profil

Sprawdzian z fizyki - informacje

drukuj
satysfakcja 43 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

*Ciecze i ciała stałe trudno zmieniają objętość, ponieważ moją gęsto upakowane cząsteczki.
*Ciała stałe trudno zmieniają kształt i posiadają sprężystość postaci, gdyż ich cząsteczki tworzą regularne struktury, w których dążą do zachowania stałych odległości między sobą.
*Gazy mają sprężystość objętości, gdyż ich ciśnienie zależy od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę objętości (od niej zależy liczba zderzeń ze ściankami naczynia).
*Oddziaływanie międzycząsteczkowe utrzymują cząsteczki w stałych średnich odległościach od siebie. Przy zbliżaniu cząsteczek oddziaływania odpychania odpychają je od siebie, przy oddalaniu przyciągają.
*Najsilniejsze oddziaływania występują w ciałach stałych, słabsze w cieczach, a najsłabsze w gazach.
*W gazach cząsteczki często zderzają się i poruszają się po łamanych, w ciałach stałych cząsteczki drgają wokół położeń równowagi, w cieczach podobnie, z tym, że ich położenia równowagi zmieniają się.
*Siły działające tylko między cząsteczkami cieczy nazywamy siłami spójności.
*Siły spójności w wodzie można zmniejszyć poprzez wzrost temperatury cieczy i dodamy do niej mydła lub detergentu.
*Siły działające między cząsteczkami cieczy i ściankami naczynia nazywamy siłami przylegania.
* Jeśli siły spójności są większe od sił przylegania, to ciecz tworzy menisk wypukły, w przeciwnym wypadku tworzy menisk wklęsły.
*Włoskowatość to zjawisko polegające na ustalaniu poziomu cieczy w bardzo wąskich rurkach powyżej lub poniżej poziomu cieczy na zewnątrz rurki ( spowodowane siłami spójności i przylegania).
*Ze względu na budowę ciała stałe możemy podzielić na: - ciała krystaliczne – których cząsteczki ułożone są regularnie, tworząc siec przestrzenną (większość), - ciała amorficzne – o strukturze wewnętrznie podobnej do struktury cieczy (np. szkło, wosk) – polimery – składające się z cząsteczek złożonych z łańcuchów zamieniających nawet tysiące atomów.
*Ciała krystaliczne dzielimy na: - monokryształy – cząsteczki ułożone są regularnie w całej objętości (regularność globalna) (np. diament i kwarc) – polikryształy – złożone z wielu drobnych monokryształów ułożonych nieregularnie obok siebie (większość) (regularność lokalna) (np. metale)
* Wyróżniamy polimery naturalne (np.

kauczuk, celuloza i wełna) i sztuczne (np. tworzywa sztuczne).
*W zależności od wielkości oddziaływania ciało stałe może być: - sprężyste – gdy po ustalaniu oddziaływania wraca do wcześniejszego kształtu. – plastyczne – gdy w skutek oddziaływania odkształca się trwale. – kruche – gdy w skutek oddziaływania ulega zniszczeniu.
*Prawo Hooke’a: Naprężenie wewnętrzne jest wprost proporcjonalne do wydłużenia względnego.

