profil

Mutacje chromosomowe liczbowe (genomowe)

drukuj
satysfakcja 75 % 103 głosów

Mutacje chromosomowe liczbowe (genomowe) polegają na zmianie liczby chromosomów. Wśród tego typu mutacji wyróżnia się:
fuzje – polegają na połączeniu się dwóch lub więcej chromosomów w jeden;
aneuploidie – polegają na zmianach obejmujących poszczególne pary chromosomów homologicznych, występują jako skutek nierównomiernego rozdziału chromosomów podczas mejozy, np.:
– nullisomia – brak którejś pary chromosomów homologicznych, są letalne,
– monosomia – brak jednego chromosomu (autosomu – letalna lub chromosomu płci);
– trisomia – jeden chromosom dodatkowy, ciężkie uszkodzenia,
– tetrasomia – dwa dodatkowe chromosomy, na ogół bardzo ciężkie schorzenia.
euploidie (poliploidie) – polegają na zmianie liczby genomów (kompletów chromosomów);

Wyróżnia się dwie grupy poliploidii:
– autoploidia – polega na zwiększeniu liczby identycznych genomów, np. triploidia (3n), tetraploidia (4n), mutacje prowadzące do powstania autopoliploidów zachodzą w obrębie jednego gatunku, przy czym u roślin zwiększenie liczby genomów jest częste i prowadzi na ogół do zwiększenia żywotności i płodności, natomiast u zwierząt jest rzadkie i często letalne;
– alloploidia – polega na połączeniu genomów pochodzących od różnych gatunków, przy czym dodatkowo może nastąpić powielenie ilości genomów; alloploidia powstaje na drodze krzyżówek międzygatunkowych. U roślin często krzyżówki między bliskimi odmianami prowadzą do powstania nowych odmian (np. u roślin uprawnych), natomiast u zwierząt krzyżówki takie są bardzo rzadkie i z reguły letalne (wyjątek: muł – bardzo żywotny, ale bezpłodny).

Zapamiętaj

Penetracja genu – prawdopodobieństwo wystąpienia objawów choroby w obecności wadliwego genu. Geny o dużej penetracji charakteryzują się bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia warunkowanej przez siebie cechy (w tym choroby).
Wiele roślin uprawnych to poliploidy, np. pszenica uprawna jest naturalnym heksaploidem, podobnie jak śliwa domowa. Poloploidami są też m.in. odmiany ziemniaków, rzepaku, tytoniu. Również wśród dziko rosnących roślin występuje poliploidia.

Przydatne hasło? Tak Nie