profil

Historia

Szczegóły kursu

Tematyka:Humanistyczne

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym:

· faktografii
· wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”
· wyznaczników czasowo- przestrzennych i ujęć komparatystycznych faktów i procesów historycznych
· analizy tych procesów w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej

Ponadto absolwenta obowiązuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu historii – oraz umiejętności wykorzystywania w pracy historyka technologii informatycznych.
Absolwent studiów historycznych I stopnia jest przygotowany do pracy w placówkach przede wszystkim określonych przez wybraną specjalność zawodową:
1. Absolwenci specjalności nauczycielskiej w szkolnictwie stopnia podstawowego.
2. Absolwenci specjalności archiwistycznej w archiwach zakładowych i równorzędnych – a także w administracji państwowej i samorządu lokalnego.
3. Absolwenci specjalności krajoznawczo-turystycznej mogą ubiegać się o uprawnienia przewodników terenowych i pilotów wycieczek.
4. Absolwenci specjalności antropologia historyczna, będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach kultury, jednostkach samorządowych czy mediach jako pożądani specjaliści do badania zjawisk społeczno-kulturowych. Dzięki przygotowaniu teoretycznemu z kilku równocześnie dziedzin wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców.
5. Absolwenci specjalności rekonstrukcja historyczna będą przygotowani do pracy w:
· Muzeach historycznych i wojskowych
· Domach kultury, centrach turystycznych innych placówkach organizujących inscenizacje i animacje jako animatorzy
· Warsztatach wytwarzających rekonstrukcje obiektów historycznych
· Antykwariatach prowadzących sprzedaż dawnej broni, mebli i innych zabytków materialnych
· Rekwizytorniach teatralnych i przy realizacji filmów historycznych.

Ukończenie specjalności sprawi także, że jej absolwenci będą merytorycznie przygotowani do zakładania własnych firm organizujących profesjonalne rekonstrukcje wydarzeń historycznych na zamówienie różnych instytucji czy samorządów terytorialnych, lub pracować w takich firmach.
Absolwenci wszystkich specjalności będą ponadto mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia) i doktoranckich (III stopnia) na kierunku historia, a także innych kierunkach humanistycznych.  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

ul. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

+48 034 361 14 25

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora