profil

satysfakcja 50 % 4 głosy

Socjologia wychowania

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

praw dziecka w rodzinie (sympatia, wzajemne zrozumienie) Negatywna - odtrącenie (dziecko jako ciężar, oddawanie innym ludziom pod opiekę) - unikająca (duże ubóstwo uczuć, u dzieci pojawia się agresja, nerwice) - nadmiernego wymagania w stosunku do dziecka (nie liczymy się z cechami i możliwościami dziecka, poddane jest presji) - nadmiernie chroniąca (podejście bezkrytyczne) Postawy społ- skłonność u człowieka do działania aspołecznego (liczne i różne zachowania negatywne) - skłonność do izolacji- unika wszelkiego rodzaju kontaktów społ, nie potrafi współdziałać w grupie z innym człowiekiem - egocentryzm- nadmierna koncentracja na własnej sobie, domaganie się dóbr i świadczeń wyłącznie dla siebie - egoizm- zaspokajanie tylko i wyłącznie swoich potrzeb, realizacja swoich celów kosztem innych - wrogość- wrogie nastawienie do innych ludzi i podejmowanie szkodliwego działania wobec innych - sadyzm- przykrość, ból wobec innych i czerpanie z tego przyjemności -postawy agresywne 6. Grupa społ Grupa społ- dwie lub więcej jednostek pomiędzy którymi istnieje stosunek społ, wchodzą ze sobą w interakcje i na siebie oddziaływują Odmiany zbiorowości ludzkiej -kategoria statystyczna- podobne pod jakimś względem i różnią się pod tym samym względem -kat socjologiczna- podobni do siebie pod względem społ doniosłych cech - kat społ- gdy pojawi się tożsamość zbiorowa (my warszawiacy) subiektywna więź społ Cechy -zbiorowość ludzka -jednostki o cechach ludzkich i indywidualnych -każda osoba przynależy do różnych grup i zbiorowości Kryteria klasyfikacji - liczebność (małe, średnie, duże) - trwałość grupy (krótkotrwałe, długotrwałe, dożywotnie - sposób rekrutacji do grupy (urodzenie, przymus, zapisanie się) - intensywność uczestnictwa(jednofunkcyjne- np. zawodowa, wielo- np. rodzina) - rygoryzm i zakres kontroli jakie grupa sprawuje nad członkami - stopień zorganizowania (formalne, nieformalne, pierwotne, wtórne) - stosunki społ w grupie 7. Rodzina Rodzina- Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji Funkcje -prokreacyjna - wychowawcza - sprawowanie pieczy nad zbiorem i życiem członków - materialno- ekonomiczna - opiekuńczo- zabezpieczająca - seksualna - socjalizacyjna - kulturalna - rekreacyjno – towarzyska -emocjonalno- ekspresyjna Stosunki (małżeńskie, pokrewieństwo, adopcja) Role (matki, ojca, żony, męża, brata, siostry) Cykle życia małżeńsko – rodzinnego - narzeczeństwo - małżeństwo bezdzietne (uczą się roli męża i żony, docierają się) - małżeństwo z dziećmi (rozpoczyna się narodzinami 1 dziecka, rola ojca matki) - rodzina z dziećmi odchodzącymi z domu (więzi słabną między dziećmi i rodzicami) - małżeństwo odłączone od dzieci Typologia - monogamiczne m+k - poligamiczne (poligynia 1m+wiele k, poliandria 1k+wiele m) Konflikty trwałe i nierozładowane -brak pójścia na ustępstwo - brak chęci usunięcia problemu - siła emocji narasta - gwałtowne wyładowania - kumulacja napięc w rodzinie, dezorganizacja - mogą zakończyć się rozpadem rodziny lub zdradom Otwarte - sprzeczki, zatargi, ostra wymiana zdań - kończy się ugodą Wartości - dot wymiany poglądów, zadań (np. czyjeś postępowanie) - czyste, nie zagrażające rozbiciem rodziny - brak kwestii pozytywne w stosunku do dzieci Rozwiązania konfliktów - zgoda i przyjęcie kompromisu - rozpad rodziny 8. szkoła Funkcje wg Karkowskiej Dydaktyczna - przekazywanie wiedzy - rozwój zdolności i zainteresowań - charakter (jawny i rzeczywisty) Wychowawczo- socjalizacyjna - przekazywanie norm i wartości, zasad życia społ - charakter (jawny, nieświadomy) Opiekuńcza -zapewnienie dziecku opieki poza domem - możliwość spędzania czasu poza lekcjami (koła, świetlica) - charakter (jawny, rzeczywisty) Utożsamiona z selekcją - realizowana poprzez ocenianie (cząstkowe- odp, kartkówka; końcowe) - atmosfera klasy szkolnej - rywalizacja -komunikaty dawane przez nauczyciela (werbalne, niewerbalne) -charakter (jawny, ukryty) Wyrównywanie szans - uczniowie słabsi - musi zapewnić optymalne warunki rozwoju - dodatkowe lekcje - obowiązek zapewnienia nauczania indywidualnego przebywającym w domu (np. przewlekle chorzy) -charakter jawny

Data dodania: 2011-01-27

Autor princessas
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: socjologia_wychowania.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.