profil

Pytania i odpowiedzi do kartkówki z Eucharystii

drukuj
satysfakcja 45 % 43 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pytania od księdza:
1. Co to jest eucharystia?
2. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?
Ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wspomina o tym św. Paweł, a także św. Mateusz, Marek i Łukasz. Ten ostatni zaznacza, jak bardzo Chrystus pragnął uczestniczyć w uczcie paschalnej, aby ustanowić sakrament swojej obecności, sprawiający nasze najgłębsze zjednoczenie z Nim. Powiedział do apostołów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15).
3. W jaki sposób ją ustanowił?
Na ustanowienie Eucharystii Jezus Chrystus przygotował swoich uczni przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne...trwa we Mnie, a ja w nim" (J 6, 51.54.56). Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy (wielki czwartek) O ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Ołtarza Pismo Święte opowiada:" oni wieczerzali, wziął Pan Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A potem wziąwszy kielich z winem, błogosławił i dawał Apostołom mówiąc pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moja pamiątkę." (Łk 22, 19-20).
4. Jak jest nazywany ten sakrament?

a. Zgromadzenie Eucharystyczne
b. Komunia
c. Rzeczy święte
d. Wieczerza Pańska
e. Łamanie chleba
f. Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana
g. Najświętsza Ofiara
h. Święta i Boska Liturgia
i. Celebrowanie Świętych Misteriów
j. Najświętszy Sakrament
k. Chleb aniołów
l. Chleb z nieba
m. Lekarstwo nieśmiertelności
n. Wiatyk
o. Msza święta

5. Jak przebiega celebracja eucharystii?
Komunię Św. udziela się podczas Mszy św. jak również podczas nabożeństw, jak również zanosi się ją chorym w domu i szpitalu. Można przyjąć w jednym dniu dwa razy komunie, byleby jeden raz było to na Mszy św. Kapłan ukazuje nam hostie i mówi „Ciało Chrystusa ”, odpowiadamy „Amen ”.

U nas komunie podaje się do ust, w niektórych krajach podaje się hostie wiernym na rękę, a oni ją sami spożywają. Z reguły przyjmujemy komunię pod jedną postacią – chleba. Ale podczas niektórych Mszy można udzielać komunii pod dwiema postaciami np. podczas chrztu dorosłych, podczas święceń i prymicji, podczas zamkniętych rekolekcji dla grup, nowożeńcom i małżonkom obchodzącym swój jubileusz, chorym.
6. Co jest istotne i konieczne do sprawowania eucharystii?
Pszenny chleb i wino gronowe
7. Co to jest przeistoczenie?
Przeistoczenie, akt sakralizacji chleba i wina podczas liturgii mszy św. w Kościele rzymskokatolickim. Dzięki słowom i czynnościom kapłana dokonującego sakramentalnej konsekracji następuje przemiana chleba w Ciało, a wina w Krew Chrystusa. Przeistoczeniu towarzyszy uroczysta oprawa liturgiczna. W okresie wczesnego chrześcijaństwa w przeistoczeniu nie mogli uczestniczyć katechumeni.
8. Co to jest ołtarz i co oznacza?
Ołtarz jest miejscem sprawowania pamiątki Wieczerzy Pańskiej. W wielu z nich ofiara mszy świętej jest wydarzeniem tak doniosłym, że ołtarz jest najważniejszym miejscem w świątyni. Ołtarz. Przybrany w biały obrus, przyozdobiony kwiatami, świecami. W każdym kościele zajmuje centralne miejsce. Jest znakiem Bożej obecności.
9. Kiedy kościół zobowiązuje do uczestnictwa w Mszy św.?
W każdą niedzielę, oraz w tzw. Święta nakazane, czyli:

a) Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I)
b) Objawienie Pańskie (6 I)
c) Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy (nie czwartek!)
d) Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
e) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)
f) Wszystkich Świętych (1 XI)
g) Boże Narodzenie (25 XII)

10. Co jest wymagane do przyjęcia komunii św. ?
Każdy, kto jest ochrzczony i nie na grzechu ciężkiego może i powinien, być dopuszczony do komunii. Dzieci dopuszcza się w II klasie szkoły podstawowej, kiedy mają już właściwe rozeznanie i są odpowiednio przygotowane. Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, czyli spowiedzi. Należy również pościć godzinę przed przyjęciem komunii.

Inne pojęcia:
11. Części Mszy świętej:
a. obrzędy wstępne
b. liturgia słowa (Bóg wzywa, człowiek czyni)
c. liturgia eucharystyczne (ofiara i uczta)
d. obrzędy zakończenia
12. Pojęcia:
a. Epikleza - Są to specjalne wezwania upraszające Boga, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, żeby stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa i przyczyniły się do zbawienia tych, którzy będą je przyjmować w Komunii. Słowo „epikleza” wywodzi się z greckiego „kaleo” lub „epikaleo” – wołać, przyzywać, przywoływać, zapraszać oraz „epiklesis” – wołanie, przywołanie, prośba, zaproszenie.
b. Emboliom - to modlitwa wypowiadana przez kapłana po Ojcze Nasz w czasie Mszy Świętej, będąca rozwinięciem ostatniej prośby modlitwy Pańskiej. Jest błaganiem o uwolnienie całej wspólnoty wiernych spod mocy zła.
c. Anamneza - to nazwa jednej z modlitw używanych podczas liturgii eucharystycznej. Anamneza nawiązuje do słów Jezusa wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy, w której mówi on do uczniów "To czyńcie na moją pamiątkę". Anamneza jest wspomnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy i śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest to odwołanie się do tej chwili, w której Jezus umarł, do tej samej ofiary. Czasami błędnie przyjmuje się, że jest to składanie ofiary Chrystusa za każdym razem od nowa.
d. Ryt - rodzaj obrzędu, synonim rytuału. W antropologii kulturowej może być rozumiany jako "obrządek", czyli takie działanie, które, podobnie jak inne, służy temu samemu celowi, np. ryty: rzymski, greckokatolicki, koptyjski są rytami chrześcijańskimi.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy