profil

Prawo rodzinne i opiekuńcze

drukuj
satysfakcja 43 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

, a ratyfikowana przez Polskę 30.09.19991r.). W dokumencie tym dziecko potraktowano jako samodzielny podmiot prawa, który ze względu na swój wiek wymaga roztoczenia nad nim szczególnej troski, w tym również właściwej ochrony prawnej.
Niektóre z opisanych praw dziecka to prawo do:
-życia(art. 6);
-określenia tożsamości i znajomości swojego pochodzenia(art. 7);
-rodziny i pozostawania pod opieką rodziców, którym przysługuje prymat w wychowaniu dziecka(art. 7 oraz 5, 18, 27);
-poszanowanie więzi rodzinnych dziecka(art. 9)
-ustanowienia dla niego pieczy zastępczej(art. 20)
-ochrony przed wszelkimi formami przemocy(art. 19), w tym ochrony przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych (art.34)
-ochrony dobra dziecka w postępowaniu adopcyjnym (art.21)
-odpowiedniego poziomu życia (art. 27)
* Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, Strasburg 25.01.1996 r.
* Karta Praw Rodziny ustanowiona przez Stolicę Apostolską w 1982 r.
* Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, Nowy Jork 1956 r.
* Konwencja o uregulowaniu opieki nad małoletnimi, Haga 1902 r.
* Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, Nowy Jork 1962 r.
* Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz jej przywracaniu, 1980 r.
* Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, Haga 01.06.1970 r.
- Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Haga 25.10.1980 r.
* Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci, Strasburg 24.04.1967 r.
* Konwencja ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, Haga 29.05.1993 r.
* Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, Strasburg 15.10.1975 r.

3. Zasady prawa rodzinnego:

- zasada kierowania się dobrem dziecka;
-autonomii rodziny względem wpływów zewnętrznych, w szczególności państwa;
-prymatu rodziny w wychowaniu dzieci;
-świeckości prawa rodzinnego( w szczególności związków małżeńskich) i kompetencji organów państwa w rozstrzyganiu spraw rodzinnych;
-równouprawnienia małżonków w ich wzajemnych relacjach i stosunkach z ich wspólnymi dziećmi;
-trwałości związków małżeńskich.

4. Prawo opiekuńcze są to:

- normy, których celem jest zabezpieczenie ogółu interesów życiowych (spraw osobowych i majątkowych):
- osób nieletnich nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej,
- osób dorosłych całkowicie ubezwłasnowolnionych.

5. Sądy rodzinne:

Sądami rodzinnymi określane są funkcjonujące w strukturze sądów rejonowych wydziały rodzinne i nieletnich.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy