profil

Analiza wskaźnikowa

drukuj
satysfakcja 62 % 55 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w minionych okresach w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Jest więc skutecznym narzędziem zarządzania. Niemniej sposób podejścia do tego narzędzia musi być odpowiednio wyważony i uzupełniany innymi narzędziami analitycznymi. Wynika to z tego, iż analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Daje on tylko poznawczy obraz przedsiębiorstwa. Nie można na jej podstawie określić szczegółów. Ukazuje zmiany zjawisk, ale nie ukazuje przyczyn zmian tych zjawisk. Bazuje wyłącznie na przyszłości firmy. Jednak wraz z analizą otoczenia może ona służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości. Opiera się na bilansie i rachunku wyników. Ujmuje różnorakie powiązania pomiędzy bilansem i rachunkiem wyników. W oparciu o wyniki analizy wskaźnikowej można dokonać dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa wykorzystywana jest przez:
• Menadżerów (w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),
• Kredytobiorców (w ocenie zdolności firmy do samofinansowania),
• Udziałowców firmy (w ocenie wielkości dywidendy i zyskowności akcji).
Wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczane na podstawie sprawozdań finansowych, jest szeroki. Wskaźniki mogą przedstawiać relacje obrazujące zależności zachodzące pomiędzy pozycjami jednego sprawozdania: bilansu (wskaźniki bilansowe) oraz rachunku zysków i strat (wskaźniki wynikowe), a także zależności zachodzące pomiędzy pozycjami różnych sprawozdań (wskaźniki mieszane).
Analiza wskaźnikowa obejmuje cztery główne kategorie:
• Analiza płynności finansowej,
• Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa (wspomagania finansowego),
• Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa (aktywności),
• Analiza rentowności.
Analiza płynności finansowej dostarcza informacji na temat źródeł gotówki znajdującej się w przedsiębiorstwie na dzień bilansowy przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań. Płynność finansowa jest niezbędna w utrzymaniu ciągłości gospodarowania i informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z krótkotrwałych zobowiązań. W długich okresach stanowi warunek dynamicznego rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji. Analiza płynności wiąże się z analizą aktywności krótkoterminowej i z tak zwanym cyklem konwersji gotówki. Polega on 00%•na tym, że przedsiębiorstwo dokonując operacji zakupuje surowce do produkcji, co oznacza powiększenie zapasów. Następstwem tych działań jest natychmiastowy odpływ gotówki lub zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: analiza_wskaźnikowa.doc
(0) Brak komentarzy