profil

Prawo konstytucyjne - zagadnienia na egzamin

drukuj
satysfakcja 77 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

prawo przedstawiania kandydatów na sędziów do trybunału posiadają grupa co najmniej 50 posłów i Prezydium Sejmu. Sędziowie Trybunału sprawując swój urząd są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji nie podlegają oni ustawom. Zasada niezawisłości zabezpieczona jest szeregiem gwarancji ustrojowych tj.: immunitet sędziowski, niepołączalność stanowiska sędziego z mandatem posła lub senatora, zakaz przynależności sędziów trybunału do partii politycznych i związków zawodowych, zakaz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości, zapewnienie sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającemu zakresowi jego obowiązków, prawo powrotu na miejsce uprzednio zajmowane.
Immunitet sędziego Trybunału ma charakter formalny. Pociągnięcie go do odpowiedzialności wymaga zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów trybunału większością 2/3 głosów. Wygaśnięcie mandatu również stwierdza to zgromadzenie i może to nastąpić na wskutek: zrzeczenia się stanowiska sędziego, stwierdzenia orzeczeniem komisji lekarskiej trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków, skazania prawomocnym wyrokiem sądu, prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o skazaniu na karę usunięcia ze stanowiska.
118. Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce str. 359
Odpowiedzialność konstytucyjna zachodzi gdy osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się w związku ze sprawowaną funkcją naruszenia konstytucji lub ustawy. Jeśli naruszenie nie wypełnia znamion czynu zabronionego przez ustawę jest to tzw. Delikt konstytucyjny. W Polsce początki odpowiedzialności urzędników królewskich za naruszenie prawa i złe wykonanie funkcji sięgają II połowy XVI wieku. Konstytucja sejmowa z 1565 r przewidywała że urzędnicy zaniedbujący swe obowiązki będą pozwami przez posłów ziemskich lub instygatora do sądu rejonowego. Druga połowa XVIII wieku przyniosła wypracowanie oryginalnych rozwiązań instytucjonalnych w kwestii odpowiedzialności urzędników państwowych za naruszenie prawa. W 1764 r powołane zostały komisje wielkie- Skarbu i wojska. Konstytucja sejmowa z 1775 r dokonująca reorganizacji Sądu Sejmowego przewidywała jego właściwość do rozpatrywania spraw o obrazę majestatu, zdradę, przekupstwo, ucisk wolności obywatelskiej, gwałcenie wolnego głosu. Konstytucja 3 maja 1791 r wprowadziła odpowiedzialność konstytucyjną członków rządu. Wszystkie decyzje zapadłe w Straży Praw wymagały kontrasygnaty, ministrowie przez fakt złożenia podpisu ponosili za nią pełną odpowiedzialność, w przypadku gdy naruszyły one prawo lub konstytucję. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ponosili również ministrowie wchodzący w skład komisji wielkich oraz komisarze do nich powołani. Organem sądzącym ministrów był Sąd Sejmowy- składał się z 36 osób wybieranych drogą losowania w tym 12 przez senat ze swego grona, z wyłączeniem senatorów zasiadających w Straży Praw i komisjach wielkich i 24 wybieranych w ten sposób prze Izbę Poselską ze swego składu.

Przydatna praca? Tak Nie
Polecane prace:
Podobne tematy:
Pojęcie prawa konstytucyjnego Przedmiot prawa konstytucyjnego demokratyczne państwo prawne zasady konstytucyjne Zasada suwerenności narodu suwerenność narodu Suwerenność system parlamentarno gabinetowy Partia polityczna WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Nauki