profil

Ściąga: prawo coulomba, ohma, kirchoffa oraz elektrostatyka, kondensator, i inne

drukuj
satysfakcja 48 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W przyrodzie istnieją dwa rodzaje ładunków elektr.-dodatnie i ujemne.
Ładunki jednoimienne odpychają się,a różnoimienne przyciągają.
Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością wartości ładunku elementarnego-ładunku elektronu.
e=1,605*10-19 C ładunek elementarny
q=ne n=1,2,3…
F1=-F2
PRAWO COULOMBA:wartość siły wzajemnego oddziaływania 2-óch ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków,a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami.
F=k*q1q2/r2
k=9*109 N*m2/c2
Sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk,indukcją,tarcie.
Polem elektrostatycznym nazywamy przestrzeń, w której na ciało obdarzone ładunkiem działają siły.
Siła z jaką oddziałują na siebie dwa ładunki jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odl.między nimi.
Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie nazywamy stosunek siły działającej na umieszczony w tym punkcie póbny ładunek do wartości tego ładunku.
E=F/q [N/c]
Pole elektrostatyczne wytwarzane wokół ładunku punktowego nazywamy polem centralnym.
Liniami sił pola elektrostatycznego nazywamy proste,wzdłuż których będą działały siły.
Pole jednorodne: E=k*Q/r2
Jeżeli kilka ładunków jest źródłem pola to wypadkowe natężenie jest sumą geometryczną natężeń składowych wytworzonych przez poszczególne ładunki źródłowe.
Praca w polu elekt. WAB=-kQq(1/rA-1/rB)
Praca jest zawsze równoważna zmianie energii potencjalnej.
WAB=Ep
WAB=-kQq(1/ra-1/rb)=-kQq*1/ra
Ep=kQq*1/rA
V=Ep/q [J/C=V]
potencjałem danego punktu nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku w tym punkcie pola do wartości tego ładunku.
Mówi się,że pole elektrost.ma potencjał 1V,jeśli ładunek 1c umieszczony w danym punkcie pola ma Ep=1J
V=k*Q/r
WAB=q(VA-VB)
VA-VB=U
Różnicę potencjałów nazywamy napięciem. Jednostką jest volt.
W=q-U
1eletronowolt jest to praca jaką wykonuje siła pola elektrostatycznego przesuwając cząst.o ładunku równym 1ładunkowi elementarnemu między dwoma pkt.pola elektrycznego,między którymi istnieje różnica potencjałów 1V.
W=Eql  paca w jednorodnym polu elektrostatycznym.
U=El
Pojemnością elektr.przewodnika nazywamy stosunek ładunku wprowadzonego na ten przewodnik do uzyskanego przez ten przewodnik potencjału.
C=Q/V [1c/1N=1F]
1farad jest to pojemność przewodnika,który uzyskałby potencjał 1volta po wprowadzeniu na niego ładunku o wart.1c.
Kondensator - układ przewodników w którym obecność jednego wpływa na zwiększenie pojemności drugiego przewodnika.
Kon.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy