profil

Niedostosowanie społeczne

drukuj
satysfakcja 63 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Niedostosowanie społeczne – za dziecko niedost. społ., uważa się takie dziecko, które jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w życiu swojej grupy i do reagowania na jej wymagania w sposób możliwy do przyjęcia. | pojęcie niejednoznaczne, do polskiej lit. Pedagogicznej wprowadziła je M. Grzegorzewska w 1952r. na konferencji zorganizowanej przez UNESCO poświęconej wychowaniu i zdrowiu dziecka.
2. Kryteria niedostosowania społecznego
Kryterium objawowe – przejawy niewłaściwego stosunku jednostki do siebie i otoczenia.
Kryteria psychologiczne; wyjaśnienia etiologiczne:
- koncepcje czynnikowe;
- koncepcje psychodynamiczne, poznawcze, behawioralne;
W pedagogice nieprzystosowanie: występowanie zachowań nieakceptowanych, niezgodnych z przyjętymi ogólnie zasadami i normami. Nieprzystosowanie przejawia się także w nieumiejętności funkcjonowania w określonej roli społecznej. Dziecko nieprzystosowane to dziecko, u którego proces przystosowanie uległ zaburzeniu.
3.Symptomy niedostosowania społecznego| w młodszym wieku szkolnym:
- nieposłuszeństwo wobec dorosłych;
- zachowania bierne;
- zachowania agresywne;
- podstawa kłamliwości;
- wagary;
- niepowodzenia w nauce szkolnej;
Typologia D.H. Scotta (czy jakoś tak)
- zachowania wrogie – cechujące się przede wszystkim agresją, początkowo skierowaną na najbliższe otoczenie, później przenoszona na środowisko społeczne;
- zachowania zahamowane – cechujące się przeżywaniem depresji, bierność społeczna, obawa przed nowymi sytuacjami, napięcia w sytuacji ekspozycji społecznej. Są one charakterystyczne dla dzieci z nadmierną kontrolą wewnętrzną i brakiem poczucia własnej wartości;
- zachowania niekonsekwentne – przejawiają się w braku umiejętności koncentracji uwagi, pobudliwości i niekonsekwencji w działaniu. Dzieci z takimi symptomami reagują w sposób natychmiastowy, a ich reakcje często są nieadekwatne, przypadkowe, nieprzemyślane, co wiąże się z naruszeniem norm społecznych.
4. Rodzaje niedostosowania społecznego i fazy zaburzeń zachowania
Rodzaje niedost. społ wg. K. Pospieszyła i A. Żabczyńskiej
- zachowania przestępcze (przekroczone normy prawne)
- zachow. neurotyczne (z nadmiaru lęku: fobie, obsesje, konwulsje, histerie)
- zachow. psychopatyczne (niedostatek lęku, brak empatii, gwałtowność reakcji emocjonalnych)
Fazy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży wg. J. Konopnickiego
- faza początkowa – zaburzenie manifestuje się wprost, reakcje są przeważnie spontaniczne i impulsywne;
- faza utrwalonego zachowania – dziecko reaguje na warunki zewnętrzne nie wprost, ale w sposób okrężny;
- faza przewlekła – zaburzenie jest tak zaawansowane, że następuje izolacja jednostki od normalnej grupy społecznej;
5.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy