profil

Właściwości chemiczne

drukuj
satysfakcja 82 % 420 głosów

Mangan jest pierwiastkiem aktywnym chemicznie. W postaci rozdrobnionej spala się w tlenie, tworząc mieszaninę tlenków MnO2 i Mn3O4, reaguje z gorącą wodą oraz kwasami słabo utleniającymi.

Reakcja manganu z kwasem słabo utleniającym

Roztwory wodne rozpuszczalnych soli manganu(II) są praktycznie bezbarwne. Siarczek manganu(II) to cielisty osad.

Powstawanie siarczku manganu(II)

Mangan tworzy trzy podstawowe tlenki: tlenek manganu(II) MnO, tlenek manganu(IV)MnO2 i tlenek manganu(VII) Mn2O7, które można otrzymać w następujących reakcjach:

Tworzenie siarczków manganu

Charakter chemiczny tych tlenków zmienia się wraz ze zmianą stopnia utlenienia manganu.

Charakter chemiczny tlenków manganu

Mangan tworzy wodorotlenek Mn(OH)2.

Świeżo strącony biały osad wodorotlenku manganu(II) pod wpływem tlenu z powietrza lub nadtlenku wodoru brunatnieje wskutek utleniania.

Powstawanie wodorotlenku manganu(II)

Wodorotlenek manganu(II) posiada charakter zasadowy, czyli reaguje z kwasami.

Reakcja wodorotlenku manganu z kwasem

Tlenek manganu(IV) – brunatny osad – jest silnym utleniaczem. W reakcjach z kwasami następuje redukcja MnIV do MnII.

Redukja tlenku manganu(IV) z silnymi kwasami

Podczas ogrzewania MnO2 rozkłada się z wydzieleniem tlenu:

Rozkład MnO2

Podczas stapiania tlenku manganu(IV) z wodorotlenkami litowców przy dostępie powietrza powstają sole manganiany(VI).

Powstawanie soli manganianów(VI)

Reakcja opisana powyższym równaniem potwierdza charakter amfoteryczny MnO2. Manganiany(VI) powstają również podczas stapiania tlenku manganu(IV) z azotanem(V) potasu i węglanem potasu:

W roztworach wodnych manganiany(VI) mają barwę zieloną. W środowisku kwaśnym ulegają dysproporcjonowaniu, dlatego trwałe są tylko w środowisku zasadowym:

Roztwór wodny manganianu(VI)

Tlenek manganu(VII), reagując z zasadami, tworzy sole nietrwałego kwasu manganowego(VII) – manganiany(VII), np. manganian(VII) potasu KMnO4. Sól ta jest wykorzystywana do laboratoryjnego otrzymywania tlenu:

Powstawanie manganianów(VII)

Stosuje się ją także do otrzymywania gazowego chloru:

Otrzymywanie gazowego chloru

Manganian(VII) potasu jako jeden z najsilniejszych utleniaczy łatwo się redukuje, a produkt reakcji zależy od pH roztworu.

Redukcje manganianu potasu(VII)

  • redukcja w środowisku kwaśnym (odbarwienie fioletowego roztworu):

Redukcja manganianu(VII) w środowisku kwaśnym

  • redukcja w środowisku obojętnym (wytrąca się brunatny osad):

Redukcja manganianu(VII) w środowisku obojętnym

  • redukcja w środowisku zasadowym (zmiana barwy roztworu z fioletowej na zieloną):

Redukcja manganianu(VII) w środowisku zasadowym

Podsumowując powyższe równania reakcji można stwierdzić, że właściwości utleniająco-redukujące związków manganu zmieniają się ze zmianą stopnia utlenienia manganu w związku:

  • związki manganu(II) są reduktorami,
  • tlenek manganu(IV) w zależności od doboru pozostałych substratów może pełnić zarówno rolę utleniacza, jak i reduktora,
  • związki manganu(VII) są utleniaczami.
Przydatne hasło? Tak Nie