profil

Integracja zespołu klasowego - program autorski

drukuj
satysfakcja 45 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Opracowany przez wychowawcę klasy II TT J. Józwę Wnęk w Zespole Szkół Transportowych w Stargardzie Szczecińskim.

I REALIZATORKA PROGRAMU INTEGRACYJNEGO jest nauczycielką z 15 letnim stażem pracy z młodzieżą . Mam odpowiednie przygotowanie pedagogiczne , odbyłam szereg warsztatów szkoleniowych wspierających moją współpracę z uczniami. Proponując program, którego współtwórcami byli uczniowie mojej klasy chciałam doprowadzić i myślę , że mi się to udało do wzajemnego, czynnego oddziaływania uczniów na siebie.
II. OKREŚLENIE PROBLEMU I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU.
Działania moje obejmowały:
Wypracowanie norm i zasad obowiązujących w zespole klasowym.
Komunikację: nauczyciel - uczeń - rodzic.
Adaptację uczniów.
Integrację środowiska uczniowskiego z nauczycielami i rodzicami.
Zaspokajanie potrzeb psychicznych 15 latków.
Pracę w zespole z uczniami.
Uwrażliwienie na zagrożenie patologią.
ZAŁOŻENIEM MOIM BYŁO WYKSZTAŁCENIE W UCZNIACH WRAŻLIWOŚCI , ODPOWIEDZIALNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA ROZWIĄZYWANIA OKREŚLONYCH PROBLEMÓW.
III USTALENIE CELÓW PROGRAMU:
CEL OGÓLNY:
Wykształcenie i doskonalenie u uczniów umiejętności, które wyzwolą cechy człowieka dojrzałego do funkcjonowania w różnych warunkach społecznych zdolnego do samorealizacji z wielkim poczuciem odpowiedzialności.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uświadomienie wyżej wymienionych problemów celem osobistego zmotywowania ucznia do współpracy i egzystencji z kolegą i osobami starszymi.
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy ucznia z zakresu sposobów umożliwiających rozwiązywanie w/w problemów i radzenia sobie z nimi w każdej sytuacji.
Nabycie psychologicznych kompetencji w zakresie kształcenia u młodzieży motywacji do wspólnego współdziałania i odpowiedzialności .
Pogłębienie umiejętności asertywnego radzenia sobie z problemami.
Radzenie sobie i diagnozowanie potrzeb w różnych sytuacjach.
- Nawiązywanie wspólpracy z rówieśnikami i rodzicami.
- Rozwiązywanie trudności przez umiejętne realizowanie potrzeby bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego , porażki i sukcesu.
- Zaspokajanie potrzeb poznawczych i umiejętność- dostosowania ich różnych sytuacji.
- Skuteczne informowanie o istniejących zagrożeniach.


Inspirowanie działań twórczych.
Poznanie potrzeb i oczekiwań wobec szkoły, rodziców i środowiska.
Wyrabianie wrażliwości na problemy innych mających problemy z uzależnieniami/ alkoholowym, nikotynowym i AIDS.
Wyzwolenie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za siebie innych i za wizerunek szkoły.
IV. WYNIKAJACE Z CELÓW ZADANIA.
Zaktywizowanie uczniów poprzez zajęcia warsztatowe z komunikacji,
asertywności i twórcze rozwiązywanie problemów.
Zajęcia integracyjne nauczyciel uczeń rodzic.
Zajęcia grupowe w ramach przewidywanych treningów, zabaw , warsztatów.
Zaangażowanie w życie klasy i szkoły rodziców.
Udział w uroczystościach okolicznościowych w obrębie klasy, szkoły, środowiska.
Organizowanie i współorganizowanie różnych imprez.
Rozpoznawanie i realizowanie potrzeb:
- Wykład na temat diagnozy potrzeb.
- Warsztaty na temat umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb młodzieży.
- Efektywne działanie.
- Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień.
- Praca z uczniami na bazie treningów.
V. FORMY REALIZACJI PROGRAMU I ICH HARMONOGRAM:

Zapoznanie z programem , jego realizacja i oczekiwanymi efektami
Warsztaty „ spotkanie z sobą”
- świadomość- emocjonalna
- rozpoznawanie własnych emocji.
- Kontrola własnych emocji.
- Dobre i złe emocje.
Trening komunikacji.
Warsztaty asertywnych zachowań.
Twórcze widzenie świata.
Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów.
Szkoła dla rodziców „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”
Ćwiczenia i warsztaty „ metody pracy w grupie”
Zajęcia z pedagogiki zabawy na podstawie kursu KLANZA.
Zdrowiej i świadomiej żyć- program profilaktyki uzależnień:
- umiejętność- odmawiania
- nikotynizm
- alkoholizm
- narkomania
11 Formy spędzania wolnego czasu
12.Organizacja i przeprowadzenie akcji na terenie szkoły i miasta:
- akcja „Grosz do grosza”
- mikołajki dla bezdomnych na rzecz Ogniska Brata Alberta
- pomoc rzeczowa dla bezdomnych dzieci
- imprezy okolicznościowe na terenie szkoły: I Dzień Wiosny . Dzień Dziecka, turnieje klasowe.
VI PRZEWIDYWANY EFEKT PODEJMOWANYCH ZADAŃ.
Osiągnięcie celu głównego: zintegrowanie zespołu klasowego, indywidualnie
Człowieka dojrzałego, odpowiedzialnego zdolnego do funkcjonowania w
Różnych sytuacjach.
VII PLANOWANE FORMY OCENY / EWALUACJA/
Założone efekty programu mierzyłam za pomocą ankiet rozprowadzonych
wśród uczniów, oraz osiągniętymi rezultatami przeprowadzonych zadań.
VIII. ZASADY DOBORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU.
Obserwacja mojego zespołu klasowego sprowokowała mnie do wyszukania metody i sposobu zintegrowania uczniów pochodzących z różnych środowisk
nie wykazujących zainteresowania sobą , wręcz nastawionych antagonistycznie wobec siebie, szkoły i środowiska. Po uzyskaniu akceptacji klasy / oczywiście nie 100 % / rozpoczęliśmy warsztaty i wzajemną współpracę. Chęć do ułożenia programu wyniknęła z poszukiwań skutecznych form pracy z młodzieżą . Dobór więc był właściwie samoistny
IX. OPIS FORM DOKUMENTACJI PROGRAMU.
Dokumentacja prowadzona była w formie planu , protokołów, oraz zdjęć dołączonych do sprawozdań, oraz ewaluacji poszczególnych problemów..


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy