profil

Globalne Zagrożenia Środowiska

drukuj
satysfakcja 81 % 312 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W tym krótkim referacie, chciałbym przedstawić problem globalnych zagrożeń środowiska.

Zacznijmy od tego czym są owe zanieczyszczenia. Według „Geografii- Vademecum Maturalne 2008”:

Globalne zagrożenia środowiska to określenie degradacji lub dewastacji środowiska, które obejmują całą kulę ziemską.

W tej pracy przedstawię główne zagrożenia:

> Efekt Cieplarniany

Przyczyny

Główną przyczyna Efektu Cieplarnianego jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), freonu, ozonu (O3) pochodzących głównie ze spalania kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa itp.)

Zmniejszona fotosynteza będąca skutkiem wycinania lasów. Największym problemem jest emisja spalin z naszych środków transportu (samochody, samoloty, statki, motocykle itp.)

Skutki

Najważniejszym skutkiem Efektu Cieplarnianego jest Globalne Ocieplenie. Prowadzi ono do: stopienie się czap lodowców i lądolodów (podwyższenie się temperatury o 5o C, wystarczy aby roztopić lody Grenlandii i Antarktydy!!), przez co podnosi się poziom mórz i oceanów i zalane są obszary nadmorskie (wystarczy aby zalać: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz, a także Londyn, Hamburg, Kopenhagę, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu) .

Zwiększenie obszarów objętych procesami pustynnienia prowadzi do rozszerzania się granic pustyni, co prowadzi do wysuszenia obszaru i zmniejszenia wielkości ziemi uprawnej itp.

Zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej prowadzą do zmian klimatycznych, co doprowadzi do zwiększenia opadów nad morzami o 10-15% przy czym opady nad lądem się zmniejszą.

Poszerzenia się stref klimatycznych w stronę równika i biegunów, co wywoła zmiany w szacie roślinnej, zmiany w procesów glebotwórczych oraz problemy w uprawie roślin charakterystycznych dla danych obszarów. Takie zmiany klimatyczne występowały już w historii świata ale trwały kilka milionów lat, podczas gdy teraz chodzi o jedno stulecie!

Takie zmiany są nieodwracalne

Przykłady zapobiegania


Są jednak sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, np.:
ograniczenie emisji CO2 (jako głównego sprawcy zagrożenia) poprzez szerokie wprowadzanie alternatywnych źródeł energii. Ograniczanie wycinki lasów (szczególnie równikowych), przez co dzięki procesowi fotosyntezy pochłonięta zostanie większa ilość CO2

> Kwaśne Deszcze

Przyczyny

Główną przyczyną kwaśnych deszczy jest emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu- związki te pochodzą głównie ze spalania gazów kopalnych (np.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału