profil

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

drukuj
satysfakcja 86 % 149 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum;
8. finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
9. finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
10. finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej w ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.


wykres 2 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji na zadania oświatowe w latach 2003-2007r.

7. Wpłaty na rzecz zwiększenia subwencji ogólnej

Dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej jest związane z systemem wyrównywania dochodów w wyniku redystrybucji środków między tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów).
Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg, obowiązana są dokonywać wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą:
- 20 % nadwyżki wskaźnika G ponad 150% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G nie jest większy niż 200% wskaźnika Gg);
- 10% wskaźnika Gg, powiększoną o 25% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg);
- 35% wskaźnika Gg, powiększoną o 30% nadwyżki wskaźnika G ponad 300% wskaźnika Gg (dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 300% wskaźnika Gg).
Począwszy od 1 stycznia 2004r. do wnoszenia takich wpłat obowiązane są również powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp. Dokonują one wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez kwotę wynoszącą:
- 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P nie jest większy niż 120% wskaźnika Pp);
- 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 120% i nie większy niż 125% wskaźnika Pp);
- 12,75% - wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 125% wskaźnika Pp (dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 125% wskaźnika Pp).
Również od 1 stycznia 2004r.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy