profil

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych na 3 lata

drukuj
satysfakcja 87 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Na okres trzech lat nauki w gimnazjum
Dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim

Tematyka zajęc rewalidacyjnych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniu samodzielnosci, szczególnie czynności samoobsługowych, w takim stopniu na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono także wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku oraz kształtowanie nawyków higienicznych.
W czasie trwania zajęć nauczyciel stara się nawiązać z uczniem jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia mają charakter zabawowy, często z wykorzystaniem programów komputerowych. W wyniku realizowanych zadań uczeń akceptuje obecność nauczyciela , nawiązuje z nim pozytywne relacje.

Zajęcia oparte są na zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO UCZNIA:

1. Rozwijanie sprawności wzrokowej, motoryki dużej i małej, manipulowania, ruchów celowych, koordynacji ruchowo- wzrokowej,
2. Wzbogacanie zasobu słownictwa, rozumienia poleceń i pojęć oraz form komunikacji werbalnej
3. Ćwiczenia koncentracji uwagi na materiale konkretno- obrazowym, aktywność polisensoryczna ( dotyk, smak, kolor, dźwięk, itp. )
4. Wdrożenie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, uczenie prostych czynności samoobsługowych ( np. umiejętności jedzenia )
5. Dostarczanie możliwości kontaktów społecznych np. poprzez udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych
6. Objęcie chłopca wielospecjalistyczną, wieloprofilową opieką specjalistyczną w tym szczególnie rehabilitacją ruchową

PERCEPCJA I FUNKCJE POZNAWCZE:

INTEGRACJA PRACY ZMYSŁÓW: ( ZALECENIE 3)

- Poznawanie polisensoryczne poszczególnych przedmiotów
- Odziaływanie wielozmysłowe
- Wyszukiwanie różnic i podobieństw między bodźcami odbieranymi poszczególnymi zmysłami
- Kojarzenie przedmiotów i czynności z nazwą

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ: ( ZALECENIE 1 )

- Ćwiczenia

w wodzeniu oczami: wodzenie poziome, wodzenie pionowe, wodzenie po przekątnych, wodzenie koliste, ćwiczenia jednego oka
- Ćwiczenia percepcji kształtów: wyklejanie, lepienie, układanie prostych układanek, układanie patyczków
- Ćwiczenia na wzrokową znajomość kształtów
- Dobieranie par jednakowych obrazków
- Rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło?)
- Układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne),
- Układanie obrazków z części (puzzle),

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ: ( ZALECENIE 2 )

- Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
- Relaksacja przy muzyce
-Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków najbliższego otoczenia i ich lokalizacja,
- Różnicowanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody,
- Zabawy ruchowe

KOMUNIKACJA:

USPRAWNIANIE APARATU ARTYKULACYJNEGO : (ZALECENIE 2)

- Ćwiczenia poszczególnych części aparatu artykulacyjnego – usta, język, policzki, itp.
- Ćwiczenia w naśladowaniu odgłosów natury
- Ćwiczenia w mówieniu według możliwości ucznia
- Ćwiczenia z lustrem

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ Z OTOCZENIEM : ( ZALECENIE 2 )

- Rozpoznawanie i wskazywanie przedmiotów i czynności w najbliższym otoczeniu ( ławka, stolik, lampa, krzesło, kredki, klocki, buty, mydło, kubek, chleb, siedzi, pada, biega, je, wkłada, zdejmuje, itp.)
- Ćwiczenia w koncentrowaniu wzroku i uwagi na osobie pokazującej komunikat
- Reagowanie na własne imię
- systematyczne ćwiczenia mowy
- Ćwiczenia reagowania i wykonywania prostych poleceń typu: podaj, weź, daj, siadaj, wstań, chodź, wytrzyj, schowaj, podnieś, powieś, powiedz, pij, ubierz, zdejmij, połóż, itp.
- Naśladowanie prostych czynności takich jak: chowanie, odkładanie porzedmiotu, otwieranie, zamykanie książki, drzwi, itp.
- Słuchanie wypowiedzi innych osób

USPRAWNIANIE UMIEJETNOŚCI SYGNALIZOWANIA POTRZEB EMOCJONALNYCH: ( ZALECENIE 2 )

- Wdrażanie do sygnalizowania przez dziecko jego potrzeb i odczuć w każdy możliwy dla niego sposób werbalny i pozawerbalny: gestem, mimiką, dotykiem, dźwiękiem ( głód, ból, zimno, gorąco, potrzeba fizjologiczna)
- Ćwiczenia w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego
- Ćwiczenia z lustrem
- Wzmacnianie pozytywne komunikatów ucznia

MOTORYKA MAŁA:

PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ: ( ZALECENIE 1 )
- Delikatny masaż dłoni, opukiwanie stawów, głaskanie
- Praca z masami przekszatałcalnymi
- Stymulacja produktami sypkimi o zróżnicowanej ziarnistości
- Stymulacja materiałami o zróżnicowanej fakturze
- Obniżanie napięcia poprzez zabawy z kisielem, krochmalem, wodą
- Ćwiczenia manipulacyjne- zakręcanie, wkładanie przedmiotów do pojemników, segregowanie przedmiotów, zabawy kolorowymi klockami
- Montowanie konstrukcji z klocków


KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACJI WZROKOWO- RUCHOWEJ:
( ZALECENIE1 )

- Posługiwanie się przedmiotami kreślarskimi- kredki świecowe, kredki ołówkowe, ołówek, pędzelek, mazak
- Malowanie form kolistych, falistych, duzych konturowych rysunków
- Składanie , zgniataniei przerywanie papieru
- Wydzieranie prostych elementów
- Przyklejanie elementów papierowych
- Stemplowanie
- Układanki płaskie według wzoru
- Wycinanki, naklejanki z papieru, materiału, włóczki, itp.
- elementy origami

MOTORYKA DUŻA:

KORYGOWANIE POSTAWY CIAŁA: ( ZALECENIE 6 )

- Ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśni metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- Ćwiczenia w utrzymywaniu prawidłowejpozycji stojącej
- Ćwiczenia chodzenia z wykorzystaniem pracy poszczególnych części nogi
- Masaż relaksacyjny ciała

KSZTAŁTOWANIE ORIENTACJI W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA:
- Rozwijanie poczucia własnej tożsamości i poznawanie własnego ciała
- Ćwiczenia w nazywaniu i pokazywaniu podstawowych części ciała

DOSKONALENIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ : ( ZALECENIE 6 )

- Ćwiczenia płynności ruchów poprzez kołysanie w różnych płaszczyznach, obroty
- Ćwiczenia równowagi

SAMOOBSŁUGA I CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE:

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ FORMY SPOŻYWANIA POSIŁKÓW: ( ZALECENIE4 )

-Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami
- Ćwiczenia w samodzielnym spożywaniu posiłków stałych
- Smarowanie pieczywa masłem lub dżemem, słodzenie herbaty
- Nalewanie płynu z jednego naczynia do drugiego ( wykorzystanie szklanki, kubka, butelki)


NAUKA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH:
( ZALECENIE 4 )

-Trening samodzielnego mycia rąk i twarzy
- Nauka korzystania z podstawowych przyborów toaletowych
- Ćwiczenia w rozpoznawaniu i korzystaniu tylko z własnych przyborów toaletowych
- Ćwiczenia w używaniu chustki do nosa
- Nauka odpowiedniego używania grzebienia
- Sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych


NAUKA SAMODZIELNEGO UBIERANIA SIĘ I SAMOOBSŁUGA:
( ZALECENIE 4 )

-Ćwiczenia w rozpoznawaniu swoich części garderoby, np. obuwia, kurtki
- Samodzielne ubieranie się – ćwiczenia sekwencji ruchów
- Ćwiczenia w dobieraniu odzieży do odpowiednich części ciała
- Wkładanie i zdejmowanie butów, chowanie butów do szafki

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE: ( ZALECENIE 4 )

- Ćwiczenia w ścieraniu stołu
- Utrwalanie nawyku sprzątania po sobie
- Odkładanie odzieży, wieszanie ubrania
- Sprzątanie ze stolika swoich przyborów
- Sprzątanie i wyrzucanie do kosza mieci pozostałych po pracy ( ścinki papieru, nitki, itp.)


USPRAWNIANIE PERCEPCJI SMAKOWEJ: ( ZALECENIE 3 )

- Ćwiczenia w kojarzeniu smaku z określonym produktem spożywczym
- Rozpoznawanie produktów spożywczych i ich wskazywanie

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WĘCHOWEJ: ( ZALECENIE 3 )

- Ćwiczenia w rozpoznawaniu róznych zapachów
- Ćwiczenia w kojarzeniu zapachu z określonym bodźcem

USPRAWNIANIE PERCEPCJI DOTYKOWEJ: ( ZALECENIE 3 )

- Masaż relaksacyjny
- Dotykanie i oklepywanie przedmiotów o zróżnicowanej fakturze
- Oddziaływanie temperaturą


KONTAKTY SPOŁECZNE:

STYMULOWANIE OTWARTOŚCI NA KONTAKTY SPOŁECZNE :
( ZALECENIE 5 )

- Rozpoznawanie członków najbiższej rodziny
- Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- Ćwiczenia w sygnalizowaniu własnych potrzeb i emocji
- Ćwiczenia w interpretowaniu zachowań innych osób
- Ćwiczenia w stosowaniu form grzecznościowych


Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą poprzez:

• zabawy tematyczne,
• gry planszowe, komputerowe,
• naśladownictwo,
• wycieczki krajoznawcze, przyrodoznawcze,
• ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokowa, słuchową,
• ćwiczenia poprawiające orientację w terenie,
• obcowanie z książką, prasą dziecięcą, telewizją, komputerem.


PRZEWIDYWANE EFEKTY

• ZWIĘKSZENIE KONCENTRACJI UWAGI,

• ROZWÓJ MOWY ( NADAWANIE I ODBIERANIE INFORMACJI),

• ROZWÓJ PAMIĘCI SŁUCHOWEJ I WZROKOWEJ,
- Koncentruje uwagę na osobie mówiącej
- Słucha i ogląda programy telewizyjne
- Przygląda się pracy przy komputerze,


• PODNIESIENIE POZIOMU MYŚLENIA.
• PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

• WYPEŁNIANIE RÓL SPOŁECZNYCH

- Reagowanie na swoje imię , imiona najbliższych , nazwę miejscowości, w której uczeń mieszka,
- Próbowanie zachowania porządku i ładu na stanowisku pracy

• ORIENTACJA W STOSUNKACH PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH:
- Wskazywanie położenie różnych przedmiotów i osób
- Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych:
- Rozpoznawanie przyrody najbliższego otoczenia,
- Zna rośliny i zwierzęta w swoim otoczeniu,
- Rozpoznawanie najważniejszych cech czterech pór roku,
- Rozpoznawanie podstawowych zjawisk atmosferycznych,
- Przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
- Rozpoznawanie sygnałów alarmowych
- Sposoby odpoczynku.

• ROZWÓJ SPOŁECZNO- EMOCJONALNY
- Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i nauczycielem,
- Jest otwarty, pogodny, ciekawy,
- Próbowanie wykonywania prac plastycznych z pomocą nauczyciela, stosowanie się do reguł gier i zabaw.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy