profil

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

drukuj
satysfakcja 75 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary - szczególna forma kary, specyficzna reakcja prawnokarna na popełnione przestępstwo.
Podstawową przesłanka do warunkowego zawieszenia kary jest przekonanie sądu, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy.
Z warunkowym zawieszeniem można orzec tak karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak i karę grzywny. Przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności Kodeks karny nakazuje orzec karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne (gdy żadna inna kara nie jest w stanie spełnić celów kary wobec sprawcy).
Granice zastosowania
Orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat, kara ograniczenia wolności lub grzywny orzeczone jako kara samoistna.
Warunki
Jeżeli jest to wystarczające do osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
Okres próby
Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

* od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
* od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności;
* od 3 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub multirecydywisty.
Sąd orzeka - obligatoryjnie
Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, a także wobec multirecydywisty.
Sąd orzeka - fakultatywnie
* Przy zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności - grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe.
* Przy zawieszeniu wykonania kary ograniczenia wolności - grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych.
* Dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Obowiązki
Zawieszając wykonanie kary sąd może zobowiązać skazanego do:
* informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
* przeproszenia pokrzywdzonego,
* wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
* powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
* poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki