profil

Przedstaw i oceń przebieg sporu pomiędzy cesarstwem i papiestwem o inwestyturę we wczesnym średniowieczu.

drukuj
satysfakcja 36 % 14 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przez pojęcie inwestytura rozumiem uroczyste nadanie lenna wasalowi w zamian za lojalność i posłuszeństwo. Chronologicznie moja praca będzie obejmowała okres od 910 r. do 1122 r. Pierwsza z wymienionych dat oznacza przeprowadzenie reformy klasztornej, która zagwarantowała klasztorowi Cluny wybór opactwa zgodnie z wymaganiami prawa kanonicznego, a ostatnia ugodę między cesarstwem a papiestwem. Terytorialnie chcę wymienić wydarzenia, które rozegrały się na obszarach Niemiec, Francji i Włoch. Zamierzam rozpocząć omawianie tematu od przedstawienia instytucji Kościoła w X wieku, poprzez konflikt Grzegorza VII z Henrykiem IV, a zakończę na kompromisie pomiędzy Henrykiem V i Kalikstem II, który tymczasowo zakończył spór o inwestyturę. W mojej pracy postaram się omówić konflikt między papiestwem a cesarstwem i odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Co było przyczyną reform zachodzących w Kościele?
2. Dlaczego cesarstwo było przeciwne tym reformom?
3. Dlaczego ugoda między cesarstwem a papiestwem miała charakter tymczasowy?
Temat został bardzo dobrze omówiony w książce pt. „Wiek V-XV w źródłach ” Melanii Sobańskiej- Bondaruk. Zamierzam przedstawić pojęcie w ujęciach problemowo – chronologicznych.

W wieku X autorytet Kościoła jako organizacji znacznie podupadł. W tym czasie duchowni niewiele różnili się od osób świeckich. Księża nie przestrzegali celibatu, godności kościelne obejmowano w zamian za korzyści materialne lub obsadzano je krewnymi wysokich dostojników. Pomimo tego społeczeństwo nie utraciło wiary. Działo się tak głównie ze strachu przed perspektywą braku zbawienia. W średniowieczu powszechnie wierzono, iż życie ziemskie jest wstępem do prawdziwego życia – tego, które miało nastąpić po śmierci. Najbardziej obawiano się ekskomuniki i nałożenia klątw przez Kościół, bowiem te dwie rzeczy mogły sprawić, że człowiek umrze w grzechu doznając wiekuistego potępienia.

Istniała jednak grupa duchownych z powołania, którzy chcieli wprowadzić zmiany w Kościele. Pierwszym środowiskiem, które zdecydowało się na te zmiany był klasztor Cluny, który w 910 r. zagwarantował wybór opactwa zgodnie z wymaganiami prawa kanonicznego. W klasztorze powrócono do przestrzegania surowych reguł św. Benedyktyna, co zapoczątkowało reformę kluniacką. Mnisi rozpoczęli dążenie do odnowy moralnej, co w ich wypadku przekładało się na przestrzeganie ubóstwa, zachowywanie celibatu oraz rozdzielanie swego czasu między modlitwę, naukę i pracę. Zasady te zostały w krótkim czasie przejęte przez inne europejskie klasztory, co zapoczątkowało zmianę obyczajów i kultury. Zakonnicy kluniaccy zaczęli również głosić treuga Dei czyli pokój boży, zakazujący pod groźbą ekskomuniki prowadzenia wojen w czasie wielkiego postu, adwentu, a także od każdej środy wieczorem do poniedziałku rano.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy