profil

satysfakcja 71 % 17 głosów

Straże

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Straże należą do grupy formacji uzbrojonych i umundurowanych działających na obszarze lokalnym np. straże miejskie i gminne bądź też sektorowym np. straż kolejowa, straż parków narodowych, straż leśna. Straże mają znacznie ograniczone uprawnienia w porównaniu z formacjami policyjnymi. Cechą charakterystyczną działania straży jest zapobieganie określonym zagrożeniom przy pomocy kontroli i kar pieniężnych. Obecnie w Polsce działają: Straż Ochrony Kolei, Straże Miejskie /Gminne/, Straż Parków Narodowych, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka Straż Ochrony Kolei to hierarchicznie zorganizowana, uzbrojona i umundurowana formacja, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w pociągach oraz na terenach i obiektach kolejowych. Straż Ochrony Kolei funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Art. 60 ust. 1 tej ustawy precyzuje jej zadania: kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych. Natomiast art. 60 ust. 2 tej samej ustawy wskazuje, że funkcjonariusze SOK mają prawo: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości, ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei, zatrzymywania i kontroli pojazdu samochodowego poruszającego się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu, nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Na szczycie struktury organizacyjnej SOK stoi Komenda Straży Ochrony Kolei, która podlega bezpośrednio zarządowi PKP SA. Straż Ochrony Kolei, chociaż nie dysponuje tak szerokimi uprawnieniami jak np. Policja, to jednak z racji powierzonych jej zadań stanowi liczący się składnik systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Straż Miejska /gminna/, jako formacja porządkowa o cechach paramilitarnych pojawiła się w życiu wielu społeczności lokalnych na początku lat dziewięćdziesiątych w związku z uchwaleniem 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie terytorialnym, w której jako jedno z zadań gminy wymieniono działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego.

Data dodania: 2010-04-14

Autor rpiotrek68
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: straże.doc
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.