profil

Prawo autorskie

drukuj
satysfakcja 65 % 20 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

I. Zasady prawa autorskiego.

1.Ochrona prawem autorskim przysługuje jedynie rezultatom ludzkiego wysiłku intelektualnego odznaczającym się twórczością.

Przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest tylko taki rezultat ludzkiego wysiłku intelektualnego, który odznacza się twórczością, czyli jest zarazem oryginalny (stanowi rezultat działalności o charakterze kreacyjnym) i indywidualny (wykazuje dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi).
Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).1

Ochrona tych rezultatów ludzkiego wysiłku, które przedstawiają sobą istotną wartość, nie odznaczają się jednak twórczością, należy do domeny tzw. praw pokrewnych.
Prawa pokrewne służą:
ochronie pewnego wysiłku gospodarczego (np. prawa przysługujące producentom nagrań muzycznych i telewizyjnych, nadawcom, w niektórych krajach także wydawcom niechronionych materiałów drukowanych);
ochronie rezultatów działalności umysłowej, w której poziom twórczości bywa z reguły znikomy, choć nie można im odmówić pewnej kreatywności (np. prawo do artystycznych wykonań, prawa do wydań krytycznych);
Ochrona praw pokrewnych cechuje się terytorialnym ograniczeniem i jest uzależniona od przeprowadzania formalnej procedury rejestracyjnej dobra chronionego. Ochrona z tytułu prawa autorskiego powstaje ex lege czyli z mocy prawa, automatycznie, z chwilą stworzenia utworu i jego uzewnętrznienia przez twórcę, bez konieczności dopełniania w tym względzie jakichkolwiek formalności, w szczególności jego rejestracji, nie ma także ograniczenia terytorialnego.
„S.M. Stewart wskazuje na trzy podstawowe różnice między ochroną przysługującą z tytułu praw autorskich , a praw pokrewnych: ochrona praw osobistych przysługuje generalnie tylko autorom; zakres prawa autorskiego jest szerszy niż zakres praw pokrewnych ; czas ochrony w przypadku praw pokrewnych jest krótszy.”2


2.Podmiotem prawa autorskiego jest twórca ewentualnie współtwórca utworu.

Co do zasady pierwszym uprawnieniem z prawa autorskiego ( pierwotnym podmiotem tego prawa) jest twórca utworu, ewentualnie współtwórcy. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że twórcą może być tylko osoba fizyczna, a powstające na jej rzecz prawo autorskie jest ekwiwalentem za jej twórcze osiągnięcia. Od tego ostatniego założenia istnieją jednak pewne wyjątki. Dotyczą one tych przypadków, w których twórczość ma charakter kolektywny, a stworzenie utworu wiąże się z
1
koniecznością poniesienie dużych kosztów, których z reguły nie ponoszą twórcy czy współtwórcy.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: prawo_autorskie.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy