profil

Działalność gospodarcza

drukuj
satysfakcja 31 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Co to jest działalność gospodarcza?
Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno – prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli, zarządzających i pracowników) oraz materialnych czynników produkcji (środki i przedmioty pracy).
Wedle art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.
Działalność gospodarcza, w ujęciu podstawowym, wyróżnia się:
• Charakterem zarobkowym (nastawiona na zysk)
• strukturą organizacyjną (terytorialną –siedziba, pracy – określenie warunków pracy, kadrową –podział praw i obowiązków pracowników)
• ciągłością wykonywanej działalności
• określonym ustawowo profilem (budowlana, handlowa, usługowa, wytwórcza, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, działalność zawodowa)

Definicje działalności gospodarczej znajdują sie w wielu ustawach, szczególnie w ustawach podatkowych. Nie zawsze maja takie samo znaczenie. Oto kilka z nich:
• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym
imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie sa zaliczane do innych
przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9.
• Ustawa o podatku od towarów i usług:
Działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców,
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób
wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w
okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność
gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych
• Według sądu najwyższego:
Musi być wykonywana w sposób zawodowy (osoba musi posiadać wiedzę o swojej działalności_
-traktuje ona działalność zarobkowo
-charakteryzuje się powtarzalnością działań
-warunkiem jest wprowadzenie swoich towarów i usług na rynek
-reguły rynkowe
• Według ordynacji podatkowej
każda działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu, prowadzona na własny lub na cudzy rachunek

2.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki