profil

satysfakcja 34 % 6 głosów

Prawo rodzinne i opiekuńcze

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W dokumencie tym dziecko potraktowano jako samodzielny podmiot prawa, który ze względu na swój wiek wymaga roztoczenia nad nim szczególnej troski, w tym również właściwej ochrony prawnej. Niektóre z opisanych praw dziecka to prawo do: -życia(art. 6); -określenia tożsamości i znajomości swojego pochodzenia(art. 7); -rodziny i pozostawania pod opieką rodziców, którym przysługuje prymat w wychowaniu dziecka(art. 7 oraz 5, 18, 27); -poszanowanie więzi rodzinnych dziecka(art. 9) -ustanowienia dla niego pieczy zastępczej(art. 20) -ochrony przed wszelkimi formami przemocy(art. 19), w tym ochrony przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych (art.34) -ochrony dobra dziecka w postępowaniu adopcyjnym (art.21) -odpowiedniego poziomu życia (art. 27) * Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, Strasburg 25.01.1996 r. * Karta Praw Rodziny ustanowiona przez Stolicę Apostolską w 1982 r. * Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, Nowy Jork 1956 r. * Konwencja o uregulowaniu opieki nad małoletnimi, Haga 1902 r. * Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, Nowy Jork 1962 r. * Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz jej przywracaniu, 1980 r. * Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, Haga 01.06.1970 r. - Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Haga 25.10.1980 r. * Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci, Strasburg 24.04.1967 r. * Konwencja ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, Haga 29.05.1993 r. * Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, Strasburg 15.10.1975 r. 3. Zasady prawa rodzinnego: - zasada kierowania się dobrem dziecka; -autonomii rodziny względem wpływów zewnętrznych, w szczególności państwa; -prymatu rodziny w wychowaniu dzieci; -świeckości prawa rodzinnego( w szczególności związków małżeńskich) i kompetencji organów państwa w rozstrzyganiu spraw rodzinnych; -równouprawnienia małżonków w ich wzajemnych relacjach i stosunkach z ich wspólnymi dziećmi; -trwałości związków małżeńskich. 4. Prawo opiekuńcze są to: - normy, których celem jest zabezpieczenie ogółu interesów życiowych (spraw osobowych i majątkowych): - osób nieletnich nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej, - osób dorosłych całkowicie ubezwłasnowolnionych. 5. Sądy rodzinne: Sądami rodzinnymi określane są funkcjonujące w strukturze sądów rejonowych wydziały rodzinne i nieletnich. W chwili obecnej sądy rodzinne orzekają w sprawach z zakresu: -prawa rodzinnego i opiekuńczego(z wyłączeniem spraw rozwodowych, które należą do kompetencji wydziałów cywilnych sądów okręgowych); -postępowania w sprawach nieletnich; -postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu; -ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; -ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych. 6.

Autor locus088
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.