profil

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

drukuj
satysfakcja 85 % 26 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Natomiast w pewnych grupach towarowych, typu rolnictwo, jak również w przypadku stosowania innych instrumentów polityki handlowej, na przykład norm technicznych czy sanitarnych, bardzo wyraźnie występują rozwiązania regionalne i tu jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od jakiejkolwiek globalizacji. Normy unijne dotyczące wymogów sanitarnych są wyraźnie odmienne od stosowanych w innych krajach.
Prawdopodobnie będzie następować pogłębianie się procesów globalizacji, dalszej liberalizacji handlu międzynarodowego, dlatego, że kraje które rezygnują z aktywnego uczestnictwa w handlu międzynarodowym po prostu słabiej się rozwijają. Badania ekonomiczne dowodzą, że zazwyczaj kraje prowadzące restrykcyjną politykę handlową znajdują się na marginesie, jest to więc obiektywna prawidłowość. Z drugiej strony perspektywa pięćdziesięciu lat jest tak długa, że bałbym się formułować jakiekolwiek wnioski na ten temat. Można tylko powiedzieć, że jeżeli nie nastąpią jakieś wyraźne zaburzenia polityczne, kataklizmy, których niestety nie możemy wykluczyć, to powinna występować ta tendencja. Z drugiej strony, obserwując dynamikę w UE i w innych regionach, wydaje się, że będzie również postępowała regionalizacja, przy czym będzie ona pogłębioną liberalizacją tzn. nie będzie dotyczyła jedynie znoszenia ceł, tylko podobnie jak w UE będzie stopniowo wprowadzana swoboda przepływu siły roboczej, kapitału, ujednolicenie norm, wspólna polityka pieniężna, która w Unii jest już bardzo zaawansowanym etapem integracji, a z czasem być może dojdzie do wspólnej polityki fiskalnej i wówczas będziemy mieć do czynienia z prawie jednolitym organizmem państwowym.
Większość ekspertów uważa, że poprzez liberalizację handlu wewnątrz ugrupowań integracyjnych właściwie dokonuje się również liberalizacja handlu światowego i w tym sensie jest to czynnik zwiększający dobrobyt, więc ta sprzeczność, przynajmniej w myśl nowoczesnej teorii handlu, nie ma miejsca.

31. Międzynarodowe perspektywy czynników produkcji.

Czynniki produkcji - materialne lub niematerialne zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr w postaci towarów i usług.
W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji:
• ziemia oraz naturalne surowce posiadane przez ludzi. Ceną ziemi jest renta gruntowa.
• praca to wysiłek ludzki włożony w wytworzenie danego dobra, ceną pracy jest płaca,
• kapitał to dobra wytworzone uprzednio przez ludzi używane do produkcji innych dóbr. Są to budynki, narzędzia i maszyny. Ceną kapitału są odsetki.
W klasycznej ekonomii kapitałem były narzędzia i maszyny. Współcześnie określa się to, jako kapitał fizyczny. Nie mniej ważny jest kapitał ludzki oznaczający zwykle wiedzę i umiejętności siły roboczej.
Czasami, jako czwarty czynnik produkcji określa się inicjatywę przedsiębiorców, jednak można to traktować, jako ludzki kapitał opłacany zyskiem.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
16.9.2014 (17:31)

kijowe nic z tego nie wiadomo