profil

Plan wynikowy nauczania przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym

drukuj
satysfakcja 20 % 77 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PLAN DYDAKTYCZNO – WYNIKOWY DLA KLASY I

Lp. Temat Ilość
go-dzin Zagadnienia Cele ogólne Wymagania programowe Integracja międzyprzed-miotowa.
podstawowe ponadpodstawowe
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
LEKCJA ORGANIZACYJNA – „O czym się będziemy uczyć na lekcjach PO – nasz klasowy kontrakt”.
1. Zapoznanie uczniów z celami kształcenia, programem przedmiotu, organizacją zajęć, zasadami pracy na lekcjach oraz ważniejszymi planowanymi przedsięwzięciami.
2. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności nabytych przez młodzież w gimnazjum podczas zajęć realizowanych w ramach ścieżek edukacyjnych.
3. Określenie szczegółowych zasad oceniania.
4. Opracowanie umowy z uczniami, jasno określającej prawa i obowiązki ucznia, a także zadania nauczyciela w zakresie realizacji procesu dydaktycznego oraz sposobu informowania uczniów i rodziców o ocenach (postępach w zdobywaniu wiedzy i umiejętności).
Dział I. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania.
1. Bezpieczeństwo narodowe a obrona na-rodowa. 1 1) Bezpieczeństwo i zagrożenia – co to jest?
2) Pojecie oraz zakres bezpie-czeństwa narodowego.
3) Pojęcie oraz zakres bezpie-czeństwa międzynarodowe-go.
4) Pojęcie, narzędzia, środki i ogólna struktura obrony na-rodowej.
5) Funkcje państwa i podmiotów prawa państwowego w dziedzinie bezpieczeństwa.
6) Pojęcie zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego oraz ich podział.  Przekazanie uczniom ogólnych in-formacji o bezpieczeństwie naro-dowym;
 Uzmysłowienie uczniom roli i obo-wiązków obronnych każdego z nas w tworzeniu bezpieczeństwa osobi-stego, narodowego i międzynaro-dowego;
 Wskazanie podstawowych zagrożeń mających wpływ na strategię bez-pieczeństwa narodowego;
 Przygotowanie do czynnego współ-udziału w wypełnianiu obywatelskich powinności obronnych.
 Zdefiniować pojęcia omawiane na lekcji;
 Wymienić komponenty bezpieczeństwa mię-dzynarodowego;
 Przedstawić omawiany na lekcji podział typolo-giczny zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego i krótko go scharaktery-zować.  Odnosząc się do histo-rycznych doświadczeń Polski przedstawić spe-cyfikę najważniejszych zagrożeń bezpieczeń-stwa naszej Ojczyzny. EDUKACJA EKOLOGICZNA
• Ekonomiczne i społeczne aspekty związków między czło-wiekiem i jego działalnością a środowiskiem.
WIEDZA O SPO-ŁECZEŃSTWIE
• Ład międzyna-rodowy - kon-flikty, systemy bezpieczeń-stwa.
2. Rodzaje współczesnych zagrożeń. 1 1) Typologia zagrożeń czasu pokoju.
2) Zagrożenia naturalne i ich ogólna charakterystyka.
a) Klęski żywiołowe wy-wołane zjawiskami at-mosferycznymi.
b) Klęski żywiołowe wy-wołane zjawiskami geo-logicznymi.
3) Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy