profil

Socjologia wychowania

drukuj
satysfakcja 50 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

bezkrytyczne)

Postawy społ- skłonność u człowieka do działania aspołecznego (liczne i różne zachowania negatywne)
- skłonność do izolacji- unika wszelkiego rodzaju kontaktów społ, nie potrafi współdziałać w grupie z innym człowiekiem
- egocentryzm- nadmierna koncentracja na własnej sobie, domaganie się dóbr i świadczeń wyłącznie dla siebie
- egoizm- zaspokajanie tylko i wyłącznie swoich potrzeb, realizacja swoich celów kosztem innych
- wrogość- wrogie nastawienie do innych ludzi i podejmowanie szkodliwego działania wobec innych
- sadyzm- przykrość, ból wobec innych i czerpanie z tego przyjemności
-postawy agresywne

6. Grupa społ
Grupa społ- dwie lub więcej jednostek pomiędzy którymi istnieje stosunek społ, wchodzą ze sobą w interakcje i na siebie oddziaływują
Odmiany zbiorowości ludzkiej
-kategoria statystyczna- podobne pod jakimś względem i różnią się pod tym samym względem
-kat socjologiczna- podobni do siebie pod względem społ doniosłych cech
- kat społ- gdy pojawi się tożsamość zbiorowa (my warszawiacy) subiektywna więź społ
Cechy
-zbiorowość ludzka
-jednostki o cechach ludzkich i indywidualnych
-każda osoba przynależy do różnych grup i zbiorowości
Kryteria klasyfikacji
- liczebność (małe, średnie, duże)
- trwałość grupy (krótkotrwałe, długotrwałe, dożywotnie
- sposób rekrutacji do grupy (urodzenie, przymus, zapisanie się)
- intensywność uczestnictwa(jednofunkcyjne- np. zawodowa, wielo- np. rodzina)
- rygoryzm i zakres kontroli jakie grupa sprawuje nad członkami
- stopień zorganizowania (formalne, nieformalne, pierwotne, wtórne)
- stosunki społ w grupie
7. Rodzina
Rodzina- Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji
Funkcje
-prokreacyjna
- wychowawcza
- sprawowanie pieczy nad zbiorem i życiem członków
- materialno- ekonomiczna
- opiekuńczo- zabezpieczająca
- seksualna
- socjalizacyjna
- kulturalna
- rekreacyjno – towarzyska
-emocjonalno- ekspresyjna
Stosunki (małżeńskie, pokrewieństwo, adopcja)
Role (matki, ojca, żony, męża, brata, siostry)
Cykle życia małżeńsko – rodzinnego
- narzeczeństwo
- małżeństwo bezdzietne (uczą się roli męża i żony, docierają się)
- małżeństwo z dziećmi (rozpoczyna się narodzinami 1 dziecka, rola ojca matki)
- rodzina z dziećmi odchodzącymi z domu (więzi słabną między dziećmi i rodzicami)
- małżeństwo odłączone od dzieci
Typologia
- monogamiczne m+k
- poligamiczne (poligynia 1m+wiele k, poliandria 1k+wiele m)
Konflikty
trwałe i nierozładowane
-brak pójścia na ustępstwo
- brak chęci usunięcia problemu
- siła emocji narasta
- gwałtowne wyładowania
- kumulacja napięc w rodzinie, dezorganizacja
- mogą zakończyć się rozpadem rodziny lub zdradom
Otwarte
- sprzeczki, zatargi, ostra wymiana zdań
- kończy się ugodą
Wartości
- dot wymiany poglądów, zadań (np. czyjeś postępowanie)
- czyste, nie zagrażające rozbiciem rodziny
- brak kwestii pozytywne w stosunku do dzieci
Rozwiązania konfliktów
- zgoda i przyjęcie kompromisu
- rozpad rodziny

8. szkoła
Funkcje wg Karkowskiej
Dydaktyczna
- przekazywanie wiedzy
- rozwój zdolności i zainteresowań
- charakter (jawny i rzeczywisty)
Wychowawczo- socjalizacyjna
- przekazywanie norm i wartości, zasad życia społ
- charakter (jawny, nieświadomy)
Opiekuńcza
-zapewnienie dziecku opieki poza domem
- możliwość spędzania czasu poza lekcjami (koła, świetlica)
- charakter (jawny, rzeczywisty)
Utożsamiona z selekcją
- realizowana poprzez ocenianie (cząstkowe- odp, kartkówka; końcowe)
- atmosfera klasy szkolnej
- rywalizacja
-komunikaty dawane przez nauczyciela (werbalne, niewerbalne)
-charakter (jawny, ukryty)
Wyrównywanie szans
- uczniowie słabsi
- musi zapewnić optymalne warunki rozwoju
- dodatkowe lekcje
- obowiązek zapewnienia nauczania indywidualnego przebywającym w domu (np. przewlekle chorzy)
-charakter jawny

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: socjologia_wychowania.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy