profil

Terroryzm

drukuj
satysfakcja 63 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obecnie terroryzm, który zyskał światowy rozgłos w związku z zamachami 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych, jest na trwale wpisany w większość współczesnych konfliktów we wszystkich regionach świata” . Współczesne akty terrorystyczne ujawniły także, że na ich formę działalności wpływ mają: stopień globalizacji, przepływ kapitałów i komunikacja satelitarna.
Liczne typologie terroryzmu w literaturze przedmiotu dowodzą, iż zjawisko terroryzmu jest bardzo złożone. Najczęstsze podziały oparte są na kryterium podmiotu i przedmiotu działań terrorystycznych, zasięgu przestrzennego, motywów oraz metod walki.
Przy zastosowaniu kryterium podmiotowego mówi się o następujących rodzajach terroryzmu: terroryzm niepaństwowy, sponsorowanym przez państwo i terroryzm państwowy.
Wśród tych trzech rodzajów najpowszechniej występuje niepaństwowy, który charakteryzuje się tym, że „organizacje terrorystyczne działają tutaj niezależnie od struktur jakiegokolwiek państwa, choć mogą stanowić część większej struktury o zasięgu międzynarodowym lub/i korzystać ze wsparcia innych organizacji terrorystycznych, zachowując własną autonomię” .
W przypadku terroryzmu sponsorowanego przez państwo, występuje w sytuacji, kiedy państwo udziela jakiegokolwiek wsparcia organizacji terrorystycznej. Marek Pietrasik mówi o jego dwóch wariantach. „Po pierwsze, państwo wspiera organizację terrorystyczną, ale nie sprawuje nad nią kontroli (np. militarne wsparcie Kadafiego dla IRA). Sytuacja taka ma miejsce w przypadku zgodności ideologii lub działań danej organizacji z interesami państwa (istnienie "wspólnego wroga" itp.). Po drugie, państwo kontroluje daną organizację i zleca jej określone działania (np. Hezbollah utworzony i wspierany przez Iran). Stopień kontroli waha się między całkowitym podporządkowaniem a pewną formą autonomii” .
O terroryzmie państwowym mówi się, kiedy „państwo stosuje przemoc w sposób zakamuflowany (w odróżnieniu od polityki terroru), wykorzystując do tego celu funkcjonariuszy służb specjalnych (terroryzm państwowy bezpośredni) lub grupy ad hoc i osoby specjalnie wynajęte, niebędące funkcjonariuszami państwowymi (terroryzm państwowy pośredni). Państwo może stosować terroryzm zarówno jako instrument swojej polityki wewnętrznej - przemoc kierowana jest wówczas przeciwko opozycji, mniejszościom etnicznym itp., jak i zagranicznej - występując przeciwko obywatelom, instytucjom i infrastrukturze obcego państwa. W drugim przypadku terroryzm zastępuje otwarty konflikt zbrojny (pełni funkcję "zastępczej wojny" międzypaństwowej). Przykładem są działania hiszpańskich służb specjalnych GAL (Antyterrorystyczne Grupy Wyzwolenia) na terytorium Francji, morderstwa dysydentów irańskich w RFN, działania Syrii wobec Izraela czy Libii wobec USA” .

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Wersja ściąga: terroryzm.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy