profil

Konta wynikowe

drukuj
satysfakcja 72 % 52 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W jednostkach gospodarczych, w których przedmiot działalności jest różnorodny koszty dzieli się na grupy o wspólnych cechach według:
a) typów działalności np.:
• koszty działalności podstawowej:
- koszty działalności produkcyjnej,
- koszty działalności usługowej,
- koszty działalności handlowej.
• koszty działalności pomocniczej,
• koszty ogólnego zarządu (ogólnozakładowe).
b) faz (funkcji) wynikających z rodzaju prowadzonej działalności np.:
• w jednostkach handlowych wymienia się:
- koszty zakupu,
- koszty magazynowania,
- koszty sprzedaży,
- koszty ogólne.
• w jednostkach produkcyjnych wymienia się:
- koszty zaopatrzenia,
- koszty produkcji,
- koszty sprzedaży,
- koszty ogólne.
c) miejsc powstawania kosztów np.:
• koszty poszczególnych wydziałów produkcyjnych,
• koszty zarządu.
d) sposobu odnoszenia na produkty pracy inaczej według nośników kosztów:
• koszty bezpośrednie (odnoszone na dany produkt na podstawie dowodów źródłowych),
• koszty pośrednie (nie da się ich odnieść bezpośrednio na poszczególne produkty, podział tych kosztów prowadzony jest za pomocą kluczy podziałowych).

24. Na podstawie wymienionych klasyfikacji tworzy się w jednostkach gospodarczych układy kosztów:
a) nośnikowy, który grupuje koszty bezpośrednie,
b) funkcjonalno-podmiotowy, który służy do ewidencji kosztów pośrednich według miejsc ich powstawania, uwzględniając komórki organizacyjne jednostki i ich funkcje (układ ten dostosowany jest do struktury organizacyjnej jednostki),
c) kalkulacyjny, obejmuje układ nośnikowy i podmiotowo - funkcjonalny.


25. W przeciwieństwie do układu rodzajowego wspólnego dla wszystkich jednostek prowadzących różną działalność gospodarcza. układ funkcjonalno-podmiotowy jest charakterystyczny, odrębny dla każdej jednostki.

26. Do ewidencji kosztów według miejsc ich powstawania (układ funkcjonalno-podmiotowy) i nośników (układ nośnikowy) służy zespól 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

27. W zależności od postanowień danej Jednostki gospodarczej ewidencja kosztów prowadzona jest w jednym z trzech wariantów:
a) wariant pierwszy - ewidencja kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4); stosowany w jednostkach prowadzących jednorodną działalność gospodarczą i posiadających nie rozbudowaną strukturę organizacyjną,
b) wariant drugi - ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno - podmiotowym i nośnikowym (zespół 5); stosowany w jednostkach prowadzących różną działalność gospodarczą i posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną,
c) wariant trzeci - wstępna ewidencja kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4), a następnie rozliczenie kosztów na konta układu funkcjonalno - podmiotowego i nośnikowego (zespół 5) za pośrednictwem konta „Rozliczenie kosztów"; wariant, ten dostarcza najwięcej informacji na temat kosztów.

28. Ewidencję kosztów i przychodów reguluje zasada memoriałowa według, której koszty i przychody powstają w momencie ich wystąpienia niezależnie od terminu ich regulacji.

29. Podczas ustalania wyniku finansowego obowiązuje zasada współmierności przychodów i kosztów:
a) współmierność czasowa nakazuje uwzględnianie podczas ustalania wyniku finansowego przychodów i kosztów dotyczących tego samego okresu,
b) współmiemość przedmiotowa nakazuje uwzględnianie podczas ustalania wyniku finansowego przychodów i tylko tych kosztów, które są źródłem ich uzyskania a nie wszystkich poniesionych w danym czasie.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: konta_wynikowe.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy