profil

Pedagogika

Szczegóły kursu

Tematyka:Pedagogika/ Edukacja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie – zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.) – kwalifikacji w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: nauczyciela klas początkowych i przedszkola oraz opieki nad dzieckiem do lat trzech. Studia trwają 3 lata i są organizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a ich program uwzględnia standardy przygotowania pedagogicznego oraz kształcenia nauczycielskiego na poziomie licencjackim. Studia wyposażają absolwentów w niezbędne kompetencje ogólnopedagogiczne i specjalnościowe związane z przygotowaniem nauczycielskim w dwóch specjalnościach, opartym zarówno na standardach przygotowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych, jak i przygotowania opiekuna dzieci do lat trzech, zgodnie z wymogami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W ramach tego przygotowania nauczyciel uzyska podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowujących do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i szkole, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacji, organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej i klasie, jak również podstawową wiedzą merytoryczną i metodyczną z przedmiotów przygotowujących go do aktywnej, nowatorskiej i skierowanej na rozwój dziecka pracy edukacyjnej w klasach początkowych. Umiejętności w zakresie nauczania, które ukształtuje absolwent studiów zostaną uzupełnione i wzmocnione poprzez nabyte kompetencje w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju dziecka oraz stymulacji jego twórczej aktywności i zainteresowań. Absolwent zostanie również przygotowany do zastosowania alternatywnych metod i form wspierania rozwoju zgodnie z potrzebami dziecka.
W ramach dodatkowej specjalności opieki nad dzieckiem do lat trzech absolwent uzyska pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci młodszych, opartych na wyczerpującej wiedzy teoretycznej dotyczącej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, pielęgnacji, żywienia i wychowania dziecka, współpracy z rodziną, zasad prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej. Przygotowanie teoretyczne absolwenta znajdzie odzwierciedlenie w zajęciach metodycznych, skoncentrowanych na obserwacji rozwoju i metodyce pracy z małym dzieckiem. Przygotowanie to uwzględnia gry i zabawy ruchowe i dydaktyczne, organizowanie zajęć rytmicznych i tanecznych, muzycznych, plastycznych, językowych, stymulujących rozwój psychofizyczny dziecka, a w razie konieczności także korekcyjnych i kompensacyjnych. Absolwent studiów zostanie przygotowany do kompetentnej współpracy z rodziną dziecka a także do samodzielnego prowadzenia placówki opieki nad dzieckiem.
Dodatkowo absolwent Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem do lat trzech uzyska w trakcie studiów licencjackich znajomość wybranego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ oraz sprawności w posługiwaniu się technologią informacyjną w pracy dydaktycznej i organizacji funkcjonowania placówki opiekuńczej. W ramach dodatkowych przedmiotów studiów absolwent będzie miał także możliwość zapoznania się z prawem oświatowym i statusem zawodowym nauczyciela oraz zagadnieniami pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony własności intelektualnej.
W ramach studiów teoretyczne przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne nauczycielskie i opiekuna dziecka będzie uzupełnione stosownie dobranymi praktykami pedagogicznymi, obejmującymi prowadzenie zajęć w klasach początkowych, grupach przedszkolnych oraz opiekę nad dziećmi młodszymi w klubach dziecięcych, żłobkach, placówkach opieki dziennej i w charakterze niani (210 godzin praktyk).

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW