profil

System WMS

drukuj
satysfakcja 72 % 21 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Oprogramowanie SKK WMS (Warehouse Management System) jest systemem informatycznym, który służy do zarządzania obsługą magazynów.

Aplikacja SKK WMS umożliwia obsługę dowolnej liczby magazynów, np.: Magazyn Surowców, Magazyn Półproduktów czy Magazyn Wyrobów Gotowych. Administrator systemu tworzy magazyn, a następnie przy użyciu Generatora Lokalizacji zapełnia go lokalizacjami. W systemie można zdefiniować kilka rodzajów lokalizacji, jak pola wejścia/wyjścia, miejsca paletowe o różnych wymiarach i nośności. Struktura magazynu jest uzależniona od przyjętej klasy wymiarów. Po zdefiniowaniu lokacji korytarzy, regałów
oraz półek czy gniazd administrator definiuje rodzaj przepływu towaru (np. FIFO lub FEFO) i wybiera magazyniera, który będzie obsługiwał dany magazyn. Dla każdej lokalizacji z systemu można wydrukować etykietę z unikalnym numerem identyfikacyjnym.

System SKK WMS umożliwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie, dzielenia magazynu na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się między innymi odmiennymi cechami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi. Obszary mogą funkcjonować na zasadzie: każdy towar przyjmowany do magazynu musi być złożony w obszarze przyjęć, stamtąd dopiero może być w procesie przewożenia do miejsc składowania przeniesiony do obszaru składowania (np. na półkę w regale). Takie podejście usprawnia pracę w magazynie i sprzyja jego pełnej automatyzacji. Dla każdego obszaru można zdefiniować rodzaj operacji, jaki można wykonać: kompletacja, składowanie, obsługa wydań, obsługa przyjęć. Obszary lokalizacji mogą się nawzajem przenikać, czyli lokalizacja magazynu może należeć do kilku obszarów. Obszary mogą obejmować swoim zasięgiem lokalizacje z kilku magazynów. W magazynie można również wyodrębnić strefy, czyli specjalne grupy lokalizacji, które odzwierciedlają charakter fragmentów magazynu ze względu na strategie magazynowania, np. strefa towarów szybko rotujących, strefa ciężkich towarów itp. Każdej strefie można przypisać określoną grupę produktów, która może być w niej składowana, dzięki czemu eliminuje się ryzyko popełnienia błędu w przyszłości, dbając jednocześnie o prawidłowe rozlokowanie towarów w lokalizacjach. Strefy grupują lokalizacje niezależnie od ich przynależności do magazynów czy obszarów i mogą się wzajemnie przenikać.

Odpowiednio przygotowana struktura magazynu pozwala użytkownikowi lokować towary wchodzące do magazynu według określonych sposobów rozmieszczenia. System automatycznie podpowiada magazynierowi, do jakiej lokalizacji ma się udać, aby wydać określony towar, zgodnie z przyjętym systemem przepływu towarów lub na jaką lokację ma złożyć palety, które zawierają np.: surowiec czy wyrób gotowy. Dla każdego magazynu, a także dla każdej lokalizacji można sprawdzić stany magazynowe, przeprowadzić rozpakowanie czy skompletowanie palety. Dla każdego magazynu oraz dla każdego rodzaju towaru można określić stan minimalny towaru. Informacja o przekroczeniu limitu znajdzie się w raporcie stanów minimalnych dla magazynu. PRACOWNICY System SKK WMS umożliwia stworzenie listy pracowników firmy, zdefiniowanie dla każdego z nich identyfikatora oraz hasła dostępu wymaganego do zalogowania się do systemu. Dodatkowo umożliwia stworzenie stanowisk określonego typu: administracyjne, magazynowe, produkcyjne, które pozwalają na korzystanie z terminala lub aplikacji na komputerze stacjonarnym jedynie osobom do tego uprawnionym. Dla każdego pracownika tworzy się listę uprawnień pozwalającą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji systemu. Listę tę można w łatwy sposóbzapisać jako szablon i wykorzystywać do przydzielania praw dostępu do określonych modułów innym pracownikom. Uprawnienia można przydzielać dla aplikacji pracującej na komputerze stacjonarnym, jak również dla aplikacji pracującej na terminalu. W tym drugim przypadku operator terminala ma wyświetlane jedynie funkcje, do których uzyskał dostęp. Takie podejście powoduje, że obsługa terminala po podaniu identyfikatora, hasła oraz stanowiska loguje się do systemu i może realizować procesy związane jedynie z jej kompetencjami. RAPORTY W systemie magazynowym SKK WMS umieszczono całą gamę standardowych zestawień oraz raportów dotyczącychnajczęściej używanych opcji. Poza standardowymi zestawieniami istnieje możliwość stworzenia raportów zgodnie z potrzebami klienta przy użyciu narzędzia raportującego Crystal Reports. Umożliwia ono w prosty sposób wykonywanie zaawan- sowanych raportów graficznych. W raziepotrzeby Crystal Reports może przetwarzać dodatkowo dowolnie złożone zapytania SQL-owe, wywoływać procedury składowane lub otwierać na żądanie wybrane dokumenty MS Office lub strony WWW. Raporty wykonane w Crystal Reports są dynamiczne, to znaczy raz zdefiniowane mogą być odświeżane przez użytkowników dostarczając zawsze aktualnych informacji.
INTERFEJS TERMINALI RADIOWYCH ITR Serwer, który jest częścią składową systemu SKK WMS, służy do konfiguracji i nadzoru nad pracą terminali radiowych i inteligentnych drukarek. Z jego pomocą ustawia się miedzy innymi takie parametry, jak: czas podtrzymania połączenia (czas, po którym sesja dla uśpionego terminala jest zamykana - zrywane połączenie), czas uśpienia terminala (czas, po którym terminal przechodzi w stan uśpienia). ITR pozwala również prowadzić efektywne wsparcie techniczne dla użytkowników terminali. Umożliwia miedzy innymi podgląd ekranu terminali i bezpośrednią komunikację pomiędzy administratorem a użytkownikiem terminala. Administrator może wręcz prowadzić użytkownika wykonując operacje w taki sposób, by jego działania były widoczne na ekranie terminala.
PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU: Przechowywanie informacji o stanach magazynowych poszczególnych towarów z uwzględnieniem: Sposobów pakowania. Dla każdego towaru można określić wiele sposobów pakowania oraz hierarchiczną strukturę zawierania się opakowań, np. paleta - karton-opakowanie jednostkowe. Na każdym poziomie opakowań można wprowadzić indywidualny numer opakowa- nia (np. SSCC), który umożliwia jego śledzenie. Szczegółowych cech towaru, np. numeru partii produkcyjnej, daty przydatności do spożycia, konfiguracji. Lokacji, w których przechowywany jest towar.

Obsługa następujących transakcji i operacji magazynowych:
Przyjęcie Zewnętrzne (PZ)
Przyjęcie Wewnętrzne (PW)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Rozchód Wewnętrzny (RW)
Przesunięcia międzymagazynowe (MM+, MM-)
Korekty do transakcji PZ, PW, WZ, RW
Inwentaryzacja (dokumenty Nadmiar, Niedomiar, Protokół Różnic)
Wstawienie na lokację składowania (z uwzględnieniem zadanej strategii
lokowania towarów)
Przesunięcia między lokacjami magazynowymi
Kompletacja
Przepakowanie (np. tworzenie palet mix).


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy