profil

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych na 3 lata

drukuj
satysfakcja 87 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Na okres trzech lat nauki w gimnazjum
Dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim

Tematyka zajęc rewalidacyjnych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniu samodzielnosci, szczególnie czynności samoobsługowych, w takim stopniu na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono także wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku oraz kształtowanie nawyków higienicznych.
W czasie trwania zajęć nauczyciel stara się nawiązać z uczniem jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia mają charakter zabawowy, często z wykorzystaniem programów komputerowych. W wyniku realizowanych zadań uczeń akceptuje obecność nauczyciela , nawiązuje z nim pozytywne relacje.

Zajęcia oparte są na zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO UCZNIA:

1. Rozwijanie sprawności wzrokowej, motoryki dużej i małej, manipulowania, ruchów celowych, koordynacji ruchowo- wzrokowej,
2. Wzbogacanie zasobu słownictwa, rozumienia poleceń i pojęć oraz form komunikacji werbalnej
3. Ćwiczenia koncentracji uwagi na materiale konkretno- obrazowym, aktywność polisensoryczna ( dotyk, smak, kolor, dźwięk, itp. )
4. Wdrożenie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, uczenie prostych czynności samoobsługowych ( np. umiejętności jedzenia )
5. Dostarczanie możliwości kontaktów społecznych np. poprzez udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych
6. Objęcie chłopca wielospecjalistyczną, wieloprofilową opieką specjalistyczną w tym szczególnie rehabilitacją ruchową

PERCEPCJA I FUNKCJE POZNAWCZE:

INTEGRACJA PRACY ZMYSŁÓW: ( ZALECENIE 3)

- Poznawanie polisensoryczne poszczególnych przedmiotów
- Odziaływanie wielozmysłowe
- Wyszukiwanie różnic i podobieństw między bodźcami odbieranymi poszczególnymi zmysłami
- Kojarzenie przedmiotów i czynności z nazwą

USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ: ( ZALECENIE 1 )

- Ćwiczenia w wodzeniu oczami: wodzenie poziome, wodzenie pionowe, wodzenie po przekątnych, wodzenie koliste, ćwiczenia jednego oka
- Ćwiczenia percepcji kształtów: wyklejanie, lepienie, układanie prostych układanek, układanie patyczków
- Ćwiczenia na wzrokową znajomość kształtów
- Dobieranie par jednakowych obrazków
- Rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło?)
- Układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne),
- Układanie obrazków z części (puzzle),

USPRAWNIANIE

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy