profil

Zasady i instrumenty polityki społecznej UE

drukuj
satysfakcja 46 % 24 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ROZDZIAŁ 1

ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

1.1 Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych jako normatywna podstawa polityki społecznej Unii Europejskiej.
Integracja europejska to proces długi i skomplikowany. Wymaga ujednolicenia prawa i zasad dotyczących każdej dziedziny, w tym również polityki społecznej. Jest to dziedzina bardzo istotna, jednak nie zawsze doceniana. Przez wiele lat, w procesie integracji problematyka ta była pomijana. Dopiero niedawno przy dyskusji na temat Karty Praw Podstawowych, kwestia ta nabrała dla Unii Europejskiej należytego znaczenia. Wymienia się dwa dokumenty które stanowią kluczową rolę w procesie formowania się unijnej polityki społecznej, są to: Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych.
Europejska Karta Społeczna, (European Social Charter) to międzynarodowa konwencja Rady Europy chroniąca podstawowe prawa społeczne i ekonomiczne obywateli państw sygnatariuszy. Podpisana została w 1961 roku w Turynie przez 28 państw. Obowiązuje od 1965. Kilkakrotnie była uzupełniana: w 1988 roku przez Additional Protocol (sygnowany przez 17 państw), w 1991 roku przez Protocol amending the Charter, w 1996 roku Revised European Social Charter (sygnowany przez 9 państw).
Sygnatariusze Europejskiej Karty Społecznej (członkowie Rady Europy), zdecydowali się podjąć wspólnie wszelkie wysiłki na rzecz podnoszenia poziomu życia i popierania dobrobytu społecznego, zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej, za pomocą odpowiednich instytucji i działań. Europejska Karta Społeczna zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Prawa zapisane w Europejskiej Karcie Społecznej są następujące: każdy będzie miał możliwość zarabiać na życie w dowolnie wybranym zawodzie; wszyscy pracownicy mają prawo do odpowiednich warunków pracy; wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia im i ich rodzinom godziwego poziomu życia; każdy ma prawo do korzystania ze służb opieki społecznej; wszyscy pracownicy i pracodawcy mają prawo do rokowań zbiorowych; każdy ma prawo do odpowiednich ułatwień w zakresie szkolenia zawodowego i poradnictwa zawodowego; wszyscy pracownicy i osoby będące na ich utrzymaniu mają prawo do zabezpieczenia społecznego; osoby niepełnosprawne mają prawo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa; matki i dzieci, niezależnie od stanu cywilnego i stosunków rodzinnych, mają prawo do odpowiedniej ochrony socjalnej i ekonomicznej; obywatele każdej z umawiających się stron mają prawo do prowadzenia wszelkiej

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
29.12.2011 (10:47)

brak opisów zasad PS tj:
zasadya. Przezorności,
b. Samopomocy
c. Solidarności społecznej
d. Pomocniczości
e. Partycypacji
f. Samorządności
g. Dobra wspólnego
h. Wielosektorowości