profil

Świadomość ekologiczna młodzieży

drukuj
satysfakcja 64 % 11 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Świadomość ekologiczna młodzieży”

Każde ludzkie działanie tkwi we wnętrzu człowieka i prawie każde ma ekologiczny wymiar. Człowiek, w sposób świadomy lub nieświadomy, wpływa na otaczającą go przyrodę. Działalność człowieka w środowisku przyrodniczym datuje się od zarania dziejów. W miarę rozwoju człowieka, powstawania społeczeństw, zmian kulturowych, postępu techniki, siła oddziaływania człowieka na środowisko wzrastała i nadal wzrasta. Oczywiście jest to proces nieunikniony, zmiany są i nadal będą i to też będzie się wiązało z ingerencją w przyrodę. Problemem pozostaje jedynie to, w jaki sposób to nastąpi. Czy ludzie będą do tego przygotowani i czy nie dopuszczą do katastrofalnych zagrożeń. To, czy zdołają im podołać, zależy nie tylko od poziomu rzetelnej wiedzy na temat rzeczywistych przyczyn zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im, ale także od wrażliwości na problemy ekologiczne.
Aby lepiej zrozumieć temat zacznę od prostej definicji. Mimo iż pojęcie posiada szeroki zakres tematyczny, ja skupię się na najważniejszych jego aspektach. „Świadomość ekologiczna” to według mnie zależność pomiędzy społeczeństwem i jego gospodarczą działalnością a procesem degradacji środowiska przyrodniczego. Cytując słowa Piotra Glińskiego (świadomość ekologiczna) „odnosi się do różnorakich sytuacji poznawczych i stanów psychicznych. Wyróżnić można kilka poziomów tego typu świadomości” chcę zwrócić uwagę na wielkość poruszanego problemu oraz różnorodność koncepcji za pomocą, których można do niego podejść. Problematyka nie powinna być tylko swoistą obserwacją zmian, jakie zachodzą w świadomości ekologicznej społeczeństwa. Musi ona objąć również sferę związaną z relacją „człowiek- środowisko”. Najczęściej świadomość dzieli się ogólnie rzecz biorąc na indywidualną i społeczną. W zależności czy przedstawia się jej jednostkowy, czy też ponadjednostkowy wymiar. Obydwie zaś posiadają wymiar realny, czyli świadomość ekologiczna faktycznie istniejąca w społeczeństwie oraz wymiar idealny, świadomość, jaką byśmy chcieli, aby posiadało społeczeństwo.
Nawiązując rozpocznę analizę poziomu tejże świadomości w grupie społecznej, jaką jest młodzież. Należałoby się zastanowić, czym dla młodego człowieka jest środowisko przyrodnicze. Jakie ma znaczenie i wartość. Jak dobrze zna pojęcie jakim jest kultura ekologiczna. Na stan świadomości ekologicznej składają się zarówno przekonania (sądy, opinie), jak i posiadana wiedza. O ile te pierwsze mogą być mniej czy bardziej „za" lub „przeciw", sytuując się w którymś miejscu odpowiedniej skali, wiedza jest zbiorem neutralnych informacji. Jednakże właśnie wiedza lub niewiedza często przesądza o treści przekonań.
Dlatego też istotnym czynnikiem, który może zasadniczo wpłynąć na poziom świadomości ekologicznej młodzieży, jest przeprowadzanie od najmłodszych klas w sposób regularny odpowiednich programów edukacyjnych w szkołach.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.2.2011 (22:25)

NO NIE PRZYDAŁO MI SIE...

Typ pracy