profil

Konspekt Zajęć

drukuj
satysfakcja 82 % 121 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ


TEMAT: Savoir-vivre
TEMAT SZCZEGÓŁOWY: Nauka podstaw dobrych manier

GRUPA: Młodzież gimnazjalna (wiek: 13-16 lat)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 15 osób

CELE:
Po przeprowadzeniu zajęć uczeń powinien:
- rozumieć pojęcie savoir-vivre,
- mieć świadomość jakie sfery bycia człowieka reguluje savoir-vivre,
- wiedzieć co składa się na dobre wychowanie,
- potrafi określić niezbędne zasady zachowania się w szkole,
- jest świadomy znaczenia przyjętych norm postępowania,
- rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka.


FORMY PRACY:
- praca zespołowa
- praca w małych grupach
- praca indywidualna


METODY PRACY:
- mini wykład
- elementy dyskusji
- scenki rodzajowe
- burza mózgów
- metody aktywizujące – metaplan


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kartki z zadaniami dla grupy
- Słownik języka polskiego
- Arkusz szarego papieru, mazakiPRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna
1. Czynności organizacyjne.
2. Przedstawienie tematu lekcji.

II. Część główna
1. Wyjaśnienie nazwy zapożyczonej z języka francuskiego savoir – „wiedzieć”, vivre – istnieć”, co oznacza kwestie związane z tym, co należy wiedzieć, aby istnieć.

2. Prowadzący dzieli uczniów na grupy, które będą się zastanawiały nad tym jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w określonych miejscach.

3. Każda grupa przedstawia przykłady zachowań się ludzi w różnych sytuacjach, ocenia zachowania, komentuje, przedstawia swoje odczucia.

4. Prowadzący zadaje podobne pytania:
a) Czym jest dobre wychowanie?
b) W jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania?
c) Czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad?
d) Jak są postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci, co nie przestrzegają tych zasad?

5. Grupa otrzymuje kolejne zadanie:
Jak wygląda przestrzeganie zasad kultury w naszej klasie i szkole?
Oceń stan faktyczny, stan oczekiwania i przyczyny złego postępowania.


Do pracy uczniowie otrzymują metaplan i „garść przyjacielskich rad”, jak należy zachowywać się w szkole.

6. Wnioski:
Podczas analizy wniosków uczniowie wybierają po jednym, najbardziej realnym do realizacji. Następnie każdy z uczniów zastanawia się co on mógłby zrobić, aby poprawić poziom kultury w szkole.III. Część końcowa
1. Grupie przedstawione zostają rady, jak należy zachowywać się w stosunkach panujących w szkole:

* uczeń-uczeń
- nie rozmawiamy z nikim na ucho w gronie osób,
- w szkole nie romansujemy
- nie używamy wulgarnych słów,
- przy rozmowie przesadnie nie gestykulujemy, ani nie wzruszamy ramionami,
- nie pokazujemy palcem i wyśmiewamy innych osób,
- w towarzystwie nie plujemy na podłogę,
- jeśli znajdujemy się w grupie mówimy do wszystkich, a nie tylko do jednej osoby.
- nie przerywamy i słuchamy tak, aby osoba mówiąca odnosiła wrażenie, że jest się zainteresowany jej wypowiedziami,
- w czasie rozmowy nie odwracamy się plecami do rozmówców,
- powinniśmy pamiętać o grzecznościowych zwrotach: proszę, dziękuję, przepraszam;
- kobieta witając się z mężczyzną podaje pierwsza rękę,
- traktujemy wszystkich jednakowo, bez względu na ubiór, klasę społeczną, wiarę;
- mężczyźni przepuszczają kobiety w drzwiach

* uczeń-nauczyciel
- nie komentujemy na głos lekcji,
- nie żujemy gumy na lekcjach ani nie spożywamy żadnych posiłków,
- nie rozmawiamy przez telefon komórkowy w czasie trwania lekcji,
- w czasie lekcji nie ziewamy ani nie bawimy się podręcznym przedmiotem,
- zanim przemówimy nie pociągamy nosem i nie odchrząkujemy się,
- nie dozwolone jest siedzenie na brzegu krzesła i bujanie się na jego tylnich nogach,
- nie spoglądamy na zegarek w czasie lekcji,
- niekulturalnie jest w czasie rozmowy z nauczycielem trzymać ręce w kieszeni,
- wykonujemy solidnie nasze obowiązki, np. jako dyżurni,
- pilnujemy umówionych terminów składania prac pisemnych,
- ubieramy się stosownie do sytuacji,
- przy gwałtownym kaszlu w klasie przysłaniamy usta ręką,
- staramy się, jeśli to możliwe przepuszczać nauczyciela w drzwiach,
- jeśli nauczycielowi rozsypią się notatki na podłogę, uczniowie powinni je pozbierać,
- w czasie lekcji zachowujemy absolutną ciszę,

* nauczyciel-uczeń
- nauczyciel nie powinien przesadnie gestykulować gdyż to rozprasza słuchających go uczniów,
- zbyt często nie spoglądamy na zegarek, chociaż czasem jest to nawet wskazane,
- nauczyciel nie powinien wymagać od uczniów tego, czego sam nie przestrzega
- nie należy wywyższać niektórych uczniów, a innych gnębić,
- nauczyciele nie powinni wyśmiewać się z innych uczniów, ani im ubliżać,
- powinni ubierać się stosownie do sytuacji,
- ważne jest bycie słownym, cierpliwym, tolerancyjnym a w szczególności sprawiedliwym,
- nauczyciel powinien wszystkich traktować jednakowo,
- w obowiązku nauczyciela leży przygotować klasę jak najsolidniej do egzaminów,
- należy być wyrozumiałym.


2. W podsumowaniu uczniowie dokonują wspólnej refleksji..
3. Zakończenie zajęć.
Bibliografia:
J. Gumowska, ABC dobrego zachowania, Warszawa 1959.
J. Kamyczek, Grzeczność na co dzień, Warszawa 1978.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy