profil

Rola Papieża w kościele

drukuj
satysfakcja 66 % 135 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Słowo papież określa biskupa Rzymu, który jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego. Każdy wybrany papież jako biskup jest następcą świętego Piotra. Podlega mu duchowieństwo całego świata religii katolickiej. Papież jest wysłannikiem samego Boga i posiada najwyższą władzę w całym Kościele. Nosi ona nazwę prymatu – pierwszeństwa we wszystkim. Posiadanie przez papieża tej władzy opiera się na podstawach biblijnych. Jednak sposoby jej sprawowania uległy pewnym zmianom.
Następca świętego Piotra, powinien w umiejętny sposób rządzić Kościołem, aby coraz bardziej jednoczył się on w prawdzie i miłości. Troszcząc się o cały Kościół, biskup Rzymu ma za zadanie pomagać wszystkim należącym do ludu Bożego w dążeniu do wiecznego zbawienia. Przez swoją posługę papież pomaga zachowywać prawdę Bożą od skażenia. Nauczanie papieża jest nieomylne jedynie w dziedzinie wiary i moralności. Swoją władzę papież sprawuje za pośrednictwem Kurii Rzymskiej, mającej prawo do rozstrzygania szczególnie trudnych spraw. Przywilejem papieża jest zwoływanie Soboru Powszechnego. Jest to zgromadzenie wszystkich biskupów. Zgromadzeniu przewodniczy oczywiście papież, który zatwierdza uchwały Soboru Powszechnego. Aby nieskazitelnie przekazywać Ewangelię i zachować bez zniekształceń powierzoną Kościołowi wiarę, biskupi wspólnie z papieżem sprawują urząd nauczycielski w Kościele.
Konkretnie wyraża się to w trosce biskupa pozostającego w łączności z innymi biskupami i z papieżem - wyrażaną wzajemną modlitwą, wymianą pytań i odpowiedzi dotyczących wyznawanej wiary - aby w całej jego diecezji przekazywano prawdziwą i żywą wiarę. Papieżowi przysługuje też najwyższa władza sądownicza. Rozstrzyga on spory dotyczące: ważności małżeństwa, ślubów zakonnych czy prawa do nauczania teologii katolickiej w szkołach. W obecnym czasie, jednak na pierwszy plan wyłania się nie władza kanoniczna, ale charyzmatyczna posługa władzy papieskiej. Ojciec Święty jest dla wielu katolików i nie tylko najwyższym autorytetem moralnym.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy