profil

satysfakcja 85 % 142 głosów

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg, obowiązana są dokonywać wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą: - 20 % nadwyżki wskaźnika G ponad 150% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G nie jest większy niż 200% wskaźnika Gg); - 10% wskaźnika Gg, powiększoną o 25% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg); - 35% wskaźnika Gg, powiększoną o 30% nadwyżki wskaźnika G ponad 300% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 300% wskaźnika Gg). Począwszy od 1 stycznia 2004r. do wnoszenia takich wpłat obowiązane są również powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp. Dokonują one wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez kwotę wynoszącą: - 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P nie jest większy niż 120% wskaźnika Pp); - 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 120% i nie większy niż 125% wskaźnika Pp); - 12,75% - wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 125% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 125% wskaźnika Pp). Również od 1 stycznia 2004r. województwa zobowiązane są do dokonywania określonych wpłat do budżetu państwa (z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw). Obowiązek ten dotyczy województw, w których wskaźnik W jest większy niż 110% wskaźnika Ww. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą: - 80% nadwyżki wskaźnika W ponad 110% wskaźnika Ww (dla województw, w których wskaźnik W nie jest większy niż 170% wskaźnika Ww); - 48% wskaźnika Ww, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika W ponad 170% wskaźnika Ww (dla województw, w których wskaźnik W jest większy niż 170% wskaźnika Ww). 8. Podsumowanie W przedstawionej pracy krótko scharakteryzowano poszczególne rodzaje subwencji ogólnej, formy w jakich trafia ona do budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, zarówno na poziomie gmin, jak i powiatów oraz województw. Temat ten jest niezwykle złożony i praktycznie rzecz biorąc nie sposób go wyczerpać. Mimo wszystko podjęto próbę omówienia sposobów tworzenia poszczególnych elementów składających się na subwencję ogólną, co niewątpliwie również udowodniło jak ważna jest to pozycja po stronie dochodów własnych wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Skomplikowane algorytmy i wzory obliczania kwot przysługujących samorządom, opisane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeniach mają na celu takie rozdysponowanie tych kwot, aby (w miarę możliwości) stworzyć maksymalnie sprawiedliwy podział, dzięki któremu gminy, a tym samym województwa i powiaty mogły bez przeszkód realizować zadania im powierzone. Bibliografia: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r, nr 88, poz. 539); Borodo A. Samorząd terytorialny - system prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006; Finanse samorządu terytorialnego, pod red. prof. Waldemara Michny, WSUiB 2003; Gilowska Z. System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa 1998r.; Finanse samorządowe 2008, pod red. Cezarego Kosikowskiego, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008; Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2007, GUS (www.stat.gov.pl); Mały Rocznik Statystyczny (lata 2004-2008) Budżet Państwa, GUS (www.stat.gov.pl); Konstytucja RP (Dz.U. z 1997r. nr 78 poz. 483); Wernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007; ustawa o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998r. nr 30 poz. 164); ustawa budżetowa na 2009r. (www.mf.gov.pl); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.12.2008r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz.U. z 2008r. nr 235 poz. 1588);

Autor uk0511
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.