profil

Czasy Jagiellonów to czasy upadku, czy świetności?

drukuj
satysfakcja 71 % 31 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów zasiadający na polskim tronie był Zygmunt August. Za jego poparciem sekularyzowano zakon kawalerów mieczowych w 1561r. Do państwa polsko-litewskiego wcielono Inflanty, zaś Kurlandia (dziedziczne księstwo Gottharda Kettlera) stało się lennem Korony.
Za czasów Zygmunta Augusta zawarta została jeszcze jedna unia z Litwą, rokowania trwały ponad trzy miesiące, magnaci Litewscy opuścili nawet sejm, ostatecznie jednak unia została podpisana 1 VII 1569r. w Lublinie po podjęciu decyzji o włączeniu do Korony południowo-zachodnich terenów Litwy. Unia zakładała jedność państwa i utworzenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wspólne dla obu państw miały być: sejm, moneta, polityka zagraniczna, oraz władca wybierany wspólnie. Odrębne pozostały: skarb, wojsko, sądy, oraz urzędy.

3. Polityka zagraniczna
Przełomową datę dla pozycji międzynarodowej Polski stanowi rok 1410, kiedy to Polska w bitwie pod Grunwaldem zniszczyła mit o niezwyciężonej potędze Zakonu. Polska znalazła się w gronie najsilniejszych państw Europy, a o sojusz z nią zabiegały najznakomitsze dynastie.
Jednak najważniejszą sprawą w polityce zagranicznej Jagiellonów była walka o hegemonię w Europie środkowej i wschodniej z dynastią Habsburgów o panowanie w Czechach i na Węgrzech. Władysław Jagiellończyk został królem Czech w 1471r, oraz Węgier w 1490r. Na władcę Czech został wybrany z inspiracji Jerzego z Podiebradów, po którego śmierci Władysław musiał jeszcze walczyć z władcą Węgier pretendującym do tronu czeskiego. Po śmierci Macieja Korwina Władysław został również królem Węgier. Na początku panowania musiał przezwyciężyć pretensje do tronu ze strony swojego brata – Jana Olbrachta, a także króla niemieckiego Maksymiliana I Habsburga. W 1515r. zawarty został traktat we Wiedniu między Zygmuntem I Starym (królem Polski) i Władysławem a Habsburgami. Cesarz zobowiązał się w nim zaprzestania popierania Krzyżaków i Moskwy, przeciwko państwu polsko-litewskiemu. W zamian Jagiellonowie zgodzili się na realizację podwójnego małżeństwa dzieci Władysława – Anny i Ludwika z wnukami cesarza – Ferdynandem i Marią.
Jeszcze za życia Władysława na tron czeski i węgierski koronowany został jego syn Ludwik. Samodzielne rządy rozpoczął w 1521r. W 1522r. ożenił się zgodnie z umową z Marią. Cztery lata później Turcy wtargnęli na teren Węgier. W bitwie pod Mohaczem zginął król Ludwik. Układ w Wilnie okazał się politycznym sukcesem nie Jagiellonów, a Habsburgów, którzy zapewnili sobie sukcesję w Czechach i na Węgrzech po śmierci Ludwika.
Międzynarodowe zabiegi dyplomatyczne były bardzo ważne, co Polska szybko zrozumiała. Nie było przypadkiem, że w roku 1500 Polska zawarła traktat z Francją podpisany w Budzie, formalnie skierowany przeciwko Turcji, faktycznie przeciw królowi Niemiec Maksymilianowi.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
Czasy Jagiellonów to czasy upadku czy świetności Jagiellonowie Jagiellonowie na tronie polskim dynastia Jagiellonów dynastia Jagiellonów na tronie Polski przywilej w Budzie przywilej w koszycach przywilej w koszycach 1374 kto nadał przywilej w Koszycach WSZYSTKIE
Komentarze (1) Brak komentarzy
29.11.2009 (20:01)

Bardzo dobrze napisana praca. Brawo