profil

Praca

drukuj
satysfakcja 67 % 3 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1 Praca – to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych służące zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Proces pracy składa się z 3 elementów:
a) celowej działalności
b) przedmiotu pracy
c) narzędzi pomocy
2. Różne sposoby rozpatrywania pracy:
a) aspekt psychologiczny
b) filozoficzny
c) historyczny
d) ekonomiczny
3. Bezrobocie – to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnej do pracy je poszukujących
Wyróżnia się:
a) bezrobocie frykcyjne
b) strukturalne
c) sezonowe
4. Pasywne formy przeciwdziałania bezrobocia:
Są to działania skierowane do osób starszych, kobiet lub długotrwale bezrobotnych. Ich zadaniem nie jest przygotowanie do pracy ale zapobieganie ubóstwa osób, które pracy nie mają. Do tych instrumentów zaliczamy przede wszystkim, zasiłki dla bezrobotnych.
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
- roboty publiczne finansowane przez państwo
- prace interwencyjne organizowane przez urzędy pracy\
- pomoc finansowa bezrobotnym otwierającym własną działalność gospodarczą
- wspomaganie przedsiębiorstw tworzących miejsc pracy dla bezrobotnych
- szkolenia pozwalające na podwyższenie kwalifikacji a zdobycie nowego zawodu
- pośrednictwa zawodowe
- pośrednictwa pracy
6. metody poszukiwania pracy
a) aktywne metody poszukiwania pracy
- kontakt z pracodawcą
- przedstawienie własnej oferty
- poszukiwanie pracy przy pomocy znajomych lub rodziny
7. Podstawowe zasady przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
- ubiór powinien być dyskretny i elegancki
- na spotkanie trzeba przyjść punktualnie, a nawet kilka minut wcześniej
- zachowywać się naturalnie
- unikać ruchowych zachowań
- być pozytywnie nastawionym
- należy uważnie słuchać rozmówcy, nie przerywać
- wykazać się inteligencją i wyczuciem sytuacji
- unikać ocen, mieć własne zdanie , nie zadawać zbędnych pytań, nie wyrażać negatywnych opinii o poprzedniej pracy
8. Analiza treści zawartych w kodeksie pracy:
- stosunek pracy
- wysokość wynagrodzeń za pracę
- obowiązki pracownika i pracodawcy
- czas pracy
- urlopy pracownicze, zatrudnienie młodocianych
- BHP
- sposoby rozpatrywania sposobów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy
9. Pojęcie stosunku pracy
Jest to zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem
10. Rodzaje umów o pracę
a) na czas określony
b) na czas nieokreślony
c) w zastępstwie
d) umowa cywilno-prawna
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
11. sposoby rozwiązywania umowy o pracę
a) za porozumieniem stron
b) za wypowiedzeniem przez jedną ze stron
c) bez wypowiedzenia
d) z upływem czasu
e) z dniem ukończenia pracy


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: praca.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy