profil

Człowiek jako istota społeczna

drukuj
satysfakcja 70 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Człowiek jest istotą społeczną
1. Psychologiczne koncepcje człowieka:
a) koncepcja behawiorystyczna – zachowanie człowieka jest sterowane przez środowisko, w którym istnieją różne bodźce stanowiące nagrody i kary; manipulowanie nimi modyfikujące zachowanie; działanie człowieka jest działaniem sprawnym, powoduje zmianę środowiska
b) koncepcja psychoanalityczna – siły napędowe zachowania (popędy, potrzeby) tkwią w człowieku, czego on jest świadom i stymulują one to, do czego człowiek dąży i czego unika; wychowanie – uspołecznianie decyduje o kształtowaniu popędów
c) koncepcja poznawcza – środowisko jest ważnym determinantem zachowania człowieka; człowiek odbiera informacje ze środowiska, przetwarza je, regulują one ludzkie czynności; są źródłem wiedzy o otaczającym świecie; człowiek nie jest biernym obserwatorem, lecz badaczem
d) koncepcja humanistyczna – człowiek jest pewną całością, dążącą do samorealizacji i rozwoju; aktualne doświadczenia kształtują działanie i przeżycia; w warunkach naturalnych jednostka i świat społeczny tworzą jednolity system
2. Osobowość – to zbiór cech (tożsamość, mentalność, uznawanie wartości, potrzeby, postawy, temperament, inteligencja, zdolności), które wyznaczają zachowanie człowieka
3. Tożsamość
a) osobista – to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma; właściwości wyglądu, psychiki, zachowania przede wszystkim z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi
b) społeczna – świadomość cech wspólnych z innymi osobami, należącymi do grupy, w której jednostka żyje; poczucie przynależności do grupy i dostrzeganie odrębności innych grup
4. Mentalność – system zasad, opartych na założeniach normatywnych, którymi człowiek kieruje się przy przetwarzaniu informacji o życiu społecznym
a) indywidualistyczna – człowiek jest odrębną, autonomiczną jednostką, której poczucie wartości zależy od sukcesów życiowych, i której działania realizują ustalony przez siebie cel i program, która ponosi odpowiedzialność za swoje czyny; stosunki społeczne mają charakter kontraktu; każdy człowiek ma prawo do tego, co sam potrafi zdobyć
b) kolektywistyczna – jednostka jest częścią społeczeństwa, jej poczucie wartości zależy od oceny innych; świat społeczny to układ stosunków między grupami, więź społeczna to identyfikacja z grupą, aktywność jednostek zależy od grupy; zbiorowość ustala prawa jednostki, zasada współodpowiedzialności
5. Wartości – cecha lub zespół cech właściwych danej osobie lub rzeczy, decydujących o jej zaletach
a) dionizyjskie – konsumpcja, komfort, wygoda, przyjemność, rozrywki
b) heraklesowe – dominacja nas innymi ludźmi, władza, sława
c) prometejskie – działania altruistyczne i pro-społeczne, walka z cierpieniem, złem, okrucieństwem
d) apolińskie – twórczość, poznawanie świata, rozwój nauki i sztuki
e) sokratyczne – poznawanie i rozumienie samego siebie, samodoskonalenie, samokształcenie


6. Potrzeby – brak czegoś, co wprowadza organizm w niepożądany stan, który staje się motywacją do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeby
a) biologiczne – pożywienia, oddychania, łaknienia, unikania bólu, ruchu, odbierania bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych
b) psychiczne – bezpieczeństwa, miłości, uznania, afiliacji, osiągnięć, piękna, aprobaty społecznej, poznawania, pomagania innym
7. Postawa człowieka wobec pewnego przedmiotu to ogół względnie trwałych przekonań o naturze i właściwościach tego przedmiotu, dyspozycji do określonego zachowania wobec tego przedmiotu
8. Stereotyp – rodzaj postawy wobec rzeczywistości społecznej, w której element poznawczy jest specyficznie zdeformowany; wiedza o przedmiocie postawy jest nabywana niezależnie od osobistych doświadczeń jednostki
9. Temperament – zespół względnie stałych cech psychicznych charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, procesów poznawczych i zachowania się; cechy to m.in. siła reakcji na bodźce, impulsywność
10. Inteligencja – swoisty zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się w nowych warunkach i wobec nowych wydarzeń
11. Zdolność – własności istot żywych przejawiające się w skutecznym wykonaniu określonych czynności
12. Modele osobowości:
a) autorytatywna – postrzeganie ludzi jako silnych i dominujących lub słabych i podporządkowujących się; uległość wobec autorytetów, ślepe posłuszeństwo, silna potrzeba ładu i porządku, niechęć do krytycyzmu, kierowanie się przesądami, stereotypami, uprzedzeniami; wrogość i agresywność wobec starszych
b) demokratyczna – postrzeganie ludzi jako wzajemnie równych, kieruje własnym losem i odpowiada za własne czyny, niezależność w sądach i zachowaniu; akceptacja i zrozumienie dla innych, tolerancja, empatia, życzliwość, akceptacja rzeczywistości


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:21)

bardzo świetna praca

27.7.2006 (14:21)

BARDZO DOBRE OPRACOWANIE:):)Zadania z Wiedza o społeczeństwii
Ziutek17XD0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 200 pkt 23.5.2015 (21:28)

1 Zaplanuj rodzaj działalności gospodarczej którą będzie zajmowała się twoja firma i pracuj analizę SWOT (Nie może być związana z budownictwem....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

Ziutka56XD0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 200 pkt 23.5.2015 (21:21)

Sporządź budżet gospodarstwa domowego twojej rodziny według podanego wzoru (ma to być w formie tabelki) : Rodzaje dochodów | Kwota  | Rodzaje...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

ajach40 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 20.5.2015 (20:41)

Napisz list motywacyjny do biura wyborczego dla prezydenta

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (20:44)

1. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 2. Jak powstaje inflacja i czym grozi ? 3. Współczesne funkcjonowanie giełdy papierów...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (19:56)

Pytania !! 1. Rodzaje podatków i ich dokładny opis. 2. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 3. Jak powstaje inflacja i czym grozi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.