*Zakres sprężystości i plastyczności ciała uzależniony jest od: - kształtu ciała, - rodzaju substancji, z jakiej wykonano ciało, - temperatury ciała.
*Energia, którą tracą ciała podczas ruchu z tłumieniem, zmienia się na energię wewnętrzną.
*Sumę wszystkich rodzajów energii, jakie mają cząsteczki ciała, nazywamy energią wewnętrzną ciała.
*W skład energii wewnętrznej wchodzą między innymi energia kinetyczna chaotycznego ruchu cząsteczek i energia potencjalna wzajemnych oddziaływań między nimi.
*Gaz doskonały ma tylko energię kinetyczną, lecz nie posiada energii potencjalnej.
*Ciepłem nazywamy tę część energii wewnętrznej, którą ciało o temperaturze wyższej przekazuje ciału o temperaturze niższej.
*Pierwsza zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazywanie ciepła lub przez wykonanie pracy.
*Wartości dodatnie wielkości z pierwszej zasady termodynamiki dotyczą sytuacji, w których: - energia wewnętrzna rośnie , - ciepło pobrane jest z otoczenia, - pracę wykonują siłę zewnętrzną (maleje objętość gazów).
*Ilość ciepła potrzebna do ogrzania ciała zależy od rodzaju substancji, z jakiej wykonano ciało i jest wprost proporcjonalna do jego masy i przyrostu temperatury.
*Ciepło właściwe jest równe ilości energii potrzebnej do zwiększenia temperatury jednostki masy ciała o jeden kelwin.
*Szybkość wymiany ciepła z otoczeniem zależy od różnicy temperatur i powierzchni.
*Jakie znasz urządzenia z powierzchnią powiększoną do podgrzewania ciepła? Grzejniki, chłodnice, radiatory.
*Jak nazywamy ciała, które dobrze przewodzą ciepło? Przewodniki cieplne: metale
*Jak nazywamy ciała, które źle przewodzą ciepło? Porcelana, styropian, futro, słoma, szkło, plastik
*Przekazywanie ciepła między ciałami o różnych temperaturach, w wyniku bezpośredniego ich zetknięcia, nazywamy przewodnictwem cieplnym.
*Przewodnictwo cieplne polega na przekazywaniu między stykającymi się ciałami energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząstek. Ciała o wyższej temperaturze mają większą energię i przekazują ją podczas zderzeń cząsteczek.
*W mieszaninie gazów i cieczy o różnej gęstości ciecze i gazy o mniejszej gęstości unoszą się ku górze.
*Wzrost temperatury gazu lub cieczy wywołuje zmniejszenie się jego gęstości.
*Przenoszenie się ciepła w gazach lub cieczach wskutek zmiany ich gęstości wywołanej zmianą temperatury nazywamy konwekcją lub unoszeniem.
*Promieniowanie jest formą przekazywania ciepła za pośrednictwem promieniowania elektromagnetycznego (promieniowania widzialnego i podczerwonego).
*Ciepło może być przekazywane poprzez: - przewodnictwo, - konwekcję, - promieniowanie.
*Podczas topnienia rośnie średnia energia potencjalna cząsteczek, a nie zmienia się ich średnia energia kinetyczna. Ciepło pobierane jest na przebudowę struktury z regularnej na nieregularną.
*Podczas topienia i krzepnięcia topienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze.
*Ciepło dostarczane do stopienia ciała lub otrzymywane podczas jego krzepnięcia jest wprost proporcjonalne do masy ciała i zależy od rodzaju substancji z jakiej wykonano to ciało .
*Ciepło topnienia jest równe liczbowo ilości energii potrzebnej do stopienia jednostki masy substancji bez zmiany temperatury.
*Podczas parowania rośnie średnia energia potencjalna cząsteczek, a nie zmienia się ich średnia energia kinetyczna. Ciepło pobierane jest oderwanie się cząsteczek spod wpływu oddziaływania międzycząsteczkowego.
*Wrzenie to proces gwałtownego parowania zachodzący w całej objętości cieczy.
*Poniżej temperatury wrzenia parowanie odbywa się tylko na powierzchni cieczy.
*Ciepło dostarczane do odparowania cieczy w temperaturze wrzenia lub otrzymywane podczas jej skraplania jest wprost proporcjonalne do masy cieczy i zależy od jej rodzaju.
*Ciepło parowania w temperaturze wrzenia jest równe liczbowo ilości energii potrzebnej do odparowania jednostki masy substancji w temperaturze wrzenia.
*Temperatura wrzenia substancji zależy od ciśnienia.
* Przy niższym ciśnieniu jest temperatura niższa przy wyższym wyższa.
*Silniki to urządzenia, które wytwarzają energię mechaniczną kosztem innej energii.
*Silnik cieplny to silnik , który wytwarza energię.
*Do najpopularniejszych silników cieplnych zalicza się: turbinę parową, silnik parowy, silnik spalinowy.
*Etapy pracy silnika czterosuwowego iskrowego: suw ssania, suw sprężania i zapłonu, suw pracy, suw wydechu.
*Własności silników cieplnych: - procesy zachodzące w silniku muszą mieć charakter cykliczny, - gaz roboczy powinien mieć kontakt ze źródłem ciepła i ze zbiornikiem o niskiej temperaturze(chłodzącą), - tylko część dostarczanej silnikowi energii zostaje zamieniona na energię mechaniczną, duża część zostaje oddana chłodnicy.
*Sadi Carnot opracował teoretyczny cykl pracy silnika, którego substancją roboczą jest gaz doskonały. Sprawność silnika Carnota zależy od temperatury źródła T1 i temperatury chłodnicy T2.
* Nie można zbudować silnika cieplnego o sprawności większej lub równej sprawności silnika Carnota. Sprawność rzeczywistych silników wynosi około 50% tej sprawności.
*Druga zasada termodynamiki: Niemożliwe jest zbudowanie silnika cieplnego, który zmieniałby energię cieplną na pracę, korzystają tylko z jednego źródła ciepła. Silnik działa tylko wtedy, gdy istnieją dwa źródła ciepła o różnych temperaturach.
*Proces, w którym układ może wrócić do stanu wyjściowego w taki sposób, że w otaczającym ośrodku nie pozostawi to żadnych zmian, nazywamy procesem odwracalnym.
*W przyrodzie samorzutnie mogą zachodzić tylko procesy nieodwracalne.
* Do samorzutnych procesów należą między innymi dyfuzja, wyrównywanie się temperatur stykających się ciał, wyrównywanie się ciśnień gazów po otwarciu zaworu.
* W przyrodzie procesy zachodzą od stanów mniej prawdopodobnych do bardziej prawdopodobnych.
*Stan jest tym bardziej prawdopodobny, im większy jest w nim nieporządek i chaos.
*Miarą nieuporządkowania jest wielkość fizyczna zwana entropią. Entropia układu jest tym większa im mniejsze jest jego uporządkowanie. Podczas procesów samorzutnych entropia wzrasta.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy