profil

Szanse i zagrożenia dla demokracji w Polsce.

drukuj
satysfakcja 34 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRACA KONTROLNA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
TEMAT: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA DEMOKRACJI W POLSCE.

Początkom procesu demokratycznej transformacji w Polsce, zainicjowanej utworzeniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, towarzyszyły wielkie nadzieje. Nadzieje te podzielała większość polskiego społeczeństwa. Ale dzisiaj, po doświadczeniach kilkunastu lat, oceny transformacji bardzo się zmieniły.
Główne oczekiwania obywateli związane z demokratyczną transformacją dotyczyły wolności, poprawy ekonomicznego bytu, pełnej suwerenności, tryumfu prawdy.
Można powiedzieć, że wyobrażenia o demokratycznej transformacji były wypełnione wieloma pozytywnymi oczekiwaniami. Składały się one na pewien całościowy obraz, czy też pewna koncepcję politycznej rzeczywistości. Wydaje się, że głównym powodem rozbieżności między oczekiwaniami obywateli dotyczącymi transformacji, a ich doświadczeniem jest fakt, że oczekiwania owe nie opierały się na realistycznym oglądzie rzeczywistości społecznej, lecz na konstrukcjach o charakterze ideologicznym.
Nie można powiedzieć, że wartości, którym miała służyć demokratyczna transformacja, nie były i nie są realizowane, ale ich realizacja przybrała inny charakter niż sobie swego czasy wyobrażano.
Wolność. Stała się rzeczywistością, a nie udawana zasadą. Został zniesiony polityczny monopol, tajna policja polityczna, cenzura, gospodarka nakazowa. Wartość ta doprowadziła do zniesienia wielu podstawowych ograniczeń, którymi były krępowane swobodne zachowania obywateli.
Polityczna podmiotowość. Warunkiem realizacji wolności jest demokratyczny system polityczny, który zapewnia podmiotowość obywateli i społeczną kontrole nad władzą. Można powiedzieć, że w Polsce proces ustanawiania demokratycznych instytucji przebiegł pomyślnie. Mimo wielu różnych niedostatków działają one poprawnie, a główne standardy państwa demokratycznego są przestrzegane. Okazało się jednak, że nie stanowi to wystarczającej gwarancji dla podtrzymania społecznego przekonania, że władza postępuje zgodnie z wolą społeczeństwa. Poczucie politycznej podmiotowości, które wzrosło wkrótce po obaleniu uprzedniego reżimu, szybko zaczęła ustępować politycznej alienacji. Wielu obywateli żywi przekonanie, że władze są niewrażliwe na potrzeby ludzi. Społeczna ocena demokratycznych instytucji jest bardzo krytyczna.
Państwo prawa. Pod wieloma względami zawiodła tez idea państwa prawa (czy prawnego). To prawda, że nowe demokratyczne władze włożyły wiele wysiłku w to, aby zapewnić niezawisłość sądów i objąć kontrole sądową wiele różnych dziedzin, co miało chronić obywateli przed arbitralnymi działaniami władzy. Choć niezawisły sąd przestał być podatny na naciski polityczne, to równocześnie zaczęły działać inne mechanizmy wpływu- w tej sferze, podobnie jak w innych, rola interesów ekonomicznych, zasobów finansowych , układów personalnych okazała się nader znacząca.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy