężkimi grzechami nie mogliby trafić do nieba
31.Co to jest piekło .?
Jest to miejsce gdzie przebywają dusze grzeszników
32.Co to jest czyściec .?
Jest to miejsce kary doczesnej , w którym dusza przechodzi albo do nieba albo do piekła
33.Jak możemy pomóc duszom cierpiącym w czyśćcu ?
możemy je wspierać przez modlitwę
34.Skąd wiemy o istnieni czyśćca .?
o niczym takim nie wiemy, gdyż jest wręcz przeciwnie - czyściec to tylko i wyłącznie wymysł Kościoła Katolickiego". W Biblii nie ma nic o czyśćcu.

35.Co mówi Pismo Święte na temat nieba .?

36.Kto jest powołany do życia w niebie .?
osoby niegrzeszące i te które się ze swoich grzechów wyspowiadały i przeprosiły za nie boga
37.Czym są skarby ziemi wobec dóbr niebieskich .?
nie wszystko jest ale myśle że sie przyda ; pp


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
9.12.2015 (10:13)

Jezus głosił 10 przykazań a Mojżesz je potwierdził - proszę o odrobinę logiki w odpowiedziach.

Zakres materiału