profil

Pielęgnacja i Rehabilitacja po zawale serca

drukuj
satysfakcja 76 % 168 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


4) Leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery receptorów AT-l.
5) Azotany i leki hipolipemizujące.
Chory z zawałem serca powinien być hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii lub na łóżku
monitorowanym i nadzorowanym oddziału internistycznego lub kardiologicznego przez 1-2 dni.
Należy w tym okresie monitorować w sposób ciągły EKG, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddech.
Badamy oczywiście także wskaźniki biochemiczne martwicy mięśnia sercowego i wykonujemy
inne niezbędne badania laboratoryjne.

LECZENIE POWIKŁAŃ OSTREGO ZAWAŁU SERCA

1) Zaburzenia rytmu serca występujące najczęściej w pierwszych 24-48 h zawału
- migotanie komór - VF przerywamy natychmiastową defibrylacją elektryczną serca. W celu
zabezpieczenia chorego przed nawrotami VF stosujemy lidokainę w' bolusie dożylnym
lub amiodaron, Bretylium tosilate lub prokain amid.
- częstoskurczu komorowym - VT powikłanym hemodynamicznie (wstrząs, obrzęk płuc,
dusznica bolesna) leczeniem z wyboru jest kardiowersja elektryczna serca, w pozostałych
przypadkach VT można przerwać lidokainą, amiodaronem lub prokainamidem.
- migotanie przedsionków, jeśli nie ustępuje samoistnie lub przebiega z tachyarytmią, mimo
stosowania leków beta-adrenolitycznych, można skutecznie leczyć sotalolem lub
amiodaronem lub kardiowersją elektryczną.
- w zespole nerwu błędnego (bradykardia < 50/min, hipotonia) leczenie rozpoczynamy od
dożylnego podania atropiny w małej dawce (0,5 mg), stopniowo zwiększanej do ogółem 2mg.
- bloku przedsionkowo-komorowego II - III stopnia, stosujemy czasową, wewnątrz-sercową
stymulację elektryczną serca.
- w blokach śródkomorowych dwuwiązkowych wskazana jest prewencyjna czasowa stymulacja.
2) Powikłania hemodynamiczne (wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc) leczymy farmakologicznie,
obok farmakoterapii, pierwszoplanowe znaczenie ma kontrapulsacja wewnątrzaortalna
(intra aortic baloon pumping - IABP) i szybka reperfuzja mięśnia sercowego metodą inwazyjną
w trybie pilnym PTCA lub nawet w części przypadków CABG, jeżeli wstrząs trwa < 12 h,
a czas od początku zawału jest krótszy od 36 h.
3) Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej, ostry tętniak lewej komory lub pęknięcie
przegrody międzykomorowej najczęściej wymagają pilnego leczenia kardiochirurgicznego.
Pęknięcie serca i jego tamponada wymagają pilnego odbarczenia worka osierdziowego i leczenia
kardiochirurgicznego.
4) Powikłania zatorowo-zakrzepowe leczymy heparyną, a następnie, zależnie od przebiegu
choroby, stosujemy przez 2-3 miesiące (lub dłużej) doustne leki przeciwkrzepliwe
( np.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
4.4.2012 (21:28)

ZAWAŁ SERCA. (BIOLOGICZNA POMOC !!). *****CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, JEST W CHWILI OBECNEJ NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWYM PRODUKTEM ŻYWIENIOWYM DLA CZŁOWIEKA NA PLANECIE ZIEMIA:

80% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 26% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU ŻYWIENIOWEGO.CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, MOŻNA PAKOWAĆ PRÓŻNIOWO:

Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD 1 ROK. Energia biologiczna tj. 80% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE POMOCY HUMANITARNEJ !!OKRUSZKI !! DLA DZIECI, DLA SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB STARSZYCH (DODAJEMY DO WSZELKICH POSIŁKÓW):

Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek organizmu, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego !!).