profil

Konta wynikowe

drukuj
satysfakcja 72 % 52 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konta wynikowe

1. Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu działalności jednostki.

2. Jednostka gospodarcza prowadzi działalność w celu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego czyli zysku, który powoduje zwiększenie kapitału własnego.

3. Czynniki kształtujące wynik finansowy netto (zysk /strata) to:
a) koszty - wpływające ujemnie na wynik finansowy,
b) przychody - wpływające dodatnio na wynik finansowy,
c) wyniki nadzwyczajne:
• straty nadzwyczajne - wpływające ujemnie na wynik finansowy,
• zyski nadzwyczajne - wpływające dodatnio na wynik finansowy,
d) podatek dochodowy - wpływający ujemnie na wynik finansowy.

Podatek dochodowy wystąpi tylko w przypadku dodatniego wyniku finansowego brutto tzn. zysku brutto.

4. Wyjaśnienie pojęć:
a) koszty - to wyrażone wartościowo celowe zużycie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia pracowników i narzuty na nie, usługi obce, opłaty i podatki o charakterze kosztowym oraz kary, odsetki za zwłokę i odszkodowania,
b) przychody - to należne lub uzyskane kwoty z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, usług, towarów, składników majątku, otrzymane dary, odszkodowania, kary i odsetki,
c) wyniki nadzwyczajne - to finansowe skutki zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a szczególnie spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności oraz postępowaniem układowym lub naprawczym,
d) podatek dochodowy - to jedna z form obowiązkowego obciążenia (zmniejszenia) wyniku finansowego:
• obliczany od wyniku brutto po uwzględnieniu korekt wynikających z ustawy o podatku dochodowym, czyli od dochodu,
• w celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy, dochód jednostki ustala się w sposób pozaksięgowy,
• odprowadzany jest co miesiąc do urzędu skarbowego w formie zaliczkowej,
• zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest jako suma procentowa od dochodu osiągniętego za okres od początku roku do końca danego miesiąca,
• na koniec roku ustala się odpis wyrównawczy, który jest różnicą podatku dochodowego za cały rok obrotowy i naliczonych zaliczek.

5. Wynik finansowy netto jednostki ustalany jest w sposób księgowy na koncie „Wynik finansowy".

6. Charakterystyka konta „Wynik finansowy":
a) konto to jest kontem pasywnym:
• zwiększenia księguje się po stronie „Ma",
• zmniejszenia księguje się po stronie „Wn".

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: konta_wynikowe.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy