profil

Prace 37
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja67%
Angielski

Ogólne informacje o przysłówku (Introduction)

Przysłówki opisują: czasowniki - She speaks Italian well. przymiotniki - Jessica is a very attractive girl. inne przysłówki They know Sam very well . Wiele z nich tworzymy, dodając końcówkę -ly do: przysłówek przymiotników bad + ly badly beautiful + ly beautifully rzeczowników day + ly daily week + ly weekly liczebników first + ly...

satysfakcja75%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

przysłówki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach as… as.. tak… jak… The boy worked as slowly as my brother. so… as… taki… jak… She writes so carefully as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… They did n’t talk as / so long as you did. przysłówki w stopniu wyższym służą do porównania dwóch czynności, odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : The boy worked...

satysfakcja81%
Niemiecki

Przysłówek (Adverb)

Przysłówki są nieodmienną częścią mowy i pełnią w zdaniu funkcję okolicznika. Rozróżniamy: • przysłówki miejsca ( wo? – gdzie? ) geradeaus ( prosto ), dort ( tam ), hier ( tutaj ) i kierunku ( wohin? – dokąd? ) nach vorne ( do przodu ), dorthin ( tam ) • przysłówki czasu ( wann? – kiedy? ) jetzt ( teraz ), gerade ( właśnie ), sofort ( natychmiast ), damals ( wtedy ), bereits ( już ) • przysłówki sposobu ( wie? –jak?, auf welche Weise? – w jaki sposób? )...

satysfakcjab/d
satysfakcja60%
Angielski

Rodzaje przysłówków (Kinds of adverbs)

Wyróżniamy następujące rodzaje przysłówków: przysłówek odpowiada na pytanie przykłady sposobu how? (jak?) The soldiers fought ( how? ) bravely . miejsca where? (gdzie?) She went ( where? ) down the stairs. czasu when? (kiedy?) I will visit you ( when? ) tomorrow . częstotliwości how often? (jak często?) They ( how often? ) sometimes visit us. stopnia to what extend? (do jakiego...

satysfakcja61%
Angielski

Nieregularne stopniowanie przysłówka (Irregular comparative form)

Niektóre przysłówki są nieregularne. Zapamiętaj pięć przysłówków nieregularnych: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy dobrze well better the best źle badly worse the worst mało little less the least dużo much more the most daleko far farther further the farthest the furthest

satysfakcja71%
Angielski

Miejsce przysłówka w zdaniu (Position of adverbs)

przysłówki występują przed przymiotnikami lub przysłówkami, które opisują: His nose is extremely big. They speak English equally well. przysłówki częstotliwości występują przed czasownikiem: He often goes to the cinema. They sometimes play chess. Uważaj na czasownik to be , bowiem przysłówki częstotliwości stawiamy nie przed, a po nim: He is always late. They are often tired. Po czasownikach odnoszących się do zmysłów,...

satysfakcja62%
Słownik etymologiczny języka polskiego

przysłówek

satysfakcja70%
Angielski

Regularne stopniowanie przysłówka (Regular comparative form)

Przysłówki stopniujemy podobnie jak przymiotniki: regularne stopniowanie przysłówków jednosylabowych stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy przysłówek przysłówek + -er the przysłówek + -est near near er the near est hard hard er the hard est long long er the long est stopniowanie przysłówków dwu- lub więcej sylabowych oraz wszystkich zakończonych na -ly...

satysfakcja83%
Angielski

Przysłówek too i enough (Adverbs with too and enough)

przysłówek too ( zbyt ) używany jest przed przymiotnikami lub przysłówkami i nadaje im negatywne znaczenie: too + przymiotnik / przysłówek + (for + osoba) bezokolicznik z to She was too tired to do the washing-up. ( Była zbyt zmęczona, żeby pozmywać. ) They are too young to drive a car. ( Są zbyt młodzi, żeby prowadzić samochód .) Chinese is too difficult for me to learn. ( Chiński jest zbyt trudny dla mnie, żeby się go nauczyć .) przysłówek enough (...