profil

Konspekt Zajęć

drukuj
satysfakcja 84 % 111 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ


TEMAT: Savoir-vivre
TEMAT SZCZEGÓŁOWY: Nauka podstaw dobrych manier

GRUPA: Młodzież gimnazjalna (wiek: 13-16 lat)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 15 osób

CELE:
Po przeprowadzeniu zajęć uczeń powinien:
- rozumieć pojęcie savoir-vivre,
- mieć świadomość jakie sfery bycia człowieka reguluje savoir-vivre,
- wiedzieć co składa się na dobre wychowanie,
- potrafi określić niezbędne zasady zachowania się w szkole,
- jest świadomy znaczenia przyjętych norm postępowania,
- rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka.


FORMY PRACY:
- praca zespołowa
- praca w małych grupach
- praca indywidualna


METODY PRACY:
- mini wykład
- elementy dyskusji
- scenki rodzajowe
- burza mózgów
- metody aktywizujące – metaplan


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki z zadaniami dla grupy
- Słownik języka polskiego
- Arkusz szarego papieru, mazakiPRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna
1. Czynności organizacyjne.
2. Przedstawienie tematu lekcji.

II. Część główna
1. Wyjaśnienie nazwy zapożyczonej z języka francuskiego savoir – „wiedzieć”, vivre – istnieć”, co oznacza kwestie związane z tym, co należy wiedzieć, aby istnieć.

2. Prowadzący dzieli uczniów na grupy, które będą się zastanawiały nad tym jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w określonych miejscach.

3. Każda grupa przedstawia przykłady zachowań się ludzi w różnych sytuacjach, ocenia zachowania, komentuje, przedstawia swoje odczucia.

4. Prowadzący zadaje podobne pytania:
a) Czym jest dobre wychowanie?
b) W jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania?
c) Czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad?
d) Jak są postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci, co nie przestrzegają tych zasad?

5. Grupa otrzymuje kolejne zadanie:
Jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w naszej klasie i szkole?
Oceń stan faktyczny, stan oczekiwania i przyczyny złego postępowania.
Do pracy uczniowie otrzymują metaplan i „garść przyjacielskich rad”, jak należy zachowywać się w szkole.

6. Wnioski:
Podczas analizy wniosków uczniowie wybierają po jednym, najbardziej realnym do realizacji. Następnie każdy z uczniów zastanawia się co on mógłby zrobić, aby poprawić poziom kultury w szkole.III. Część końcowa
1.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: konspekt_zajęć.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy