profil

Plan wynikowy nauczania przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym

drukuj
satysfakcja 20 % 75 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PLAN DYDAKTYCZNO – WYNIKOWY DLA KLASY I Lp. Temat Ilość go-dzin Zagadnienia Cele ogólne Wymagania programowe Integracja międzyprzed-miotowa. podstawowe ponadpodstawowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LEKCJA ORGANIZACYJNA – „O czym się będziemy uczyć na lekcjach PO – nasz klasowy kontrakt”. 1. Zapoznanie uczniów z celami kształcenia, programem przedmiotu, organizacją zajęć, zasadami pracy na lekcjach oraz ważniejszymi planowanymi przedsięwzięciami. 2. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności nabytych przez młodzież w gimnazjum podczas zajęć realizowanych w ramach ścieżek edukacyjnych. 3. Określenie szczegółowych zasad oceniania. 4. Opracowanie umowy z uczniami, jasno określającej prawa i obowiązki ucznia, a także zadania nauczyciela w zakresie realizacji procesu dydaktycznego oraz sposobu informowania uczniów i rodziców o ocenach (postępach w zdobywaniu wiedzy i umiejętności). Dział I. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. 1. Bezpieczeństwo narodowe a obrona na-rodowa. 1 1) Bezpieczeństwo i zagrożenia – co to jest? 2) Pojecie oraz zakres bezpie-czeństwa narodowego. 3) Pojęcie oraz zakres bezpie-czeństwa międzynarodowe-go. 4) Pojęcie, narzędzia, środki i ogólna struktura obrony na-rodowej. 5) Funkcje państwa i podmiotów prawa państwowego w dziedzinie bezpieczeństwa. 6) Pojęcie zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego oraz ich podział.  Przekazanie uczniom ogólnych in-formacji o bezpieczeństwie naro-dowym;  Uzmysłowienie uczniom roli i obo-wiązków obronnych każdego z nas w tworzeniu bezpieczeństwa osobi-stego, narodowego i międzynaro-dowego;  Wskazanie podstawowych zagrożeń mających wpływ na strategię bez-pieczeństwa narodowego;  Przygotowanie do czynnego współ-udziału w wypełnianiu obywatelskich powinności obronnych.  Zdefiniować pojęcia omawiane na lekcji;  Wymienić komponenty bezpieczeństwa mię-dzynarodowego;  Przedstawić omawiany na lekcji podział typolo-giczny zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego i krótko go scharaktery-zować.  Odnosząc się do histo-rycznych doświadczeń Polski przedstawić spe-cyfikę najważniejszych zagrożeń bezpieczeń-stwa naszej Ojczyzny. EDUKACJA EKOLOGICZNA • Ekonomiczne i społeczne aspekty związków między czło-wiekiem i jego działalnością a środowiskiem. WIEDZA O SPO-ŁECZEŃSTWIE • Ład międzyna-rodowy - kon-flikty, systemy bezpieczeń-stwa. 2. Rodzaje współczesnych zagrożeń. 1 1) Typologia zagrożeń czasu pokoju. 2) Zagrożenia naturalne i ich ogólna charakterystyka. a) Klęski żywiołowe wy-wołane zjawiskami at-mosferycznymi. b) Klęski żywiołowe wy-wołane zjawiskami geo-logicznymi. 3) Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka. a) Skażenia środowiska naturalnego. b) Choroby cywilizacyjne. c) Zagrożenia techniczne (katastrofy i awarie). d) Zagrożenia destrukcyjne 4) Drogi zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.