profil

Globalne Zagrożenia Środowiska

drukuj
satysfakcja 80 % 330 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W tym krótkim referacie, chciałbym przedstawić problem globalnych zagrożeń środowiska.

Zacznijmy od tego czym są owe zanieczyszczenia. Według „Geografii- Vademecum Maturalne 2008”:

Globalne zagrożenia środowiska to określenie degradacji lub dewastacji środowiska, które obejmują całą kulę ziemską.

W tej pracy przedstawię główne zagrożenia:

> Efekt Cieplarniany

Przyczyny

Główną przyczyna Efektu Cieplarnianego jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), freonu, ozonu (O3) pochodzących głównie ze spalania kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa itp.)

Zmniejszona fotosynteza będąca skutkiem wycinania lasów. Największym problemem jest emisja spalin z naszych środków transportu (samochody, samoloty, statki, motocykle itp.)

Skutki

Najważniejszym skutkiem Efektu Cieplarnianego jest Globalne Ocieplenie. Prowadzi ono do: stopienie się czap lodowców i lądolodów (podwyższenie się temperatury o 5o C, wystarczy aby roztopić lody Grenlandii i Antarktydy!!), przez co podnosi się poziom mórz i oceanów i zalane są obszary nadmorskie (wystarczy aby zalać: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz, a także Londyn, Hamburg, Kopenhagę, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu) .

Zwiększenie obszarów objętych procesami pustynnienia prowadzi do rozszerzania się granic pustyni, co prowadzi do wysuszenia obszaru i zmniejszenia wielkości ziemi uprawnej itp.

Zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej prowadzą do zmian klimatycznych, co doprowadzi do zwiększenia opadów nad morzami o 10-15% przy czym opady nad lądem się zmniejszą.

Poszerzenia się stref klimatycznych w stronę równika i biegunów, co wywoła zmiany w szacie roślinnej, zmiany w procesów glebotwórczych oraz problemy w uprawie roślin charakterystycznych dla danych obszarów. Takie zmiany klimatyczne występowały już w historii świata ale trwały kilka milionów lat, podczas gdy teraz chodzi o jedno stulecie!

Takie zmiany są nieodwracalne

Przykłady zapobiegania


Są jednak sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, np.

:
ograniczenie emisji CO2 (jako głównego sprawcy zagrożenia) poprzez szerokie wprowadzanie alternatywnych źródeł energii. Ograniczanie wycinki lasów (szczególnie równikowych), przez co dzięki procesowi fotosyntezy pochłonięta zostanie większa ilość CO2

> Kwaśne Deszcze

Przyczyny

Główną przyczyną kwaśnych deszczy jest emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu- związki te pochodzą głównie ze spalania gazów kopalnych (np. w elektrowniach cieplnych lub zakładach przemysłowych), które łączą się z woda atmosferyczną , tworząc kwasy: siarkowy (H2SO4) i azotowy (HNO3). Naturalnym źródłem tlenków siarki i azotu są wulkany.

Skutki

Skutkiem głównym odpadów kwaśnych deszczów są: uszkodzenia drzewostanów (szczególnie iglastych, w których obumarciu ulegają aparaty asymilacyjne wieloletnich szpilkach).

Kwaśne deszcze mają bardzo destrukcyjny wpływ na roślinność. Powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy, skutkiem czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne.

Poza tym, kwaśne deszcze zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, w wyniku czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu (niezbędnych składników odżywczych), których na skutek wymywania ich przez kwaśne deszcze występuje niedobór. Przez to korzenie zamierają, a roślina ginie.

Kwaśne deszcze zakwaszają także wody.

Przykłady zapobiegania

-montaż filtrów odsiarczających spaliny
-stosowanie alternatywnych źródeł energii

> „Dziura” Ozonowa

Przyczyny

Przyczyną tworzenia się „dziur” ozonowych jest emisja: chloru, freonu, aerozoli oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych powoduje zmniejszenie grubości warstwy ozonu (O3) w stratosferze.

Szacuje się, iż rocznie zawartość ozonu spada od ok. 0,2% nad równikiem do ok. 0,4 - 0,8% w szerokościach umiarkowanych. Jednak najszybciej ilość ozonu maleje nad biegunem południowym. Od czasu odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia nad Antarktydą powiększyła się o 15%.


Skutki

Zmniejszenie grubości warstwy ozonowej powoduje, że do powierzchni Ziemi dociera większa ilość promieniowania (UV), czego następstwem jest:
większa zachorowalność na raka skóry
choroby oczu
osłabianie odporności organizmów
niszczenie planktonu

a w konsekwencji przerwanie łańcucha pokarmowego.Sposoby zapobiegania

-Ograniczenie stosowania freonów na rzecz np. propanu, butanu.


To by było na tyle mam nadzieje że sie podoba


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału