profil

Pedagogika społeczna- Środowisko lokalne

drukuj
satysfakcja 79 % 28 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

ŚRODOWISKO LOKALNE
1. Pojęcie ,,środowisko lokalne”- trudności pojęciowe, geneza określenia ,,środowisko lokalne”, nazwa bliskoznaczna ,,społeczność lokalna”.
Środowisko lokalne to mała ojczyzna, habitat, wspólnota, społeczność, lokalna przestrzeń życia (osiedle, wieś, obszar geograficzny)
Według Leparczyka jest to teren przestrzennie wydzielony, w którego skład wchodzą, oprócz mieszkań, wszelkie urządzenia usługowe, socjalne i kulturalne, uzależnione od potrzeb i struktury społeczno-demograficznej mieszkańców. W środowisku lokalnym rozwijają się grupy społeczności lokalnej będące podstawa tworzenia się więzi i współzależności międzyludzkich ułatwiające kształtowanie się osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród lok ujawniają się i kształtują siły społeczne
Cechy Środowiska Lokalnego to wyraźne granice terytorialne, grupy o charakterze wspólnotowym, świadome swej przynależności, poczucie jedności i wspólne działanie w przypadku zagrożeń, system kontroli społecznej, jawne siły społeczne, siec stosunków rzeczowych i osobowych nie ingeruje w sferę życia prywatnego.
Cele i zadania Środowiska lokalnego to przybliżenie humanistyczno- uniwersalnych, chrześcijańskich, narodowych, regionalnych itd. wartości, optymalne zaspokajanie potrzeb wyższych społecznokulturalnych tworzenie sprzyjających warunków dzieciom, młodzi i dorosłym doprawiania i rozwijania aktywności intelektualnej, opiekuńczej, wspieranie i wzmacnianie rodziny, jako środowiska spoleczno-wych.,Przekształcanie i modernizacja środowiska lokalnego
Funkcje Środowiska Lokalnego: 1)edukacyjno- intelektualna, 2)integracyjno regulującą, 3)pomocniczo opiekuńcza, 4)rekreacyjna


2. Wskaż podstawowe różnice między dwoma typami zbiorowości w środowisku lokalnym, tj. wspólnotą a stowarzyszeniem.
a) Stowarzyszenie
-przynależność jest dobrowolna
-jest grupą zorganizowaną wedle reguł formalnych
-posiada określone cele
-posiada strukturę, organizację wewnętrzną i członków
-kieruje się ustalonymi wzorami zachowań
-posługuje się ustalonymi sankcjami wobec członków
b) Wspólnota
-przynależność jest zdeterminowana urodzeniem
-organizacja jest wynikiem aprobaty społecznej i jest nieformalna
-cele są nieartykułowane i nie mają postaci pisanej
-struktura, organizacja i członkowie są określani zasadami tradycji i poczuciem przynależności
-rządzą w niej uznane za właściwe wzory zachowań, obowiązuje grupowy konformizm.
-istnieje system kontroli społecznej


3. Więzi społeczne w środowisku lokalnym.
W środowisku lokalnym występuje specyficzny rodzaj więzi społecznych.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
1.2.2011 (13:19)

Nie według Leparczyka, tylko według Lepalczyk. to była kobieta!

Typ pracy